+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda 657 sayılı kanunun 40 ıncı madesi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  657 sayılı kanunun 40 ıncı madesi
  Üst yaş sınırı ne ayrıca 40 ıncı madenin tamamı ne 2. Asel
  Bayan Üye

  57 sayılı kanunun 40 ıncı madesi


  Devlet memurluğuna atamada yaş
  Kategori : Atama
  Kanun / Madde(ler) : 657 / 40
  Tarih : 9 Mayıs 2002
  Kaynak : 22 sayılı bülten, 33. sayfa
  Özet : Kamu kurum ve kuruluşlarınca memuriyete girişte yaş sınırlaması getirilmesi hk.
  Özürlüler ile Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar arasından 2002 yılında sınavla personel alınmasının düşünüldüğünden bahisle her iki sınava müracaat eden adaylar için üst yas şartı konusunda tereddüt oluştuğunu ifade eden ilgi yazınız incelenmiştir.

  27.7.1983 tarih ve 18117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartlan İle Hangi İslerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde, sakat çalıştırmakla yükümlü kurum ve kuruluşların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıktan personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) %3'ü oranında sakat çalıştırmak zorunda olduğu; 7 nci maddesinde ise sakatlar için ayrılan kadrolara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 41 ve 48 inci maddelerinde belirtilen şartlar dikkate alınarak sınavla atama yapılacağı hükme bağlanmıştır.

  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesinde "Kama kanım ve kuruluşları reşit olama kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yıl basındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar. Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yasını tamamladıkları tarihten itibaren, kamu kanım ve kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

  637 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesinde Devlet memurluğuna alınacaklarda aynı Kanunun 40 inci maddesindeki yas şartlarının aranacağı; 40 inci maddesinde genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği, bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kaza i rüşt karan almaları şartıyla Devlet memurluklarına atanabilecekleri; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinde ise iştirakçilerin vazifeleriyle ilgilerinin kesilmesini gerektiren yas haddinin 65 yaşını doldurdukları tarih olduğu kayıt altına alınmıştır.

  Bu itibarla, mevcut mevzuat çerçevesinde Devlet memurluğuna alınacak adaylar için öngörülmüş bir üst yaş sının bulunmamakla birlikte, emekliliğe esas hizmet süresi ile memurlukla ilişkinin kesileceği yaş haddi göz önünde bulundurularak ilgililer hakkında uygun olabilecek bir üst yaş sınırının tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

 3. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye
  657 sayılı kanunun 40 ıncı madesi  2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 1 inci maddesinde "Kama kanım ve kuruluşları reşit olama kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan ve korunan çocuklar için, her yıl basındaki, hangi statüde olursa olsun, serbest kadro mevcutlarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavlarında başarılı olanlar arasından atama yaparlar. Bu maddeden yararlanmak isteyenler, 18 yasını tamamladıkları tarihten itibaren, kamu kanım ve kuruluşlarına; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başvurmak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

+ Yorum Gönder