+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda Bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması
  bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması 2. Muhammed
  Özel Üye

  Bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması  Elektrik enerjisi maddelerin yapılarında bulunan parçaçıkların hareketi ile ortaya çıkar.Günlük hayatta çok kullanılan bir enerji çeşididir.
  Atomun çekirdek ve çevresinde dönen elektronlardan oluştuğunu biliyoruz.Elektronlar negatif (-) yüklü taneciklerdir.Çekirdekte bulunan protonlar pozitif(+) yüklü, nötronlar ise yüksüz taneciklerdir.Bir elektronun yükü, bir protonun yüküne eşittir. Maddenin elektrik yükünü q harfi ile gösteririz.Elektrik yükü birimi coulombdur ve C harfi ile gösterilir.

  Bazı cisimlerde proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit durumda olur ki böyle cisimlere nötr cisim deriz.Nötr cisimlerde elektrik yükü dengededir.
  Cisimdeki proton sayısı elektron sayısından fazla ise, cisim bir şekilde elektron kaybetmistir.Proton sayısı fazla olan cisimlere pozitif yüklü cisim denir.
  Cisimdeki proton sayısı elektron sayısından az ise, cisim bir şekilde elektron kazanmıştır.Elektron sayısı fazla olan cisimlere negatif yüklü cisim denir.

  Cisimler yapılan bir iş sonucunda elektron kazanır ya da kaybeder. Böylece elektriklenir.Elektriklenen cisim başka cisimlere bir kuvvet uygulayarak çekme ya da itme hareketine yol açar.Aynı adlı elektrik yükleri birbirini iterken, zıt elektrik yükleri birbirini çeker.(+) ve (+) birbirini iter. (-) ve (-) birbirini iter. (+) ve (-) birbirini çeker.)

  ELEKTRİKLENME
  Cismin yük dengesinin bozulması, cismin elektriklendiğini gösterir.Katı maddelerin elektronları hareket edebilir.Sıvı ve gaz cisimlerde hareketli olan ise (+) ve (-) yüklü olan iyonlardır.
  Cisimlerin elektriklenmesi 3 yol ile olur.
  1. Sürtünmeyle Elektriklenme
  2. Dokunma ile Elektriklenme
  3. Etki ile Elektriklenme

  1. Sürtünme ile Elektriklenme
  Nötr cisimlerin birbirine sürtünmesi sonucu oluşur.Sürtünme sonucunda cisimlerden biri elektron kaybederek pozitif(+) yük kazanırken, diğer cisim elektron alarak negatif(-) yük kazanır. Sürtünme sonunda elektriklenen cisimlerin elektrik yük büyüklükleri eşittir.
  Örneğin; cam bir çubuk ipek kumaşa sürtülürse, cam çubukta elektron kaybı olur ve (+) yük kazanır.İpek kumaş ise cam çubuktan elektron alır ve (-) yük kazanır.
  Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldüğünde ise, plastik çubuk elektron kazanıp (-) yükle yüklenirken, yün kumaş elektron kaybettiği için (+) yükle yüklenir.
  Yün kazağımızı çıkarırken, saçlarımıza sürtündüğünde saçlarımızın hareketlenmesi ve çıtırtı duymamız. şimşek ve yıldırım sürtünme ile elektriklenmeye örnek gösterilebilir.


  2. Dokunma ile Elektriklenme

  Elektrikle yüklü iletken bir cisim, yüksüz(nötr) ve iletken bir cisme dokundurulduğu zaman, nötr cisim elektrik yüklü cismin yükü ile aynı işaretli yükle yüklenir.Örneğin, nötr bir cisme (+) yüklü bir cisim dokundurulursa son yük durumunda her ikiside (+) yüklenir.
  Eğer (+) ve (-) yüklü cisimler birbirine dokundurulduğunda eğer yük miktarları eşitse son durumda her ikiside nötr olur. Eğer (-) miktarı fazlaysa son durumda her ikiside (-), (+) miktarı fazlaysa son durumda her ikisi de (+) yüklü olur.

