+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir
  Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir 2. Dur Yolcu
  Devamlı Üye

  Türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir

  Anadolu’ya bilinen ilk Türk akınları İskit (saka)’lar tarafından M.O. 2.yyılda gerçekleştirildi.

  Türkler tarafından Anadolu’ya yapılan ikinci akın Avrupa. Hunları tararından 378 yılında Trakya ve Kafkasya üzerinden yapıldı. Hunlardan sonra Anadolu’ya Sibir (Sabar) Türkleri tararından da 6.y.y’da akınlar yapıldı.

  İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasından sonra Abbasi Halifelerinin hizmetine g1ren Türk komutan1ar Anadolu’ya akınlar yaptılar. Ele geçirilen yerlere Horasan ve Maveraunnehir’den Türkler yerleştirildi.

  2- SELÇUKLU DÖNEMİ AKINLARI :

  a) 1018-1021Akınları

  1018 yılında Horasan ve Azerbaycan’ı geçip Anadolu’ya geldi. Vaspuragan (Van) topraklarına girdikten sonra kuzeye yönelerek Kar6 yakın1arına kadar gelen Çağrı Bey burada bazı akınlar yaptıktan sonra Maveraünnehir’e geri döndü.

  Bu akınlardan sonra Anadolu’nun Türkler için yeni bir yurt olabileceği an1aşıldı.

  Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine geçen Alp Arslan zamanında da Anadolu’ya akınlar yapıldı 1064 yılında Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya gelen Sultan Alp Arslan Van gölü civarındaki şehirleri ele geçirdi.

  b) 1048 Pasinler Savaşı ve Sonrası :

  Çağrı Bey’in yaptığı akınlardan sonra Anadolu’nun Türkler için yeni bir :yurt olabileceğinin anlaşılması üzerine Tuğrul Bey, İbrahim Yınal ve Kutalmışoğlu Anadolu’ya gönderdiği Türk kuvvetleri Erzurum’a. kadar ilerlediler. Gürcülerle birleşen Bizans ordusunu Pa5inle:r ovasında yendiler- Tuğrul Bey. Gürcü Kralı Liparit’in serbest bırakılması karşılığında İstanbul’da kendi adına hutbe okutulmasını sağladı.

  Bu zaferden sonra Türklerin Anadolu’ya akınları yoğunlaştı ve Bizans’ın Türklere karşı koyamayacağı anlaşıldı .

  Tuğrul Bey’in ölümünden sonra yerine geçen Alp Arslan zamanında da Anadolu’ya akınlar yapıldı 1064 yılında Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya gelen Sultan Alp Arslan Van gölü civarındaki şehirleri ele geçirdi.

  Pasinler Savaşından sonraki akınlar daha çok bir yıpratma ve ilerideki (ıO71′den sonra) yerleşmeye zemin hazırlamak içindir

  c) 1071 Malazgirt Savaşı

  Türklerin Anadolu’daki ilerleyişini durdurmak isteyen imparator Romen Diojen Alp Arslan’ın Suriye’de bulunmasından yararlanarak .Selçuklu başkentini ele geçirmek amacıyla Rey’e doğru harekete geçti. İmparatorun bu Seferi üzerine Alp Arslan Anadolu’ya hareket etti. 26 Ağustos 1071 yılında Malazgirt ovasında iki ordu arasında yapılan savaşı Selçuklular kazandı.

 3. Ziyaretçi

  Anadolu'ya İlk Türk Akınları

  Türk tarihinde Anadolu'ya yönelik ilk akınlar 4. yy.da Hunlar ve 6. yy.da Sabirler döneminde yapılmıştır. Anadolu'ya yapılan bu ilk akınlar Anadolu'ya yerleşme amaçlı değildir. Anadolu'ya yurt edinme amacıyla ilk akınlar Büyük Selçuk*lular döneminde başlamıştır. Çağrı Bey komutasındaki Türkler 1015 - 1021 yıllarında Anadolu'ya keşif amacıyla akınlar düzenlediler. Bu keşif akınları, Anadolu'nun Türkler için uygun bir yurt olacağı sonucuna ulaştırdı. Bu gelişme*lerden sonra Türklerin Anadolu'ya yaptığı akınlar hız kazan*dı.

  Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kalan Selçuklular, Türklere yurt bulmak amacıyla Anadolu'ya yönelmiştir. Çağrı Bey döneminde keşif ve tanıma amaçlı düzenlenen akınlar sıklaşmış, 1048 Pasinler ve 1071 Ma*lazgirt Savaşlarından sonra Anadolu'daki Bizans etkinliği kırılmıştır.

  Pasinler Savaşı (1048)

  Bu dönemde Anadolu'daki en büyük siyasi güç Bizans İmparatorluğuydu. Bizans, Türklerin Anadolu'daki akınların*dan rahatsızlık duymaktaydı. Türklerin doğu Anadolu'daki faaliyetlerine son vermek istiyordu. Türkler ile Bizans ara*sındaki ilk büyük savaş Pasinler Ovası'nda yapıldı. Savaşı Selçuklular kazandı.

