+ Yorum Gönder
Ziraat ve Tarım ve Tarım ve Hububat Forumunda Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları
  KIRSAL ALANDA SOSYAL DESTEK PROJESİ UYGULAMA ESASLARI

  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları hakkında bilgi

  I-DAYANAK

  Bu “Uygulama Esasları” Devlet Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı arasında yoksullukla mücadele kapsamında, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde bulunan kişi ve ailelerin gelir seviyesini yükseltmek, istihdamı arttırmak, tarımsal ürünleri mahallinde değerlendirmek, pazarlamak ve köyden kente göçü önleyebilmek için ortak projeler uygulamak amacıyla hazırlanan protokol dayanak alınarak hazırlanmıştır.


  II-AMAÇ VE KAPSAM
  3294 Sayılı Kanun kapsamında olan kişi ve ailelere yönelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı işbirliğinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülecek projelerdeki uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.


  III-TANIMLAR
  Bu Uygulama Esaslarında geçen :

  Bakanlık : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

  Fon Kurulu : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nu,

  SYDGM : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’nü,

  TEDGEM: Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nü,

  TÜGEM : Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,

  Vakıf osyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını,

  İl Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlüğü'nü,

  İlçe Müdürlüğü : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İlçe Müdürlüğü’nü

  Banka : T.C. Ziraat Bankası A. Ş.Genel Müdürlüğünü,

  Mahalli Şube : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Mahalli Şubelerini,

  Temerküz Şube : T.C. Ziraat Bankası A Ş.Ankara Kurumsal Şubesini,

  Kooperatif : Bakanlık görev alanına giren, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kurulmuş, kooperatifler ile onların üst kuruluşlarını,

  Proje Tutarı : Proje sabit yatırım tutarı ile işletme sermayesi toplamını,

  ifade eder.


  IV-UYGULAMA ESASLARI
  A-Kaynak : Bu projeden yararlanan kooperatif ortakları 3294 sayılı yasayla belirlenen fayda sahipleri olacağı için kaynak SYDGM ’den sağlanacaktır.

  B-Proje Ölçekleri
  1- En az 50 Aile X 2 Baş Süt Sığırcılığı Projesi

  2- 50 Aile X 25 Baş Koyunculuk Projesi

  3-Bakanlığın teklifi SYDGM’ nün uygun görmesi üzerine uygulanacak kırsal ve tarımsal amaçlı diğer projeler

  4-Bakanlığın teklifi ve SYDGM tarafından uygun görülmesi üzerine ahır-ağıl ve sağım ünitelerinin bir arada topluca yapılması

  5-Bakanlığımız tarafından geliştirilmiş olan ”tip” işletme binası ahır, ağıl ve sera inşaatlarının bölgesel şartlara uygun olarak yeniden hazırlanacak projeler çerçevesinde yapılması ( sundurma altı, hakim rüzgarlara kapalı, açık veya yarı açık ahır-ağıl projelerinin uygulanması).

  Proje kredisi, kooperatif şeklinde bir araya gelmiş gruplara verilecektir.

  Bu çerçevede;

  a) Halen TEDGEM tarafından kredilendirilmeyi bekleyen, kuruluşlarını tamamlamış ve proje konusu almış (hangi faaliyet alanında çalışacağı belirlenmiş) olan mevcut kooperatifler içinde yer almalıdır,

  b) Bir veya birkaç köyden, her aileden en fazla bir kişi olmak üzere, en az 50 fayda sahibi, yeni bir kooperatif kurmak suretiyle teşkilatlanmalıdır.Bir defada en fazla 120 kooperatif ortağı projeden yararlandırılabilecektir.,

  c) TEDGEM tarafından proje uygulanmış olan yerlerde ve herhangi bir tarımsal kalkınma kooperatifine üye olmayan küçük gruplar proje sahasındaki kooperatiflere üye olması şartıyla desteklenebilecektir.

