+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Engelli çocukların hakları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Engelli çocukların hakları nelerdir
  Engelli çocukların hakları nelerdir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Engelli çocukların hakları nelerdir

  Engelli çocukların - hiç bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadan- diğer çocuklara tanınan tüm haklardan yararlanma hakkı vardır. Bu hak BM ÇHS'nin ayrımcılığın önlenmesine ilişkin düzenlenen 2. maddesinde yer almaktadır. 2. maddeye göre Taraf Devletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan bütün hakları, kendi yetkileri altında bulunan özürlü çocuklara da tanımak ve onların bu haklarına saygı göstermek durumundadır.

  2. Madde:

  1. Taraf Devletler, bu Sözleşme'de yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, ana-babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal köken, mülkiyet, engellilik durumu, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler.

  2. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, yasal vasilerinin veya ailesinin öteki üyelerinin durumları, faaliyetleri, açıklanan düşünceleri veya inançları nedeniyle her türlü ayırıma veya cezaya tâbi tutulmasına karşı etkili biçimde korunması için gerekli tüm uygun önlemleri alırlar.

  Ayrıca engelli çocukların onların "özgüvenini geliştirici" ve "toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını" kolaylaştırıcı yaşam koşullarına sahip olma hakkı vardır.

  Engelli çocukların bu hakları BM Çocuk Hakları Sözlşemesinin 23. maddesinde düzenlenmiştir.

  Madde engelli çocukların "özel bakım" gereksinimine değinirken, bu alandaki yardımların çeşitli hizmetlere "etkili erişim" sağlayacak,yani "çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil, bireysel gelişmesini" kolaylaştıracak biçimde yapılmasının önemini vurgulamaktadır.

  23. Madde

  1. Taraf Devletler zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlıklarını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul ederler.

  2. Taraf Devletler, özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanırlar ve eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine, yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara, çocuğun durumu ve ana-babanın veya çocuğa bakanların içinde bulundukları koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt ederler.

  3. Özürlü çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin 2. paragrafı uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana-babasının ya da çocuğa bakanların parasal (malî) durumları göz önüne alınarak, olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım; özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbî bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme/eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında, kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.

  4. Taraf Devletler, uluslararası işbirliği ruhu içinde, özürlü çocukların koruyucu sıhhî bakımı, tıbbî, psikolojik ve işlevsel tedavileri alanlarına ilişkin gerekli bilgilerin alışverişi yanında, rehabilitasyon, eğitim ve meslekî eğitim hizmetlerine ilişkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek şekilde ve Taraf Devletler'in bu alanlardaki güçlerini, anlayışlarını geliştirmek ve deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla bilgi dağıtımını ve bu bilgiden yararlanmayı teşvik ederler. Bu bakımdan, gelişmekte olan ülkelerin gereksinimleri özellikle göz önüne alınır.

  2006 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen Engelli Hakları Sözleşmesi'nin çocuklara özel olarak düzenlenen 7. maddesi de engelli çocukların haklarını ele alıyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin genel ilkelerini içeren madde taraf devletlere engelli çocuklarla ilgili şu sorumluluklarını belirtiyor:

  BM Engelli Hakları Sözleşmesi
  Madde 7
  1. Taraf Devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacaktır.
  2. Engelli çocuklarla ilgili tüm eylemlerde, çocuğun üstün yararının gözetilmesine öncelik verilecektir.
  3. Taraf Devletler, engelli çocukların diğer çocuklarla eşit bir şekilde kendilerini etkileyen her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkına sahip olmasını, yaşlarına ve olgunluk seviyelerine göre görüşlerine önem verilmesini ve bu hakkın tanınması için engellerinin çeşidine ve yaşlarına uygun destek sunulmasını sağlayacaktır.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Engelli çocukların hakları nelerdir


  Engelli çocukların - hiç bir şekilde ayrımcılığa maruz kalmadan- diğer çocuklara tanınan tüm haklardan yararlanma hakkı vardır. Bu hak BM ÇHS'nin ayrımcılığın önlenmesine ilişkin düzenlenen 2. maddesinde yer almaktadır. 2. maddeye göre Taraf Devletler, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de yer alan bütün hakları, kendi yetkileri altında bulunan özürlü çocuklara da tanımak ve onların bu haklarına saygı göstermek durumundadır.

+ Yorum Gönder


engelli çocukların hakları,  engelli çocukların hakları nelerdir,  özürlü hakları nelerdir çoçuklar,  engelliçocukhaklarınelerdir