  Pasinler Savaşı Türklerin Bizans'la yaptığı ilk savaş ve kazandığı ilk zaferdir.

  Malazgirt Savaşı (26 Ağustos 1071)

  Türklerin Anadolu'ya akınlarının hızlanarak devam etmesi Bizans İmparatorluğu'nu endişelendirmekteydi. Bizans imparatoru Romen Diyojen Türklerin Anadolu'daki varlığına son vermek ve tüm İslam ülkelerini istila etmek amacıyla büyük bir ordu hazırlayarak sefere çıktı. Bu sırada Fatımiler üzerine sefere çıkan Sultan Alparslan Romen Diyojen'in güçlü bir orduyla sefere çıktığını duyunca Anadolu'ya dön*dü. Türk tarihindeki en önemli savaşlardan biri olan Malaz*girt Savaşı 26 Ağustos 1071'de yapıldı. Üstün Bizans ordusu karşısında büyük bir zafer kazanıldı.

 4. Ziyaretçi
  Selçukluların Anadolu'yu yurt edinmelerinde,

  - Karahanlı ve Gazneli baskıları nedeniyle yeni vatanlar aramaya başlamaları

  - Anadolu'nun Türklerin yaşayışına uygun özelliklere sahip olması

  - Anadolu'nun fethinin gaza yapma ve ganimet alma anlayışına uygun olması

  - Anadolu nüfusunun az olması ve burada yaşayan halkın Bizans yönetiminden memnun olmaması

  - Anadolu'da Türklere direnç gösterecek bir gücün kal*maması gibi nedenler etkili olmuştur


 5. Ziyaretçi
  Türklerin Anadoluya Neden Gelmişlerdir

  Türklerin Anadolu'ya gelişi denilince, ilk akla gelen, hep Malazgirt Savaşı'dır.Oysa bu büyük zafer, Türklerin Anadolu'yu fethiyle ilgili diğer olayları, önemli ayrıntıları unutturmaktadır.

  Orta Asya'dan bazı Türk boylarının 8. yüzyılda Anadolu'ya gelmesiyle başlayan Türk akımı, MS 1100 yıllarında Selçuklu Türklerinin büyük çaplı hareketiyle sonuçlanmıştır. Anadolu'ya yerleşen Türklerin Bizanslılarla mücadelesi sonucunda ve Haçlı seferleri sırasında Akhisar sürekli el değiştirmiştir.

  1200'lerde Bizans İznik bölgesine çekilerek, başkentleri Constantinopolis'i (İstanbul) Venediklilere bırakmışlardır. Akhisar bu dönemde yeni Bizans devletinin sınırında bulunmaktaydı. Aynı zamanda, Anadolu Türkleri, Doğudan gelen Moğol saldırılarıyla epey yıpranmışlardı. Bizanslılar başkentlerini MS 1300'lerde geri kazanmalarına rağmen eskisi kadar güçlü olamamışlardı. Moğol saldırılarının sona ermesiyle Anadolu Türkleri Bizans Devletine saldırmaya başladı. 1300'lü yılların başlarında Türkler tüm Batı Anadoluyu ellerine geçirmişlerdi. Akhisar da MS 1307'de Türk egemenliğine girmiştir.

  Akhisar'daki Türk egemenliği 4 dönemde incelenebilir: Selçuklu, Saruhanoğlu Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet (modern) dönem. Bu dönemlerin tümüne birden "Türk Devri" adını veriyoruz. Son iki dönem diğerlerine göre çok daha önemli görünmektedir.

  Türkler neden Orta Asya'dan ayrıldılar

  Türkler Niçin Anadolu'ya geldiler
  Büyük Selçuklu devleti kurulmadan önce Oğuzlardan kopan bir kısım boylar Azerbaycan, Güneydoğu Anadolu ve Irak'a gitmişlerdi. Göktaş, Buka, Mansur ve Anasıoğlu idaresi altındaki Türkmenler, Cizre ve Diyarbakır havalisiyle Musul'u ele geçirmişlerse de, uzun süre buralarda hakim olamayıp Azerbaycan'a geri dönmek zorunda kalmışlardır. Kendilerine yurt, hayvanlarına da otlak arayan Türkmen kitleleri, Büyük Selçuklu topraklarına gelmeye devam ediyordu. Selçuklular bunları kargaşa çıkarmalarını ve otlak sıkıntısına meydan vermelerini önlemek için Anadolu'ya yönelttiler.