  C-Kredi Kullanma Esasları :

  Kredi kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir.

  a) Kredilendirmede kullanılacak kaynak sabit yatırım ve işletme sermayesi ile kredinin aynî olarak kullandırılması halinde ortaya çıkan ihale, taşıma ve benzeri giderleri karşılamak için kullandırılır.

  b) Kredi kooperatif tüzel kişiliği adına tahsis edilir. Ancak, projeyle ilgili ferdi üretim üniteleri ile işletme binaları, ekipmanları, taşıt aracı ve işletme sermayesi için kullandırılacak kredi, kooperatif tüzel kişiliği ile ünite sahibi ortağın müteselsilen borçlandırılması suretiyle kullandırılır.

  c) Kredilerde; kullandırılma yılının birim fiyatları esas alınır. Yapım ile ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tespit edilen birim fiyatları, işin özelliğine göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarının birim fiyatları, birim fiyatlarına göre yapılmış analizler, bu birim fiyatlarında yer almayan kalemler için ise, ilgili kuruluşlara (Ticaret, Sanayi Odaları v.b.) tasdik ettirilmiş rayiç bedelleri ile piyasa araştırılması neticesi tespit edilmiş değerler kullanılır.

  D-Programa Alınma Esasları :

  Kooperatiflerin kredilendirme programına alınabilmeleri için, kalkınma planlarında ve yıllık programlar ile icra planlarında yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla bölgeler arası dengeler de gözetilerek, aşağıdaki şartlar aranır.

  a) 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’na ve Anasözleşme’ ye aykırı durumun bulunmaması ve ayrıca 3476 sayılı kanuna göre intibakını yapmış olması,

  b) Tarımsal Kalkınma veya Ana Sözleşmesi’nde madde değişikliği yapmış Sulama Kooperatifi olması,

  c) Kredi programına alınacak kooperatiflerin kanuni organlarının teşekkül etmiş olması ve faaliyette bulunması,

  d) Projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili her türlü tasarrufta bulunmak üzere genel kurulun yönetim kuruluna yetki vermiş olması, kredi için yönetim kurulu kararı ile müracaatta bulunulması,

  e) Kredi verilecek kooperatif ortaklarının en az %50’ sinin geçiminin tamamını veya bir kısmını tarımsal üretimde bulunarak sağlaması,

  f) İl Müdürlüklerince düzenlenen sosyo-ekonomik etüdlerin değerlendirilmesi sonucunda, uygun proje konusunun belirlenerek TEDGEM tarafından hazırlanmış veya uygun görülmüş projesinin bulunması,

  g) Kredi verilecek projeye ilişkin ortakların ikamet ettiği çalışma bölgesinin anasözleşmede tespit edilip TEDGEM tarafından uygun görülmesi,

  h) Kooperatifin, proje kapasitesine göre belirlenecek asgari ortak sayısına sahip olması,

  i) Kooperatifin işletme binası için gerekli olan tapulu araziyi veya çalışma bölgesinde işletme binası olarak proje kriterlerimize uygun binaları “Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre temin etmiş olmaları,

  j) Damızlık Koyun Yetiştiriciliği projesi için kooperatifin çalışma bölgesi dahilindeki mera varlığının 500 dekardan, süt sığırcılığı projesi için 300 dekardan aşağı olmaması.

  Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren kooperatifler arasından kredi programına alınacakların seçimi Fon Kurulu tarafından yapılır. Fon Kurulu tarafından onaylanarak programa alınan kooperatiflerin proje kapasitelerinde artırıma gidilemez.

  E-Tahsis Şartları :

  Kooperatiflere kredi tahsisinin kesinleşebilmesi için:

  a) Krediye esas olan konuda kesin projenin TEDGEM tarafından onaylanmış olması,

  b) Krediye esas olan konuda kesin projelerin onaylanmasından önce;

  - Tüzel kişilikleri adına tapuda tescilli ve üzerinde projenin uygulanacağı bir arazi bulunması,

  - Veya kadastro geçmemiş yerlerde, zilyetlik yoluyla arazi edinmek durumunda iseler, zilyetliğin mahkeme yoluyla tüzel kişilikleri adına tescil edilmiş olması,

  - Proje için sağladıkları ve halihazır rayiç bedeli satış bedelinden farklı araziler ile tüzel kişiliklerine hibe edilen araziler için, İl Müdürünün başkanlığında ilgili kuruluşlardan (Maliye Bakanlığı, T.C. Ziraat Bankası) teşkil edilecek üç kişilik takdir komisyonunca rayiç bedelinin tespit edilmiş olması,

  - Tapulu arazi temin etmenin mümkün olmadığının belirlenmesi şartıyla köy tüzel kişiliği veya Belediyelerin mülkiyetinde olan arazinin uygulanan projenin ekonomik ömründen az olmamak ve 49 yılı aşmamak kaydıyla kooperatif hükmi şahsiyetine irtifak hakkı tesis edildiğini belirleyen belgelerin dikkate alınarak değerlendirme yapılması,

  - Yukarıdaki esasların birine uygun olarak sağlanmış arazinin projedeki miktara ve teknik şartlara uygunluğunun İl Müdürlüğünce yapılacak kontrolle tespiti ve TEDGEM tarafından kabulü.

  c) Kooperatifin idari, mali ve hukuki yönden denetimi TEDGEM kontrolörleri tarafından yapılır.

  d) Kooperatiflerin; hukuki, idari, mali ve teknik yönden ilgili kanun, tüzük, anasözleşme ve bu usul ve esaslarda belirtilen vecibeleri yerine getirmiş olmaları,

  e) Ortağın mülkiyetinde ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde projeden yararlanacak ortaklarda aşağıdaki şartlar aranır ;

  1- T.C. Vatandaşı olması,

  2- Esas faaliyet olarak çiftçilikle uğraşması,

  3- Uygulanacak proje konusunda tecrübeli, yetenekli, hevesli ve bu işi yapabilecek güce sahip olması,

  4-1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa ve Anasözleşmeye aykırı durumunun bulunmaması,

  5- Kooperatife karşı (Aidatlarını ödemesi, taahhüdünü yerine getirmesi v.b.) ortaklık vecibelerini yerine getirmiş olması,

  6- Kooperatif çalışma bölgesi içerisinde ikamet etmesi,

  7- Süt sığırcılığı ve damızlık koyun yetiştiriciliği projelerini uygulayacak ortakların ahır ve ağıl inşaatı için gerekli araziyi temin etmeleri,

  8- Süt Sığırcılığı projesi uygulayacak ortakların yonca veya diğer yeşil yemi üretmeye yeterli araziye sahip olmalı (hayvan başına en az 2 dekar). Damızlık Koyun Yetiştiriciliği için yonca veya diğer yeşil yemi üretmeye yeterli araziye sahip olmalı (ortak başına 3 dekar),

  Kooperatif ortakları yem bitkisi üretmek için yeterli araziye sahip olmamaları durumunda; bu arazileri kooperatif sahası içinden veya çevre köylerden kiralama yoluyla temin edebilirler.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları


  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları hakkında bilgi


  9-İşletme binasına ait kullanılmış makine-ekipman veya Süt Toplama aracı alınabilir. Bu durumdaki malzemelerin 5 yıl süreyle kullanılabileceğine, kapasite, özellik ve kalite yönünden projeye uygun olduğuna dair İl Müdürlüğü uzmanları ve Vakıf temsilcisinden kurulacak komisyonca hazırlanacak rapor ve tespit edilen bedel İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in onayı ile kabul edilebilir.

  Bu genel şartları taşımak kaydıyla 3294 sayılı kanun kapsamında olan kişi ve ailelerin başvuruları ilgili vakıf tarafından karara bağlanacaktır.

  f-Krediden yararlanacak kooperatifin; kredilendirilecek projeyi kooperatifçilik ilkelerine sadık kalarak uygulayıp üçüncü şahıslara devretmeyeceğine, projenin gerçekleştirilmesinde TEDGEM tarafından uygun görülecek usul ve yapılacak işlemleri kabul edeceğine; işletme dahil olmak üzere projedeki teknik şartlara ve bu usul ve esaslarda belirtilen hükümlere aynen uyacağına, krediyi proje amaçlarına uygun olarak zamanında kullanacağına, verilen mal, malzeme ve tesisi başkasına satmayacağına, TEDGEM’in izni olmadan devir ve kiraya vermeyeceğine, çeşitli nedenlerle elden çıkarılan canlı hayvanların yerine, İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinin bilgisi dahilinde (sigorta kapsamında olan hayvanın elden çıkması durumunda sigorta tazminatının ilgili bankaya intikalini takip eden) 1 ay içerisinde yenisini, ahırına/ağılına koyacağına ,tesisi ve tesisle ilgili ekipmanları, taşıtları ve motorlu tarım araçlarını sigorta ettireceğine, TEDGEM’in projenin özelliğine göre talimatla belirleyeceği idari ve teknik personeli çalıştıracağına, bunlara uymadığı takdirde borçlanma sözleşmesinde yer alan 11. madde hükmünü kabul ettiğine, diğer taraftan ferdi üretimle ilgili kooperatif projelerinde kredilerden yararlanacak ortakların, kredi borcu tamamen bitmeden kooperatif ortaklığından ayrılmayacağına, projede yer alan şartları zamanında yerine getireceğine, üretimini kooperatifine teslim edeceğine, proje ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri başkasına satmayacağına, devir ve kiraya vermeyeceğine dair sözleşme imzalamaları

