+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Mesane kanseri nedir hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Mesane kanseri nedir hakkında bilgi
  Mesane kanseri nedir hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Mesane kanseri nedir hakkında bilgi

  Mesane kanseri nedir

  Kanser kelimesi herkesi korkutan bir kelimedir. Ancak özellikle mesane kanseri bu kadar korkutucu olmamalıdır çünkü erken tanı ve tedavide genellikle tam olarak iyileşme söz konusudur. Genellikle 50-70 yaş arasında sıktır ve erkeklerde kadınlardan 3 misli daha fazladır.

  Mesane Kanserine Neler sebep olur?

  Birçok mesane kanserinin asıl sebebi bilinmemekle beraber; Sigara içenler ve bazı nadir kimyasal maddelere maruz kalanlar daha yüksek risk altındadır.

  Mesane kanseri mesane duvarını örten mukozada ufak bir tümöral büyüme şeklinde başlar. Bu devrede tümör yüzeyseldir ve mesane tümörlerinin % 75-85 i ilk teşhis anında böyle yüzeyel tümörlerdir. Bu evrede tedavi genellikle daha kolaydır. Ancak kanserin mukozayı aşıp mesane adalesi içine girmesine veya duvar dışına taşmasına müsaade edilirse (mesane duvar tutulumu ) tedavi daha güçleşir ancak bu evredede tedavi ve tam iyileşme mümkün olabilir.

  Mesane Kanserinin Bulguları Nelerdir?

  İdrarda kan olması en sık bulgusudur. Eğer idrarınızda kan görürseniz, bu kan birkaç günde tamamen kaybolsa dahi mutlaka bir üroloji uzmanına görünmelisiniz. Bu durumda idrar analizi, üriner sistemi ortaya koyacak radyolojik tetkikler ve sistoskopi (mesane içinin endoskopik olarak incelenmesi ve gerekirse parça alınması) ile tanıya varılır.

  Mesane Kanserinde Tam Tedavi Mümkün müdür?

  Evet. İlk işlem anestezi altında üretra (mesaneyi dışarıya bağlayan tubuler yapı) yoluyla özel bir alet kullanılarak tümörün alınmasıdır (Endoskopik olarak = kapalı ameliyat) Tümör alındıktan sonra patoloji uzmanı tarafından özel boyamalardan sonra mikroskopla incelenerek kesin tanı konur, bu inceleme tümörün derecesi ve evresi (yüzeysel mi yoksa adale tutulumu var mı) hakkında değerli bilgiler verir. Patoloji uzmanınca verilecek bu bilgiler ışığında ek bir tedaviye gerek olup olmadığına karar verilir. Eğer yüzeyel bir tümörse ek tedavi yapmadan takip edilir ve belli aralarla yapılacak sistoskopik incelemelerle tümörün yeniden oluşup oluşmadığı kontrol edilir. Yüzeyel tümörlerde özellikle ilk iki yıl içinde (çoğu ilk yılda) nüksetme şansı oldukça fazladır. Derecesi yüksek bazı yüzeyel tümörlerde mesane içine kateterle ilaç verilerek yapılacak bir tedavi nüks şansını % 50-70 azaltabilir. Adale tutulumu olan tümörlerde ise mesanenin tümüyle çıkarılması şeklinde daha agresif bir tedavi öncelikle önerilir. Alternatif olarak radyoterapi daha az önerilen yöntemdir.

  Mesanenizin Sağlıklı Kalmasına Yardımcı Olmak İçin Hangi Adımları Atmalısınız?

  Mesanenizin sağlıklı kalması ve mesane kanseri riskini azaltmak için:


  İdrar tahlili de içeren yıllık checkup

  Bir problemin ilk işaretinde, özellikle idrarda kan olması durumunda ancak sadece idrar yaparken ağrı veya sık ve aniden sıkışarak idrara çıkma durumlarında da bir üroloji uzmanına danışmalısınız.

  Sigara içmeyiniz, sigara içenler içmeyenlerden en az 2 misli daha fazla mesane kanseri olma riski taşırlar.

