+ Yorum Gönder
Öğrenci odası ve Soru (lar) ile Cevap (lar) Forumunda İlköğretimin açılmasının amacı nedir? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İlköğretimin açılmasının amacı nedir?
  ilköğretimin açılmasının amacı nedir? lütfen kısa ve öz cevap lazım 2. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, zorunlu öğrenim çağında olup öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocukların, ilköğretime devamlarını sağlayacak olan yetiştirici sınıf öğretim programları ile eğitim öğretimin düzenlenmesi, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yetiştirici sınıflarda uygulanacak öğretim programları ile öğretimin düzenlenmesi, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

  a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

  b) Genel müdürlük: İlköğretim Genel Müdürlüğünü,

  c) Millî eğitim müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,

  ç) Yetiştirici sınıflar komisyonu: Yetiştirici sınıflara ilişkin çalışmaların il ve ilçede planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için oluşturulan komisyonu,

  d) Planlama ve değerlendirme komisyonu: Yetiştirici sınıf açacak ilköğretim okullarında hizmetlerin planlanması ve değerlendirilmesi için oluşturulan komisyonu,

  e) Yetiştirici sınıf: Zorunlu ilköğretim çağında bulundukları hâlde öğrenimlerini yaşıtlarıyla birlikte zamanında yapamamış olan çocukları, ilköğretime hazırlamak ve devamlarını sağlamak amacıyla açılan sınıfı,

  f) Yetiştirici sınıf kapsamındaki çocuklar: Yetiştirici sınıflara devam etmesi gereken çocukları,

  g) Yetiştirici sınıf öğretim programları: ilköğretim programları esas alınarak yetiştirici sınıflarda uygulanmak üzere hazırlanmış öğretim programlarını,

  ğ) Rehberlik programı: Zorunlu eğitim çağında olan ve yaşıtlarıyla öğrenim görememiş çocukların fiziksel, zihinsel, bilişsel ve kişisel özelliklerini tanımaları, bu özelliklerini diğer kişilerle olan etkileşimlerinde kullanabilmeleri ve okula uyum sağlayabilmeleri için geliştirilen programı,

  h) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

  ı) Misafir öğrenci: Yetiştirici sınıf öğretim programlarını öğretim yılı içinde tamamlayıp öğretim yılı sonuna kadar adrese dayalı olarak kayıt yaptıracakları ilköğretim kurumlarının ilgili sınıfına devam ettirilen, ancak sınıf içi yapılan çalışmalarda puanla değerlendirilmeyen öğrenciyi,

  i) Adrese dayalı kayıt: Öğrenci yerleştirme komisyonunun ilköğretim kurumları için belirlemiş olduğu kayıt bölgesine göre yapılan öğrenci kaydını, ifade eder.
+ Yorum Gönder