  g-“Ortakların Mülkiyetinde Süt Sığırcılığı” ve “Ortakların Mülkiyetinde Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Projesi “ uygulayan üyelerin hayvanlarının siğorta süresi hayvanların teslim edildiği tarihinden itibaren 1 yıl olup sigorta bedelleri yüklenici firma tarafından, sigorta şirketleri Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüklerinin TEDGEM’ e bildirmiş oldukları ilgili banka hesap numaralarına peşin olarak veya nakden yatıracak, banka dekontu ve ortaklar adına ayrı ayrı düzenlenmiş tip poliçeler ilgili İl Müdürlüğüne veya kooperatif yönetimine teslim edeceklerdir.

  F-Kredilerin Gönderilmesi

  Fon Kurulu tarafından programa alınan ve tahsis belgeleri üzerinden TEDGEM tarafından yapılan değerlendirmede uygunluğu tespit edilen kooperatiflere kullandırılacak kredi miktarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ne bildirilir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ nün talimatıyla SYDGM’nün Temerküz Şubede bulunan Projeye Yönelik Gelir Hesabından proje kaynağı Vakıflar tarafından mahalli şubede programa alınan kooperatif için açılacak Projeye Yönelik Gelir Hesabına aktarılır.

  Mahalli banka şubesine intikal ettirilen bu krediler yapılan işler karşılığında İl Müdürlüğünce düzenlenen belgelere dayanılarak ilgili vakıf tarafından mahalli şubeye talimat verilerek kontrollü ve kademeli olarak kullandırılır.

  G-Programdan Çıkarılma

  Yapılacak program değerlendirilmesi sonucunda, bu usul ve esaslarda belirtilen şartları yerine getirmeyen kooperatifler Fon Kurulu tarafından programdan çıkarılır. Programdan çıkarılan kooperatiflerin yerine yardım talebinde bulunan ve uygunluğu tespit edilmiş olan diğer kooperatifler programa alınır.

  H-Kredinin Kullandırılması

  Kredilerin kooperatiflere nakdi mi yoksa aynî mi kullandırılacağı projenin kapasitesi, proje ve bölge özellikleri, kooperatiflerin durumları ve imkanları dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından tespit edilir.

  Kredinin kullandırılabilmesi için:

  a) Kredi alacak kooperatif ve ferdi üretim için krediden yararlanacak kooperatif ortağı için İl Müdürlüğünce örneğine uygun olarak düzenlenecek borçlanma sözleşmesinin (Ek1) aslını ve bir suretini vakfa gönderir. Vakıf sözleşmenin aslını mahalli şubeye gönderir.

  b) TEDGEM tarafından uygun görülen ve kooperatifçe uygulanması kabul edilen projede değişiklik yapılamaz. Ancak uygulamadan doğan zaruri değişiklikler TEDGEM’in izni ile yapılabilir. Tip projelerde bölge şartlarının gerektirdiği değişiklikler, ilgili İl Müdürlüğünün teklifi ve TEDGEM’in uygun görmesi halinde yapılır. Kredi verilen projelerde konu ve kapasite değişikliği zaruri görülürse, İl Müdürlüğünce yapılacak etütle uygun görülecek yeni konuyu ve kapasiteyi TEDGEM’in kabul etmesi gerekir. İlk projenin sabit yatırım bölümlerinin ikinci projede devamı söz konusu ise, bu bölümler için önceden kullandırılmış kredilerin muaccel olarak tahsili cihetine gidilmez. Konu değişikliği dolayısıyla ikinci projede kullanılmayan ve tasfiyesi söz konusu olan inşaat, alet-ekipmanlar için evvelce yapılmış krediler hazırlanacak yeni ödeme planında dikkate alınarak bu ödeme planına göre SYDGM’nün Temerküz Şubedeki hesabına kredi geri dönüşü sağlanır. Proje konusu değişikliği halinde, bu Usul ve Esaslara uygun olarak kooperatifçe verilmiş borçlanma sözleşmesinde gerekli değişiklik yapılır.

