+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Ressam haklı şiirinin üslup özellikleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ressam haklı şiirinin üslup özellikleri nelerdir
  Ressam haklı şiirinin üslup özellikleri nelerdir 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Ressam haklı şiirinin üslup özellikleri nelerdir


  Ressam haklı şiirinin üslup özellikleri hakkında bilgi

  Mehmet Âkif, hayatı boyunca halktan biri olarak yaşamış, bu yaşayış tarzı çeşitli
  şekillerde şiirlerine de yansımıştır. Esasen, edebiyatı toplumun yararına bir araç sayan şairin
  bu endişelerinin eserlerinde görülmesi gayet doğaldır.
  Âkif’in, 1906-1910 yılları arasında yazdığı Küfe, Meyhâne, Mahalle Kahvesi, Hasır,
  istibdat, Kör Neyzen, Hürriyet, Ahiret Yolu gibi karşılıklı diyaloglarla gelişen manzum hikâye
  tarzındaki şiirlerinde sosyal konular işlenmiştir. Daha sonraki yıllarda, siyasî gelişmelerin de
  etkisiyle, şiirlerinde “var olma-yok olma” savaşı veren halkı uyaran, uyandırmaya çalışan
  fikirlere yer vermiştir. Bu dönemki şiirlerinde, önceleri, baştan sona sosyal içerikli manzum
  hikâye tarzındakiler kadar olmamakla birlikte, yer yer toplum hayatından tablolar çizdiği
  görülür. Halk hayatının, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi’nin eserlerini aratmayacak derecede
  canlı, gerçekçi tespit edilmiş olmasını o devirde görülen realizm akımının etkisine bağlamak
  mümkünse de, şairin kudret ve kabiliyetini, halkın içinden birisi oluşunu da unutmamak gerekir.
  Sanatına “hakikat, hayat ve müşahade”nin hâkim olduğunu söyleyen Âkif, bu konuda şöyle
  diyor: “Muharrir için en sağlam esas, hakiki hayattan aldığı intibâlardır. () Avam arasında
  muhâvereler yürütmek mi istiyorsunuz? Halkın arasına karışınız; bir taraftan çenesi düşük
  adamları, bilhassa kocakarıları dinleyiniz. Bir taraftan da söylenen sözleri edâsıyla telâffuzu ile
  beraber zabtediniz”1. Âkif’in, bu söylediklerini şiirlerinde başarı ile uyguladığını bilmekteyiz.
  Öyle ki, “Mahalle Kahvesi” isimli şiirini okudukları zaman, kahve sahibinin “Bu herif, muhakkak
  böyle kahvelerde yetişti” dediği meşhurdur2.
  Mehmet Âkif, halk ve köylüye çok önem verir, yazarların onlara hitap eden eserler
  yazmamasından şikâyet eder: “Erbâb-ı fikir ve nazarımız hayâlen göklerde uçarlar da, nasîb-i
  nûrunu maddeten bağlı bulunduğu topraktan bekleyen şu halkı bir kere olsun hatırına
  getirmezler. Hepimizin velinimeti bulunan köylü dediğimiz sınıf-ı müstahsili hiç düşünmemek,
  zavallıya hâlâ Âşık Garip’ler, Âşık Kerem’ler okutmak en büyük bir vazifesizlik olmuyor mu? 3.
  Halkın kültür seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine inanan Âkif, bu yolda eser veren Köy
  Hocası’nı yayıncısı Vahid Bey’i ve Hüseyin Kâzım Bey’i çok takdir eder4.
  Yüzyılların ihmali sonucu her bakımdan perişan durumda bulunan köylüye mutlaka sahip
  çıkmak gerektiğini söylerken, Âkif’i çağının çok ilerisinde görüyoruz: “Hem bugün köylüyü
  düşünmek meselesi bir hamiyyet meselesi değil, doğrudan doğruya hayat meselesidir. iyi
  bilmeliyiz ki, asırlardan beri muttasıl sağmak istediğimiz o zavallıda artık ne can kalmıştır, ne
  kan. Yanına sokulursanız ayakta duracak mecâli olmadığını görürsünüz. ihmâl-i hâzırın biraz
  daha devamı bîçâreyi hâk-i helâke serecek”5.
  Medreselerin yozlaşarak eski işlevini kaybetmesi sonucunda, halkı aydınlatacak hocaların
  kalmayışından yakınan Âkif, aydınların onu insan bile saymadığını, hocalarla halkın arasındaki
  ahengin bozulduğunu, bunun telâfisinin imkânsız olduğunu belirtir

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Üslup Hakkında Bilgi, Üslup Ne Demek

  Üslup: Duygu, düşünce, eylem ve hayallerin kişisel anlatım biçimidir.

+ Yorum Gönder