  Belirgin idrar yapma ihtiyacı ortaya çıktığında mesanenizi boşaltmadan uzun süre beklemeyiniz.

  Acele etmeyiniz, idrar yaparken mesanenizin tam boşalması için gerekli zamanı ayırınız.

  Vücudunuzun susama sinyallerine her gün yeterli su veya diğer sıvılar alarak cevap veriniz ( en az 4-6 bardak )

  Cinsel temastan sonra idrar yapınız.

  Potansiyel olarak zararlı kimyasal maddelere maruz kalmaktan sakınınız

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Mesane Kanseri


  Mesane idrar depolayan ve işemeyi sağlayan organdır. Mesane kanseri genitoüriner kanserlerin ikinci sıklıkla görülenidir. Ortalama görülme yaşı 65 tir. Erkek ler kadınlardan 2 - 3 kat daha fazla mesane kanserine yakalanırlar. Tanı konulduğunda %85 kanser mesaneye sınırlı %15 inde ise lenf nodülleri tutulumu veya uzak :-):-):-):-)stazlar mevcuttur.
  Mesane Kanseri Derecelendirme:
  TIS : Karsinoma insutu
  Ta tümör mukozada sınırlı
  T1 tümör submukozada
  T2 : Tümör yüzeyel adalede
  T3a : Tümör tüm mesane adelesini tutmuş fakat ekstravezikül yayılım yok.
  T3b : Tümör extravezikal yayılım mevcut
  T4 : Lenf nodülü veya komşu organ :-):-):-):-)stazı mevcut uzak organ :-):-):-):-)stazı mevcut.
  Mesane kanserlerinin %98 i epitelyal ve bunlarda çoğu transizyonel hücreli karsinomlardır. Tüm mesane kanserlerinin %90 ı transizyonel hücreli karsinomlardır. Bu lezyonlar genellikle papiller özellik gösterir ve mesane içeriside yer işgal eden bir lezyondur.

  Tümörün invazyonu rekürrensi ve progresyonu sıklıkla tümörün gradesi ile yakın ilişkidedir. Düşük gradeli tümörde 10 yıllık yaşam %98 iken yüksek gradeli tümörde ise %35 dir.
  Mesane kanserli hastaların %85-90 ında kanlı idrar (hematüri) ilk gözlenen semptomdur. Hematüri genellikle ağrısızdırü aşikar veya mikroskobik aralıklı veya sürekli olabilir. Bazı hastalarda sık sık idrara çıkma idrarını yetiştirememe ve yanma gibi belirtiler olabilir.
  Mesane tümörü için birçok görüntüleme tekniği kullanılmasına rağmen sistoskopi ve biopsi ile doğrulama gereği vardır.

  İntravenöz ürografi hematürinin tanımlanması için sıklıkla kullanılan bir tetkiktir. IVP de mesane içerisine doğru uzanan papillamatoz oluşum dolma defekti şeklinde kendini göstermektedir. Abdominal ultrasonografi ile mesane tümörleri ve üst üriner sistem değerlendirilebilir. Mesane doldurulduğunda mesane içerisinde yer işgal eden lezyon tanımlanabilir.

  Tanı ve başlangıç derecelendirme için sistoskopi ve transüretral rezeksiyon yapılmalıdır. Sistoskopi sırasında tümör önce belirlenir ve rezeksiyon yapılır.
  Yüzeyel (mesane duvarında derinleşmemiş) mesane kanserli hastalar transüretral rezeksiyon ve intravezikal tedavi ile takip edilebilir. Başlangıçta düşük grade küçük tümör ve progresyon için düşük riske sahip olanları ise intravezikal tedavi vermeksizin transüretral rezeksiyonla izlenebilir. T1 tümörlü bir hastadan eğer; multiple lezyon varsa tümör büyükse ve rekürren tümör varsa bu hasta intravezikal kemoterapi için adaydır. T1 grade III lü hastalar için bazı klinikler progresyon oranının yüksek olması nedeni ile sistektomi önermektedirler. T1 tümörlü hastalarda intravezikal tedavi ile rekürrens oranı azalmakta isede rekürrens olduğunda agresif tedaviye ihtiyaç olmaktadır.

