+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bm çocuk hakları komitesi nedir? Görevleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bm çocuk hakları komitesi nedir? Görevleri nelerdir
  Bm çocuk hakları komitesi nedir? Görevleri nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Bm çocuk hakları komitesi nedir? Görevleri nelerdir

  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, Taraf Devletlerin, ÇHS ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, ÇHS'nin 43. maddesi doğrultusunda oluşturulan bir yapıdır.

  Madde 43

  1. Taraf Devletlerin bu Sözleşme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusunda kaydettikleri ilerlemeleri incelemek amacıyla, görevleri aşağıda belirtilen bir Çocuk Hakları Komitesi kurulmuştur.

  Komite, taraf Devletlerce dört yıl görev yapmak üzere kişisel olarak seçilen 18 bağımsız uzmandan oluşur. Bu seçimde, eşitlikçi bir coğrafi dağılım ve dünyadaki belli başlı hukuk sistemleri gibi durumlar dikkate alınır.

  Taraf Devletlerden her birinin, Komite'de görev yapmak üzere bir aday gösterme hakkı vardır. Sözleşme, Komite üyelerinin "yüksek ahlaki standartlara" sahip, Sözleşme'nin kapsadığı alanlarda yetkin kişiler olmalarını yeterli görmektedir; ancak, üyelik için olası diğer ölçütler arasında: başta çocuk hakları olmak üzere insan hakları alanında kanıtlanmış uzmanlık; Komite'nin işlerine yeterli zaman ayırabilme; çeşitli mesleki gruplarını temsil edebilme; hükümet dışı kuruluşlarla mesai deneyimi; kültürel şarklılıklara ilişkin bilinç ve duyarlı tutum ve Komite'de kullanılan üç dilden (İngilizce, Fransızca, İspanyolca) birine hakim olmak sayılabilir. Komite üyeleri çalışmaları karşılığı herhangi bir ücret almamaktadır.

  Komite Cenevre'de (İsviçre) her yıl, her biri dört hafta süren üç toplantı yapar. Komite'nin asli ve birincil işi, taraf Devletlerin Sözleşme ve İsteğe Bağlı Protokoller çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmede kaydettikleri ilerlemeleri incelenmektir. Komite yalnızca Sözleşme veya İsteğe Bağlı Protokolleri onaylayan veya bunlara imza atan ülkelerin raporlarını isteyip değerlendirebilir. Komite'nin yaklaşımı, Devletlerle hasımlaşmadan kaçınarak, onlarla yapıcı bir diyaloga girmek ve o ülkede çocukların durumuna ilişkin sağlıklı bilgiler edinmektir.

  Çocuk hakları ihlalleri ile ilgili münferit ihlallere ilişkin şikayetlerin ele alınması Komite'nin görev alanına girmez. Buna karşılık, bireysel şikayet mekanizmaları açık olan diğer anlaşma organları (İnsan Hakları Komitesi, Irk Ayrımcılığını Önleme Komitesi, Kadınlara Yönelik Ayrımcılığı Önleme Komitesi ve İşkenceye Karşı Komite) çocuklardan gelen bireysel şikayetleri alıp görüşebilir. Cenevre'deki İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nde küçük bir daimi Sekreterlik, Komite'ye destek vermekten ve tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Bm çocuk hakları komitesi nedir?  Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle birlikte eşit ve devredilemez haklara sahip olmalarının tanınmasının, dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu düşünerek,

  Birleşmiş Milletler halklarının, insanın temel haklarına ve bireyin, insan olarak taşıdığı haysiyet ve değere olan kesin inançlarını Birleşmiş Milletler Antlaşmasında bir kez daha doğrulamış olduklarını ve daha geniş bir özgürlük ortamında tòplumsal ilerleme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlama yolundaki kararlılıklarını hatırda tutarak,

  Birleşmiş Milletlerin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde ve Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinde herkesin, bu metinlerde yer alan hak ve özgürlüklerden ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka görüş, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuştan veya başka durumdan kaynaklanan ayırımlar dahil, hiçbir ayırım gözetilmeksizin yararlanma hakkına sahip olduklarını benimsediklerini ve ilân ettiklerini kabul ederek, Uluslararası İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Birleşmiş Milletlerin, çocukların özel ilgi ve yardıma hakkı olduğunu ilân ettiğini anımsayarak,

  Toplumun temel birimi olan ve tüm üyelerinin ve özellikle çocukların gelişmeleri ve esenlikleri için doğal ortamı oluşturan ailenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumlulukları tam olarak yerine getirebilmesi için gerekli koruma ve yardımı görmesinin zorunluluğuna inanmış olarak,

  Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul ederek,

  Çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilân edilen ülküler ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak,

  Çocuğa özel bir ilgi gösterme gerekliliğinin, 1924 tarihli, Cenevre Çocuk Hakları Bildirisinde ve 20 Kasım 1959 tarihinde Birleşmiş Milletler (27 Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazete'den aynen alınmıştır). Teşkilatı Genel Kurulunca kabul edilen Çocuk Hakları Bildirisinde belirtildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde (özellikle 23 ve 24 üncü maddelerinde) ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmede (özellikle 10 uncu maddesinde) ve çocukların esenliği ile ilgili uzman kuruluşların ve uluslararası örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tanındığını hatırda tutarak,

+ Yorum Gönder


çocuk hakları komitesi nedir,  birleşmiş milletler çocuk hakları komitesi,  birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir,  bm çocuk hakları komitesi,  çocuk hakları komitesinin görevleri,  insan hakları komitesinin işlevleri