+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Kırsal alanda sosyal destek projesi (k.a.s.d.p.) protokol Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kırsal alanda sosyal destek projesi (k.a.s.d.p.) protokol
  KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ (K.A.S.D.P.) PROTOKOL


  Kırsal alanda sosyal destek projesi (k.a.s.d.p.) protokol hakkında bilgi

  Bu protokol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında, yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamı artırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için ortak projeler uygulamak amacıyla düzenlenmiştir.  AMAÇ:  MADDE 1- 3294 Sayılı Kanun kapsamında olan kişi ve ailelerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünden proje desteği verilerek üretim ve devamlı gelir sağlayacak duruma getirilmesidir.  KAPSAM :  MADDE 2- Bu protokol, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülecek süt sığırcılığı , koyunculuk ve kırsal kalkınmaya yönelik bölge yapısına uygun tarımsal amaçlı diğer projeleri kapsar.  TANIMLAR :  MADDE 3- Bu protokolde;

  Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü "TEDGEM"

  Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "TÜGEM"

  Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü "KKGM"

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü "SYDGM"

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu "Fon Kurulu"

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" Vakıf"

  olarak yer alacaktır.  HEDEF KİTLE:  MADDE 4- Proje desteği verilecek olan hedef kitle, nüfusun en yoksul kesimine dahil olan ve yukarıda bahsedilen projeleri uygulayarak gelir elde etmek isteyenler arasından, projeyi uygulayacak Vakıf tarafından belirlenecektir.  Bu çerçevede;  a) Halen TEDGEM tarafından kredilendirilmeyi bekleyen, kuruluşlarını tamamlamış ve proje konusu almış (hangi faaliyet alanında çalışacağı belirlenmiş) olan mevcut kooperatifler içinde yer almalıdır.  b) Bir veya birkaç köyden, her aileden en fazla bir kişi olmak üzere, en az 50 fayda sahibi , yeni bir kooperatif kurmak suretiyle teşkilatlanmalıdır.  c) TEDGEM tarafından proje uygulanmış olan yerlerde ve herhangi bir tarımsal kalkınma kooperatifine üye olmayan küçük gruplar proje sahasındaki kooperatiflere üye olması şartıyla desteklenebilecektir.  d) TEDGEM tarafından proje uygulanmış olan kooperatiflerin çalışma sahası içerisinde olup, daha önce projeden faydalanamayan ortaklar desteklenebilecektir.  e) Fon Kurulu tarafından uygun görülen illerde, Fon'un tanımına uyan ve ferdi olarak müracaat eden, müteselsil kefalet esasına göre faaliyet grubu oluşturacak şahıslar da koyunculukla ilgili proje desteklerinden faydalanacaklardır.  PROJE ÖLÇEKLERİ:  MADDE 5- Proje ölçekleri;  1- En az 50 aile x 2 baş Süt Sığırcılığı,  2- 50 Aile x 25 Baş Koyunculuk,  3- Bakanlığın teklifi Fon'un uygun görmesi üzerine uygulanacak kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projeler  4- Bakanlığın teklifi Fon'un uygun görmesi üzerine ahır- ağıl ve sağım ünitelerinin bir arada topluca yapılması.  5- Bakanlığımız tarafından geliştirilmiş olan "Tip" işletme binası, ahır, ağıl ve sera inşaatlarının bölgesel şartlara uygun olarak yeniden hazırlanacak projeler çerçevesinde yapılması (Sundurma altı, hakim rüzgarlara kapalı, açık veya yarı açık ahır-ağıl projelerinin uygulanması).  olarak belirlenmiş olup, proje kredisi, kooperatif şeklinde bir araya gelmiş gruplara verilecektir.  UYGULAMA YERLERİ :  MADDE 6- Projelerin uygulama yerleri, 2003 yılında SYDGM'nün bağlı olduğu Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasındaki mutabakatla belirlenecek illerde pilot uygulama ile başlayacaktır. Alınan sonuçlara göre de ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.  PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARI :  MADDE 7- Proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları hazırlanacak "Kooperatif Projelerinin Uygulama Esasları" ile belirlenir.  TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIGI'NIN (TEDGEM- TÜGEM) SORUMLULUGU:  MADDE 8- Projenin yatırım tutarı tablosunda yer alan kooperatife ait işletme binası, ortaklara ait ahırlar, makineler, ekipman ve diğer hususların temini TEDGEM ve SYDGM tarafından hazırlanacak "Kooperatif Projelerinin Uygulama Esasları" doğrultusunda yapılacaktır.  Sabit yatırım tutarı tablosunda yer alan kalemlere ait alımlar; ihale, şartname hazırlıkları TEDGEM'ce uygulanan esaslara göre yapılacaktır. İlgili vakıflar gözlemci bulunduracaklardır.  Alım-teslimat-sigorta işlemleri TEDGEM'ce programlanacaktır.  Borçlandırma ve müteselsil kefalet işlemlerinin, ilgili taşra birimine yaptırılması TEDGEM tarafından sağlanacaktır.  Eğitim çalışmaları TEDGEM'in sorumluluğunda olacaktır.  Pazarlama konusunda TEDGEM yardımcı olacaktır.  Kooperatiflerin kuruluşu, denetimi, izlenmesi ve değerlendirilmesi TEDGEM tarafından yerine getirilecektir.  Bu protokol kapsamında uygulanacak projelerin taşra çalışmalarından Tarım İl Müdürlükleri ve bünyesinde yer alan (Destekleme, Hayvan Sağlığı, Çiftçi Eğitim ve Proje İstatistik)Şube Müdürlükleri ile İlçe Tarım Müdürlükleri sorumludur.  TEDGEM, bu kapsamda yaptığı bütün çalışmalar için SYDGM' e rapor sunacaktır. Proje sahasındaki hayvanların kayıt altına alınmaları TÜGEM ve KKGM' nün sorumluluğunda olacaktır.  Proje sahasında, TÜGEM'in sorumluluğunda, yem bitkisi üretimini geliştirici çalışmalar ile mera ıslah çalışmaları yapılacak; silaj üretiminin yerleşmesi ve artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.  Ferdi krediyle yapılacak bütün iş ve işlemler TÜGEM'in sorumluluğunda olacaktır. Bu uygulamalar için TÜGEM ve SYDGM tarafından "Uygulama Esasları hazırlanacaktır.  TÜGEM, bu kapsamda yaptığı bütün çalışmalar için Fon'a rapor sunacaktır.  DEVLET BAKANLIGI'NIN (SYDGM) SORUMLULUGU:  MADDE 9- Bu protokol çerçevesinde uygulanacak olan projelerle ilgili finansman SYDGM tarafından sağlanacaktır.  Mevcut kooperatif üyelerinin uygunluk kontrollerini yapacak, kooperatif olmayan alanlarda ise fayda sahiplerini kooperatif çatısı altında bir araya getirecektir.  TEDGEM ve TÜGEM işbirliğinde yürütülen projeler için düzenlenen raporları değerlendirecek ve projelerin takibini yapacaktır.  ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:  MADDE 10- İl ve İlçe vakıflarında destek talep edilen proje yoğunluğu dikkate alınarak, gerektiğinde projelerin uygulanmasını takip için SYDGM' ne karşı birinci derecede sorumlu olan bir Veteriner Hekim ve bir Ziraat Mühendisi (Zooteknist) sözleşmeli olarak istihdam edilebilecek veya hizmet satın alınacaktır.  İstihdam edilen teknik ve sağlık personeli için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İl ve İlçe Müdürlüklerince, ekipman ve teknik bilgi desteği sağlanacaktır.  Söz konusu personel için gerekli olan hizmet içi eğitim, TEDGEM, TÜGEM ve ilgili vakıfların sorumluluğunda olacaktır.  Bu protokolde yer almayan konular ile uygulamada ortaya çıkabilecek hususlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, TEDGEM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı, TÜGEM Genel Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Değerlendirme ve İzleme Daire Başkanı'nın katılımıyla oluşturulacak heyet tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.  YÜRÜRLÜK:  MADDE 11- Bu protokol, 5 nüsha olarak düzenlenmiş olup, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve 5 yıllık süre için geçerlidir. 29 / 07 / 2005  Mehmet Mehdi EKER Beşir ATALAY

  Tarım ve Köyişleri Bakanı Devlet Bakanı
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Kırsal alana olarak adlandırdığımı alan gelirleri genellikle tarımdan gelen yani ekonomileri tarıma dayanan teknoloji bakımından diğerlerine göre geride olan ve eğitim bakımından çok iyi bir düzeyde olmayan alanlara kırsal alan denilmektedir.
+ Yorum Gönder


kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları