+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Görülen Akımlar Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Görülen Akımlar Nedir
  divan edebiyatında görülen akımlar nedir kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Divan Edebiyatında Görülen Akımlar Hakkında Bilgi

  Sarı Saltuk’un menkıbevi hayatını anlatan hikâyelerin bir araya toplanmasıyla oluşturulmuş yapıttır.Menâkıbnâme Kahramanların,din büyüklerinin olağanüstü hayatlarını anlatan yapıtlardır. Türk edebiyatında yüzü aşkın menakıbnâme yazılmıştır.

  Gazavatname
  Türk edebiyatında, savaşların konu edildiği manzum ya da mensur yapıtlara denir. Bir şehrin ya da kalenin ele geçirilmesini anlatan yapılara
  “fetihnâme”; düşmanın bozguna uğratılmasını anlatan yapıtlara da “zafernâme” denir.

  Fütüvvetnâme
  Ahiliğin özelliklerini anlatan eserlere denir. Fütüvvet, kardeşlik ve cömertilk anlamındadır. Fütüvvetname, insanlara toplumda nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan, dini–ahlaki nitelikli bir öğüt kitabıdır.

  Danişmendnâme
  Anadolu’nun Müslüman Türklerin hakimiyetine girmesi hakkında yazılmış halk destanıdır.Danişmend Gazi ve Melik Gazi’nin kahramanlıklarını, savaşlarını anlatan, Battalname tarzında yazılmış bir yapıttır.Ne zaman ve kim tarafından yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir.

  Divan Edebiyatında bazı akımlar ortaya çıkmıştır:

  1. Türki–i Basit
  Klasik edebiyatta şiirde yalın ve anlaşılır bir dilin olmasını isteyen sanatçılarca başlatılan akımdır.Ancak bu akım fazla etkili olmamıştır
  Edirneli Nazmi, Aydınlı Visali bu akımın temsilcileridir.

  2. Sebk –i Hindi
  17. ve 18. yüzyıllarda klasik şiirde görülen Hindistan ve İran kökenli bir akımdır.Bu akıma bağlı sanatçılar, kapalı bir anlatımı tercih
  etmişlerdir.Bu akımda süslü, ağır bir üslup kullanılmıştır.Şairler yeni mecazlar, yeni imgeler bulmaya çalışmışlardır.Şeyh Galip bu
  akımı benimseyen en önemli sanatçımızdır.

  3.Mahallileşme
  Klasik şiirde 16. yüzyıldan başlayarak gelişen bu akım da şairler, İstanbul Türkçesini kullanma amacı gütmüşlerdi. En önemli temsilcileri Baki, Nedim ve Enderunlu Vasıf’tır.

+ Yorum Gönder


content