  Anadolu'ya ne kadar Türk geldi
  Yüzyılın ortalarından itibaren Türkler Anadolu'da yerleşmeye başladılar. Asıl yerleşme ise Malazgirt Savaşı ile oldu. Malazgirt'ten sonra Anadolu ile Türkistan arasında bir 'göç kanalı' oluştu. Türkmenler, kümeler halinde gelmeye başladılar. Ancak ne kadar Türk'ün geldiğini tam olarak bilemiyoruz. Claude Cahen, ilk başta gelenlerin çok büyük miktarda olamayacağını belirtir. Anadolu'ya Türkmenlerin gelişi bir anda olmamış, birkaç yüzyıl sürmüştür. En önemli göç dalgalarından birisi XIII. yüzyılda Türkistan'ın Moğol istilasına uğramasından sonra gerçekleşmiştir. Türkmenler, Anadolu'ya her zaman doğrudan gelmemişlerdir. Bir kısmı Azerbaycan, Irak ve Suriye'ye gitmiş, bir müddet oralarda kaldıktan sonra Anadolu'ya geçmişlerdir.


 6. Ziyaretçi
  Türklerin Yeni Bir Yer ve Yurt Edinme İhtiyacı
  Emeviler ve Abbasiler de, Anadolu’ya islam dinini yayma gayesi ile girmiş ve Bizans İmparatorluğu ile savaşmışlardır. Fakat onlar, Anadolu’ya yerleşme ve onu yurt edinme gayreti göstermemişlerdir.
  Halbuki Türkler, İslam dinini yayma gayesiyle birlikte, yeni bir yurt edinme, yerleşme, kendilerini besleme ve hayvan sürülerine odaklar bulma gayreti içindeydiler. Daha ilk akınlardan itibaren, Anadolu’nun milli bünyelerine uygun bir yurt olduğunu anlamışlar ve fethettikleri yerleri benimsemişlerdir.

  Nitekim Tuğrul Bey, halifeye gönderdiği mektupta: “Benim askerlerim (kavmim) pek çoktur ve bu memleket onlara kafi gelmemektedir” diyerek, Oğuz Türkmenleri için yer ve yurdun gerekliliğini vurgulamıştı.
  Selçuklu Devleti’nin tarihte oynadığı en büyük rollerden biri de, Anadolu’nun fethedilmesi ve buranın bir Türk vatanı haline gelmesini sağlamasıdır. Bu fetih epey zaman almış ve bazı safhalar göstermiştir. Bu safhaları şöyle sıralayabiliriz.

  1-OğuzTürkmen akınları safhası.
  2-Selçuklu Devleti düzenh’ ordularının yaptıkları fetihler safhası.
  3-Anadolu’da kurulan bağlı devletlerin yaptıkları fetihler safhası.
  3-OğuzTürkmen Akınları Safhası

  Oğuzlar, Selçuklu Devleti kurulmadan önce, Bizans’a akınlar yaparak Anadolu’ya yaklaşmışlardır. İlk akını Karahanlılar ve Gaznelilerin, Selçuklulara kötü davranmasından bıkan Çağrı Bey, 3000 kişilik bir süvari kuvvetiyle yapmıştır. Gazne topraklarını aşarak (10151016) önce Azerbaycan’a, sonra da Doğu Anadolu’daki Bizans topraklarına akınlar yapmıştır.

  1018-1021 tarihleri arasında OğuzTürkmenler, Azerbaycan’daki, Bizans’a bağlı, Müslüman “Şedadi” devletine akınlar yaptılar.Çağn Bey Anadolu’nun mukavemet gücünü yoklamış ve ileride diğer Türkmen beyleri ve oğlu Alparslan’a yol gösterecek olan bu akınlardan sonra Maveraünnehir’e dönmüştü.
  10301038 yılları arasında Boğa, Anasıoğlu, Dana, Göktaş, Mansur ve Kızıl Bey gibi Türkmen beylerinin komutasındaki Oğuzlar, Azerbaycan’a girdiler. Ermenilerle çarpıştılar


 7. Ziyaretçi
  Cihat Anlayışı
  İslam dinini öğrenen Türkler, din uğruna savaşı ve şehit olmanın vaat ettiği ahret mükafatını benimseyerek, Allahü Teala’nın adını yaymayı en başta gelen görev bilmişlerdir.Bunun en bariz örneğini Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in Abbasi halifesine yazdığı mektupta ve Malazgirt Savaşı’ndan önce Sultan Alparslan’ın samimi sözlerinde bulmak mümkündür


 8. Ziyaretçi
  Teşekkür ederim daha önce bir sürü site gezmek zorunda kalıyodum ama ilk açtığım site yani bu site işime çok yaradı ve ödevimi kısa sürede bitirdim.(Her öğrencinin istediği gibi)

 9. Ziyaretçi
  çook teşekkürler bu site benim işime çok yaradı çok saolun

 10. Ziyaretçi
  Teşekürler admin saolun işime çok yaradı

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 123 SonuncuSonuncu


türkler anadoluya hangi tarihlerde akınlar düzenlemişlerdir,  türkler anadoluya hangi tarihte akınlar düzenlemiştir,  türkler anadoluya hangi tarihlerde akınlar düzenlemişlerdir kısaca,  türkler anadoluya hangi tarihlerde akınlar düzenlenmiştir,  türkler anadoluya hangi tarihlerde akınlar düzenlemiştir,  türkler anadoluya hangi tarihlerde akın düzenlemişlerdir kısa