+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Kadın haklarının cumhuriyet öncesi tarihsel gelişim süreci ne şekilde gerçekleşmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kadın haklarının cumhuriyet öncesi tarihsel gelişim süreci ne şekilde gerçekleşmiştir
  Kadın haklarının cumhuriyet öncesi tarihsel gelişim süreci ne şekilde gerçekleşmiştir? 2. Gülden
  Devamlı Üye

  Kadın haklarının cumhuriyet öncesi tarihsel gelişim süreci ne şekilde gerçekleşmiştir  1843 Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar ebelik eğitimi almaya başlamıştır.
  1847 Kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı tanıyan İrade-i Seniye yayımlanmıştır.
  1856 Köle ve cariye alınıp satılması yasaklanmıştır.
  1858 Arazi Kanunnamesinde mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı hükmü yer almış, kadınlar miras yoluyla mülkiyet hakkını kullanabilmeye başlamışlardır.
  1858 Kız Rüştiyeleri açılmıştır.
  1869 Kadınlar için ilk sürekli yayın olarak nitelenen (haftalık) Terakki-i Muhadderat dergisi yayımlanmıştır.
  1869 Kızların eğitimine ilk kez yasal zorunluluk getiren Maarif-i Umumiye Nizamnamesi yayımlanmıştır.
  1870 Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açılmıştır.
  1871 Mecelle'nin (Osmanlı Medeni Kanunu) uygulanması için çıkarılan Hukuk-u Aile Kararnamesi ile evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması, zorla evlendirmelerin geçersiz sayılması düzenlenmiştir.
  1876 Kanun-u Esasi (ilk Anayasa) kabul edilerek temel haklar düzenlenmiş, kız ve erkekler için ilköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
  1897 Kadınlar ücretli işçi olarak çalışmaya başlamıştır.
  1913 Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başlamıştır.
  1914 Kadınlar tüccarlık ve esnaflığa başlanmıştır.
  1914 İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açılmıştır.
  1917 Aile Hukuku kararnamesi yürürlüğe girmiştir. Kararname ile kadınların evlenme akdinde taraf olması, kadı önünde evlenip boşanması öngörülmekte, çok evlilik dört eşle sınırlandırılmakta ve ilk eşten onay alma zorunluluğu getirilmekte, erkeğin mutlak boşanma hakkı kaldırılmaktadır.
  1921 Darülfünunda karma öğretime geçilmiştir.
  1922 Yedi kız öğrenci Tıp Fakültesine kayıt yaptırarak eğitime başlamıştır.1

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  Kadın haklarının cumhuriyet öncesi tarihsel gelişim


  Kadına yönelik şiddet

  Dünyada her 3 kadından 1'i hayatında en az bir kez aile içi şiddete maruz kalıyor. G-20 üyesi Türkiye'de bu oran diğer gelişmiş devletlere oranla çok daha yüksek.

  Türkiye genelinde kadınların neredeyse yarısı şiddete maruz kalıyor. Uzmanlara göre ülke genelinde eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan kadınların oranı %39. Varoşlarda bu oran %97'lere çıkıyor.[1] Yaşadıkları fiziksel şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı %48.5. Herhangi bir sivil toplum örgütüne ve polis, savcılık dahil hiçbir kuruluşa başvurmayanların

  Genel kanının aksine kırsal kesimde ve kentlerde kadına karşı şiddet oranı hemen hemen eşit düzeyde. Şiddetin en yoğun yaşandığı bölgeler ise Doğu ve İç Anadolu bölgeleri.[2]

  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya göre kadına karşı şiddetle mücadelede, kadın ve erkeklerin duyarlılıklarının artırılması, farkındalık yaratılması ve bilinçlendirilmesi ayrıca şiddet mağduru veya risk altındaki kadınlara sunulan hizmetlerde ise kurumsal mekanizmaların eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürmesi gerekiyor.

  Kadına en temel haklarının iade edilmesinde erkeklerin eğitimine çok önemli rol düşüyor. Bu amaçla 2006 yılı Ağustos'unda askerlik hizmetini yapmakta olan er ve erbaşlara verilen yurttaşlık sevgisi eğitim programına kız çocuklarının eğitimi, kadınların istihdamı ve karar alma mekanizmalarına katılımları, kadına yönelik şiddet, töre cinayetleri, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları da dahil edildi.

  Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan istatistiklere göre, Türkiye'de kadın cinayetlerinde 2002'den 2009'a kadar %1.400 oranında artış olmuştur. Aynı verilere göre 2002 yılında 66, 2003'te 83, 2004'te 164, 2005'te 317, 2006'da 663, 2007'de 1011, 2008'de 806, 2009'un ilk 7 ayında ise 953 kadın yaşamını kaybetmiştir.

  Türkiye'de aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını düzenleyen 'Ailenin Korunmasına Dair Kanun', 1998'de yürürlüğe girdi.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet gelişirken kadın hakları