  T2 T3 hastalığı olan hastalarda seçilecek tedavi agresif olmaktadır.(parsiyel veya radikal sistektomi) veya sistektomi+kombine tedaviler seçilebilir.(Radyoterapi veya kemoterapi)
  Mesane kanseri için tedavi alternatifleri
  TIS TUR+intravezikal kemoterapi
  (BCG)
  Ta(tek düşük grade TUR (Yanlızca)
  rekürrens yok)
  Ta (geniş multiple TUR+intravezikal kemoterapi
  yüksek grade ve (BCG)
  rekürrens var)
  T1 TUR+İntravezikal kemoterapi
  T24 a) Radikal sistektomi
  b)Neoadjuvankemoterapi+Radikal sistektomi
  c) Radikal sistektomi+Adjuvan kemoterapi
  d) Kombine
  T N+M+ Sistemik kemoterapi+sistektomi veya radyoterapi

  TEDAVİ
  A- İntravezikal Kemoterapi: Süperfisiyal mesane kanserli hastalarda en büyük problem tümörlerin nüksetmesidir. İleri stage ve gradli tümörlerde nüks oranı daha fazladır. Nüksü önlemek önemlidir. İmmuno veya kemoterapik ajanların üretral kateterden mesaneye verilmesi rekürrens oranını azaltmak içindir. İntravezikal tedavinin 2 amacı vardır; birincisi profilaktik diğeri ise tedavi amacıdır. Kullanılan ajanlar 6-8 hafta haftada bir kullanılmakta ve sonra aylık veya iki ayda bir sürdürülmektedir. Teropatik ajanların intravezikal verilmesi ile primer olarak irriratif semptomlar gözlenmesi doğaldır. Sistemik yan etkilerinin görülmesi azdır. Çünkü mesaneye verilen ilaçların mesane lümenini geçmesi oldukça sınırlıdır. Gross hematürisi olan hastalarda intravezikal kemoterapinin verilmemesi de sistemik komplikasyonları önleyecektir. İntravezikal ajan verildikten sonra mesanedeki ilacın kalış süresi 1-2 saat olmalıdır. Günümüzde en sık kullanılan ajanlar Mitomycin-C Thiotepa Doxorubicin Bacillus Calmette-Gurih (BCG) dir.
  1- Mitomycin-C: Mitomycin-C; Antitümoral DNA senaaaini inhibe eden bir ajandır. Moleküler ağırlığı 329 sistemik toksitesi minimaldir. Mitomycin-c ile komplete cevap %36-78 oranında değişmektedir. Transüretral rezeksiyondan sonra rekürrensi %33 oranda azaltmaktadır. Yan etkileri %10-43 oranındadır. Yan etkileri oranında daha ziyade irritatif semptomlar yer almaktadır. Mitomycin-C alanların %6’sında ellerde ve genital bölgede kızarıklar gözlenebilir.
  2- Thiotepa: Alkille edici bir ajandır monokül ağırlığı 189 ve 30 mg. haftalık dozlarda kullanılır. Komplet cevap %55 civarındadır. Rekürren oranı oldukça azdır. Sistemik yan etkileri fazladır. Trombositopeni ve lokopeni %9 oranında gözlenir. İrritatif semptomlar oldukça azdır. Hastalara ilaç verilmeden önce kan sayımı yapılmalıdır.
  3- Doxorubicin: Monokül ağırlığı 580 dir ve sistemik yan etkileri oldukça azdır. Komplet cevap %38 dir. Profilaktik bir ajandır. Sistit görülen yan etkilerindendir.