  c) TEDGEM’ce gerekli görüldüğünde, sabit yatırımda yer alan inşai tesisler, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vs. sağlanarak kooperatife aynî kredi verilir. İl Müdürlüklerince görevlendirilecek elemanlar, ihaleye verilen sabit yatırımların projesine göre uygulama durumunu kontrolle yetkilidirler.

  d) Hayvan alımları; ihale, şartname hazırlıkları TEDGEM’ce uygulanan esaslara göre yapılacaktır. İlgili vakıflar gözlemci bulunduracaklardır.

  e) Tahsis edilen kredi, İl Müdürlüğünce uygun görülen proje bölümleri için "Durum Raporları" na istinaden kullandırılır. İl Müdürlüğünce ödenecek meblağ için vakfa yazı yazılır, vakıf tarafından mahalli bankaya talimat verilir.

  f) Fon Kurulu tarafından kredinin aynî olarak yapılmasının uygun görülmesi halinde; alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri aynî hak tesisi ve taşıma işleri, Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapılır.

  g) Projenin sabit yatırım bölümünde yer alan inşaat malzemeleri, makine, alet-ekipman, canlı demirbaş vb. alımı ile ilgili olarak, gerektiğinde; kooperatifin kamu kuruluşları veya firmalarla yaptığı ve TEDGEM tarafından da uygun görülen anlaşmalar dahilinde Vakfın talimatı üzerine, kooperatife tahsis edilen krediden uygun görülen miktarlarda ödeme yapılabilir.

  h) Nakdî ödemeler, yıllık iş programındaki uygulama kademelerinin projesine uygun gerçekleştirildiği ilgili İl Müdürlüğünce veya gerektiğinde TEDGEM tarafından tasdik edildikten sonra, projenin uygun görülen bölümleri için bankaya talimat verilerek yapılır. Kooperatif yönetim kurulunca kendilerine imza yetkisi verilen en az iki kişinin müşterek imzaları ile para kooperatif adına çekilir.

  i) Kooperatife tahsis edilen ödeneklerden artan miktarın yatırım tutarı tablosunda yer alan diğer kalemlerde (Süt Toplama Aracı alımı, v.s.) veya işletme sermayesi olarak kullandırılmasına ilişkin talepler TEDGEM tarafından değerlendirilir.TEDGEM yaptığı işlem hakkında SYDGM’ne bilgi verir.Kullandırılamayan ödeneklerin tenkis işlemi SYDGM tarafından yapılır.

  I-Kredinin Durdurulması ve Geri Alınması

  TEDGEM veya İl Müdürlüğünce yapılan kontrollerde, mahalline aktarılan kredinin maksada uygun ve zamanında kullanılmadığı, proje uygulamalarının ve kooperatif işlemlerinin bu Usul ve Esaslarda yer alan hususlara, ilgili kanunlar ve anasözleşme hükümlerine aykırı olduğu görülürse, kooperatife durumun en çok 45 gün içinde düzeltilmesi için yazılı uyarı yapılır. Uyarının gereğini yerine getirmeyen kooperatife tanınan sürenin sonunda, verilmekte olan krediler durdurulur ve uyarı tarihinden itibaren kooperatif veya ortaklara kullandırılan toplam borç o gün cari olan "3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun" hükmüne göre belirlenecek faizle tahsil edilerek, SYDFGM’ nün T.C. Ziraat Bankası Temerküz Şubesindeki hesabına aktarılır.

  J-Kredinin Miktarı

  Kredinin miktarı aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

  a) Kredi, projenin sabit yatırım ve işletme sermayesi bölümlerinden biri veya her ikisine Fon Kurulu’nda belirlenen miktarlarda verilir.

  b) Krediler bankaca teminata bağlandığından, bu kredilerde sorumluluk sınırı aranmaz.

  c) Kooperatif kredi alarak projesini gerçekleştirip verimli bir şekilde işletmeye geçtikten sonra bu projenin büyütülmesi, entegrasyonu veya rehabilitasyonu TEDGEM’ce uygun görülmesi halinde öncelikle programa alınabilir.

  d) Kooperatif, kredi ile uygulamış olduğu projelerini en az iki yıl üst üste başarılı bir şekilde çalıştırmış olması kaydıyla başka bir proje uygulamak isterse bu isteğin TEDGEM tarafından uygun görülmesi halinde tekrar programa alınabilir.