  Yukarıda 1 numaralı şekilde cisimlerin dokunma öncesi elektrik yükleri, 2 numaralı şekilde de dokonmadan sonraki elektrik yükleri gösterilmiştir.Dokunma yoluyla elektriklenmede cisimlerin toplam yük miktarında değişme olmaz, yük korunur.Toplam elektrik yükü cisimlerin büyüklükleri eşit ise yük eşit olarak paylaşılır. Ancak cisimlerin biri büyük, biri küçük ise, yük büyüklüğe göre paylaşılır.
  Örnek:
  Birbirine özdeş olan 4 tane kürenin elektrik yükleri sırasıyla +12q, +9q, -8q ve +7q'dur.Küreler yalıtkan ayaklara bağlıdır.Kürelerin birbirine dokundurulması sonucunda kürelerin son elektrik yükleri ne olur?
  Çözüm:
  Toplam yük = +12q+9q + (-8q) +7q = 20 q
  Küreler özdeş olduklarıdan yükü eşit paylaşır.
  20 : 4 = 5q olur.

  Küre şeklinde olan cisimler toplam yükü yarıçapları ile orantılı olarak paylaşır.Yani

  Örnek:

  Çözüm:


  Dokundurma sonunda cisimlerin yüklerinin işaretleri aynı olur. Sonuçta cisimler yükü fazla olan cismin yükünün işareti ile yüklenir.Yük alışverişi elektronlarla sağlanır.B küresinin (+) yükü artmış, A küresinin (-) yük miktarı artmıştır.

  Topraklama:

  Elektrikle yüklü iletken bir cisme toprak bağlantısı yapılarak cismin yükünün toprağa verilmesi olayına topraklama denir.Yükünü toprağa veren cisim nötr hale geçer.
  (+) yüklü bir cisim topraklandığında (-) yükler topraktan cisme gelerek, cismi nötrleştirir.
  (-) yüklü cisimler topraklanınca (-) yükler toprağa akar. ve cisim nötr hale gelir.

  3. Etki ile Elektriklenme


  Yüklü bir cisim yüksüz olan bir iletkene dokundurulmadan yaklaştırılırsa iletkende serbest halde bulunan elektronları hareket ettirir.(İter ya da çeker.).Buna etki ile elektriklenme denir.Etki ile elektriklenmede elektron alışverişi olmaz.Yüklü cismin yaklaştırıldığı iletkenin kendisine yakın olan tarafı kendisiyle zıt, uzak olan tarafı kendisiyle aynı elektrikle yüklenir.Elektrikle yüklü cisim geri çekilirse iletken yeniden nötr hale gelir.Yani elektronlar eski yerlerine döner.
  Etki ile elektriklenme geçici bir elektriklenme gibi görünse de kalıcı elektriklenme elde edilebilir.Kalıcı elektriklenme topraklama ile sağlanabilir.


  ELEKTROSKOP


  Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını, elektrikle yüklü ise hangi tür elektrik yükü olduğunu anlamamıza yarayan araca elektroskop denir.

  Elektroskoptaki lastik tıpa yalıtkan madde görevi görür.Cam fanus ise düzeneği dış etkilerden korur.
  Elektroskop nötr durumda iken metal yapraklar kapalı konumda durur.Eğer elektroskop yüklü ise yapraklar yükün büyüklüğü oranında açılır.Elektroskoba bir cisim dokundurulduğunda yapraklar hareket etmiyorsa cismin yüksüz olduğunu anlarız.
  Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında topuz ve yapraklar zıt yükle yüklenir ve yapraklar açılır.

  Bir cismin elektrik yükünü elektroskopla nasıl anlarız?
  Daha önceden yüklü olduğunu ve yükünün hangi cins olduğunu bildiğimiz bir cismi elektroskoba dokundururuz.Daha sonra yükünü öğrenmek istediğimiz cismi elektroskoba yaklaştırırız.Elektroskobun yaprakları daha çok açılıyorsa cismin yükü elektroskopla aynıdır. Yapraklar kapanıyorsa cismin yükü elektroskopla zıttır.

  Elektriklenmenin Günlük Yaşamdaki Uygulamaları

  Elektriklenme günkük hayatta yararlı olduğu gibi zararlı da olabilir.
  Elektriklenmeden fotokopi makinelerinde yararlanılır.
  Tehlikeli madde taşıyan tankerlerin arkasından zincir sallanarak tankerde biriken yük toprağa verilerek elektriklenmenin zararından korunulur.Uçakların hava molekülleri ile sürtünmesinden doğan elektrik yükü de uçak tekerleklerinin kauçuktan yapılması ile yere aktarılır.