  4- BCG Bacilius Calmette Gurih: BCG mikobacterium bovinin canlı şusudur. BCG’nin antitümöral etki mekanizması bilinmektedir. İntravezikal instilasyondan sonra mukozal ülserasyon ve granüloma oluşumu görülmektedir. Böylece helper T lenfositlerini aktive etmektedir. Karsinoma insituda BCG teropatik ve profilaktik amaçla oldukça etkilidir. Komplet cevap %36-71 oranındadır. Rekürren oranı transüretral rezeksiyondan sonra %11-27 oranındadır. Hastaların çoğunluğunda irritatif semptomlar gözlenmektedir. Hemorajik sistit %7 oranında gözlenir. Sistemik enfeksiyon %2 oranında gözlenir. Hastalardaki orta ve ılımlı enfeksiyonda isoniazit (INH) (300 mg. günlük) verilir vede BCG dozu azaltılır. İsoniazit intravezikal BCG verilmeden 1 gün önceden başlanır. (Hastada şiddetli şikayetler varsa intravezikal BCG verilmesi durdurulur. INH ve Rifampicin (600 mg./gün) verilir. Hastada septik tablo varsa (ateş konfüzyon hypotansiyon respiratuar yetersizlik) INH+rifampicin+etambutol (1200 mg.) ve Siklosporin (500 mg. günde iki kez) verilmelidir

  CERRAHİ
  1- Transuretrel rezeksiyon: TUR tüm mesane kanserleri için başlangıç tedavi formudur. Hastalığın stage ve gradesini tanımlamada yararlı olmaktadır. Hastada tek düşük grade ve non ınvazıf tümör sözkonusu ise yanlızca TUR-B yapmak yeterli olacaktır

  2- Parsiyel sistektomi: Mesanenin lateral veya kubbesinde soliter infilitratif tümörü olan (T1T3) hastada veyahutda mesane divertikülü içerisinde tümörü olan hastalar parsiyel sistektomi adaylarıdır. Tümörlü hücrenin yara dudaklarına implantasyonu için bu hastalara küçük dozlarda (1000-1600 cGy) ve intravezikal kemoterapi preoperatif verilmesi uygundur

  3- Radikal sistektomi: Radikal sistektomi; anterior pelvik organların kaldırılmasıdır. Erkekte; mesane ve çevre yağ dokuları periton prostat ve seminal veziküller. Kadında; mesane ve çevre yağ dokusu periton cervix uterus anterior vagina urethra ve overler rezeke edilmektedir. Eğer erkekte prostatik üretdada invazyon sözkonusu ise üretrektomide aynı anda yapılmalıdır

  4- Radyoterapi: 5000-7000 cGy 5-8 haftalık sürelerde verilir. İnfintratif hastalıkta radikal sistektomiye alternatiftir. Genellikle iyi tolere edilmesine rağmen %15 hastafada barsak mesane ve rektal komplikasyonlar gözlenir. Beş yıllık yaşam T2 ve T3 için %41-18 oranında değişir
  5- Kemoterapi: Mesane kanseri tanı konulduğunda %15 oranında bölgesel veya uzak :-):-):-):-)staz sözkonusudur. İnvazive hastalığı olan hastalarda radikal sistektomi veya radikal radyoterapi sonrasında %30-40 oranında uzak :-):-):-):-)staz sözkonusudur. Bu hastalara tedavi verilmez ise yaşam oldukça sınırlıdır. Tek ve kombine kemoterapik ajanlar hastalarda yararlı olmaktadır. Tek başına kullanılan cisplatin ile cevap %30 dur. Diğer etkili ajanlar ise methotroxate doxorubicin Vinblantine 5-gluorouracil dir. Kombine tedavide cevap oranı yükselmektedir. Son zamanlarda Methotrexate Vinblastine doxorubicin ve cisplatin (MVAC); Cisplatine methotrexate ve cyclophonphanide (CISCA) kullanılmaktadır. Ortalama yaşam bir yıldır

  E- Kombine tedaviler: :-):-):-):-)statik mesane kanserlerinde (T2-T4) kombine tedaviler gündeme gelmiştir. Radikal sistektomi öncesi kemoterapi (neoadjuvant) verilerek mesane korunmaktadır. Seçilmiş hastalarda %22-43 oranında yanlızca kemoterapiyle cevap elde edilmiştir. Alternatif olarak T3-T4 veya N+ olan hastalar da radikal sistektomi sonrası kemoterapi (adjuvant) verilmesi ile rekürrens riski azalmaktadır.
  Radyoterapi sonrası lokal ve sistemik hastalık görüldüğünde ilave kemoterapi verilebilir

+ Yorum Gönder