  K-Vade

  Kooperatiflere kullandırılacak kredilerde, borçlanma sözleşmesindeki vade 5 yıl olup, vade tarihi itibariyle birinci ve ikinci ödemesiz , üçüncü , dördüncü ve beşinci yıllarda eşit taksitler halinde geri alınır.

  Tahsis edilen kredilerin mahalli Bankaya intikalini takip eden 1 ay içinde borçlanma sözleşmesinin yapılması ve bu sözleşme tarihinden itibaren 6 ay içinde de kullanılması zorunludur. Bu sürelerde faaliyet gösterilmemesi halinde verilen kredi tenkis edilerek Fon’un Temerküz Şubedeki hesabına aktarılır. Ancak kredinin kullandırılmasında uygun görülen mücbir sebeplerin bulunması halinde ilgili vakfın talebi üzerine SYDGM tarafından 6 aylık süre bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir 6 ay daha uzatılabilir.

  L-Faiz

  SYDGM kaynaklarından kullandırılan krediler için faiz alınmayacaktır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü’ nün Bankayla yaptığı protokol gereği banka tarafından da bu kapsamda kullandırılan kredilerin tahsis ve takip işlemleri için herhangi bir masraf veya komisyon alınmayacaktır. Temerrüt Faizi; 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun gereği o gün geçerli olan faiz oranıdır.

  M-Borcun Tahsili

  a) Kredi borcu borçlanma sözleşmesinde belirtilen vadelerde tahsil edilir.

  b) Borcun vadesinde ödenmemesi halinde, yapılacak ödeme için 3 aylık bekleme süresi verilir.

  c) Borcun taksitleri vadesinde ödenmez veya vadeyi takip eden 3 aylık bekleme süresi sonunda da ödenmemesi halinde, borç muaccel hale gelir. Bu durumda borcunu ödemeyen faydalanıcıların kredi hesap numarası, adı soyadı, T.C.Kimlik No.su, baba adı, doğum tarihi, ilçesi, köyü, mahallesi ve vade sonu itibariyle yatırılması gereken borç taksiti ile borç bakiyesini gösteren listeler, Mahalli Banka Şubesince Vakfa bildirilir.

  Vakıftan alınacak talimata göre yasal takip işlemleri başlatılır. Bu kapsamda Vakfın talebiyle yasal takibe intikal eden ve muaccel hale gelen toplam borç veya bakiye borç miktarına; borcun muaccel olduğu yıla ait taksit ödeme tarihinden (borç taksidi ödenmeyen vade tarihinden) başlatılarak borcun tahsil edildiği tarihe kadar o gün cari olan “3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Hükmü”ne göre belirlenecek temerrüt faiz oranı uygulanarak toplam borç tahsil edilir İfadesi,

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları


  Kırsal alanda sosyal destek projesi uygulama esasları hakkında bilgi


  “Vakıf tarafından Mahalli Ziraat Bankası Şubesine yasal takip işlemlerinin başlatılması için yazılı talimat verildiği tarihe kadar (idari takip süresi dahil) sözkonusu geri ödemelerin, takipte olan alacaklar hesabına intikal ettirilmemesi ve vadesinde ödemesi gereken taksit tutarına vade tarihinden takipte olan alacaklar hesabına aktarılacağı tarihe kadar geçen süre içinde herhangi bir faiz / gecikme faizi alınmaması” şekline değiştirilmiştir.

  d) Muacceliyet hükümleri, borcunu yukarıda belirtilen esaslara göre ödemeyen ortaklar için uygulanır. Borcunu zamanında ödeyen ortaklar için muacceliyet hükümleri uygulanmaz.

  e) Kooperatif tüzel kişiliğine açılan kredilerin yukarıda belirtilen esaslara göre ödenmemesi ve muaccel olması halinde yalnızca kooperatif tüzel kişiliğine açılan krediye muacceliyet hükümleri uygulanır.

  f) Muacceliyetin Kaldırılması; Herhangi bir sebeple muaccel duruma gelmiş bir kooperatif veya ortağın, muacceliyet sebebinin giderilmiş olması, işletme faaliyetini sürdürmesi ve üç aylık bekleme süresinin sonundaki ödenmesi gereken borcun o tarihteki toplam borç miktarı üzerinden ödeme tarihine kadar geçen günler için tahakkuk ettirilen temerrüt faizi ile birlikte tahsil edilmesi kaydıyla borçların muacceliyet hesaplarından çıkarılarak tekrar vadesi gelmeyen hesaplara aktarılması, Vakfın teklifi ve Fon Kurulu’nun onayı ile mümkün olabilir.