  ELEKTRİK AKIMI

  Çeşitli yollarla elektriklenme olduğunu öğrendik.Yük akışının sürekliliği sağlandığı zaman elektrik akımı elde edilmiş olur.Elektronların iletken bir tel içinde düzenli olarak hareket etmelerine elektrik akımı denir.Kullandığımız pek çok elektrikli alet vardır.Bu alet ve makineler için gerekli olan elektriği çeşitli yollarla sağlarız.Pil, akümülatör, jeneratör elektrik akımı sağlayan üreteçlerdir.

  PİL
  Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlara pil denir.
  Bir asit çözeltisinin içine iki metal levha koyularak elde edilen pil, Volta pili adıyla anılır.Metal çubukların adı elektrot, asit çözeltisinin adı elektrolittir.Asit çözeltisi(elektrolit) ve metal levhalar(elektrotlar) kimyasal bir etkileşim içindedir.Elektronların bazıları elektrottan elektrolite doğru hareket ederken, bazı elektronlar da asit çözeltisinden diğer elektrota doğru hareket eder.Böylece elektrotlardan biri (+) yükle yüklenirken, diğer elektrot (-) yükle yüklenir.Pilin kutupları bu şekilde oluşur.
  Sulu olan bu pillerin kullanımı zor olduğu için biz kuru pilleri kullanırız.Alkali piller ve civalı piller de kullanım açısından kolaylık sağladığı gibi uzun ömürlü olmaları açısından da tercih edilir.

  Piller birbirine bağlanarak batarya adı verilen düzenekler elde edilir.Bir batarya oluşturmak için en az iki pil gerekir.Batarya ile elektrikli cihazların daha uzun süre çalışmasını sağlasak bile, bir süre sonra piller biter ve batarya işe yaramaz hale gelir.

  Akümülatör:

  Uzun süreli elektrik akım elde etmek için kullanılan üreteçlere akümülatör denir.Akümülatör kimyasal enerjiyi depolar ve gerektiğinde elektrik enerjisi olarak verir. Akümülatör boşaldığında boşalma yönünün tersine elektrik akımı verilirse akümülatör dolar.
  Akümülatörler otomobil, gemi, denizaltı, uçak ve telefon santrallerinde kullanılır.

  ELEKTRİK DEVRELERİ


  Bir üretecin iki ucu iletken bir telle birleştirilir ve bir ampul yerleştirilirse üretecin negatif (-) kutbundan çıkan elektronlar pozitif (+) kutba giderler.Bu düzeneğe elektrik devresi denir.Ampulden geçen elektronlar ampulun ışık ve ısı vermesine neden olur.
  Bir elektrik devresinde herhangi bir noktadan 1 saniyede geçen yük miktarına akım şiddeti denir.(I veya i ile gösterilir)
  Akım şiddeti birimi amperdir.A ile gösterilir.Akım şiddeti ampermetre ile ölçülür.Ampermetreler bir elektrik devresine seri bağlama ile bağlanır.
  Pilin kutupları arasındaki gerilime voltaj denir.Elektrik gerilimi veya potansiyel fark olarak da adlandırılır.Voltaj elektronları hareket ettirmek için elektronlara verilen enerjinin ölçüsüdür.Serbest elektronları hareket ettirerek devreden elektrik akımının akmasını sağlar.Voltaj birimiVolt’tur. Kısaca (V) harfi ile gösterilir.Pilin kutupları arasındaki gerilim voltmetre ile ölçülür.Voltmetre elektrik devresine paralel olarak bağlanır.

  Pilde kutuplar arasındaki gerilim ne kadar büyükse, elektronlara uygulanan kuvvet de o kadar büyük olur, elektronlar o kadar çok enerji taşır.Pilin boyutu ile gerilimin büyüklüğü alakalı değildir.

+ Yorum Gönder


bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması,  yük dengesi nedir,  bir cismin elektrik yükü dengesinin bozulması nedir,  topraklama sonucunda yüklü cisimler ne hale geçer,  elektrik yükü ziincir alakasi,  yük denge nedir