  N-Borcun Tespiti

  Kredi alan kooperatiflerin borcu;

  a) Tahsis edilen krediden, (gerek kooperatif, gerekse kooperatif ortaklarına müteselsil kefaletle kullandırılan kredi)

  b) Yatırımın sigorta giderlerinden, (sigorta Bankaca yapılmış ise)

  c) Projede yer alan sabit yatırım ihale yoluyla vakıf tarafından gerçekleştirilmiş ise bütün masraflarla birlikte maliyetinden,

  d) Ayni krediyle sağlanan malzemenin bütün masraflarla birlikte maliyetinden,

  e) Muacceliyet kesbeden borcun takibi ile malın paraya çevrilmesine ilişkin giderlerden, oluşur.

  O-Teminat

  Ortaklar için;

  Krediden yararlanacak kooperatif ortakları için en az üç ortak ve kooperatif tüzel kişiliğinin müşterek borçlu ve müteselsil kefaleti.

  b) Kooperatif için;

  Kooperatif Tüzel Kişiliği için yatırım yapılacak arsa ve tesis (TEDGEM’ce onaylanmış projedeki yatırım bedelleri üzerinden), yatırım yapılacak tesisle ilgili diğer menkul ve gayrimenkuller (TEDGEM’ce onaylanmış projedeki veya rayiç bedeller üzerinden), diğer menkul ve gayrimenkuller, kooperatifin elindeki veya üreteceği emtianın rayiç bedeli, yönetim kurulu üyelerinin veya ortakların müteselsil kefaleti, üst kuruluşlar için ortak kooperatiflerin menkul ve gayrimenkulleri.

  Yukarıda belirtilen karşılıkların ipotek veya rehini banka lehine yapılır. İpotekte birinci derece birinci sıra dikkate alınır. Gayrimenkuller başka bir kuruluşa ipotekli veya başka bir kuruluştan kredi almış ise birinci derece ikinci sırada ipotek tesis edilebilir.

  P-Borcun Ertelenmesi

  Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu gibi tabii afet veya mücbir sebeplerle vade bitiminde borçlarını ödeyemeyen kooperatiflerin tahakkuk eden borçları ertelenebilir. Ertelenen borç nedeniyle sözleşmedeki taksit vadeleri birer yıl kaydırılır. Bu erteleme sebebiyle borçlanma sözleşmesinde değişiklik yapılmaz.

  Mücbir sebeplerle ödeme zorluğuna düşen kooperatiflerin borç ertelemeleri Vakfın gerekçeli raporları Fon Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yapılır. Erteleme işlemleri her program için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur, birden fazla ve muaccel hale gelen borçlara erteleme yapılamaz.

  Deprem, toprak kayması, kuraklık, taşkın, dolu vb. gibi tabii afetler sebebiyle sıkıntıya düşen kooperatiflerin borçları (2090 sayılı Afet Yasası çerçevesinde il ve ilçelerde kurulan hasar tespit komisyonlarının kararları doğrultusunda) Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenebilir.

  R-Tahsilat Havalesi

  Tahsil edilen kredi taksitleri ve muacceliyet hükümlerine göre alınacak diğer paralar mahalli bankada kooperatif adına açılan hesapta toplanarak her ayın sonunda SYDGM’ nün Temerküz Şubedeki hesabına aktarılır.

  Tahsilatın takibi ve Merkezdeki hesaba intikalinden Banka sorumludur.  (*) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün 18/06/2007 tarih ve B.02.1.SYD.0.07- 151.01.01-21577 sayılı yazısı gereği.
 4. Nesrin
  Devamlı Üye
  Kırsal alan olarak adlandırılan alan bilindiği gibi ekonomik faaliyetleri tarıma dayanan ve de teknolojik olarak diğer alanlardan geri kalan ayrıca gelenek ve göreneklere göre yaşayan alanlara denilir. bence en huzurlu ve en sağlıklı alan kırsal alanlardır.

+ Yorum Gönder