+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan Edebiyatında Mesnevi Yazan şairler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan Edebiyatında Mesnevi Yazan şairler
  divan edebiyatında mesnevi yazan şairler kimdir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Divan Edebiyatında Mesnevi Yazan Şairleri Hakkında Bilgi

  Lamii Çelebi

  Şâir, yazar. Bursa’da doğdu. Asıl adı Mahmud’dur.
  Defter-dar Osman Çelebi’nin oğludur. Muradiye Medresesi’nde okumuş, İslâmî ilimleri öğrenmiştir. Daha sonra Şeyh Seyid Ahmed Buharî’nin dervişi olmuştur. M. Bayezid, Yavuz Sul-tan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerin-de yaşamış, bu sultanlardan yardım görmüştür. Adı geçen sultanlara eserler ithaf etmiştir. Sultan Selim, şaire 35 akçe yevmiye bağlamış, Lâmiî de bununla yetinerek ömrünü ilim ve ibâdetle geçirmiştir. Bursa’da öldü. Nakkaş Ali Paşa Mescidinin avlusuna gömüldü.
  Lâmiî, manzum ve mensur 30dan fazla esere sahiptir. Bunların çoğu Arapça ve Farsça’dan çevirilen din, tasavvuf, ahlâk ve aşk konulu eserlerdir. Tercümede orijinale sadık kalmamış, genişleterek tecrüme yapmıştır. İranlı şâir Molla Câmî (1414-1492)’den fazla çeviri yaptığı için Camî-i Rûm diye tanınır. Kitaplarından sosyal ve yerli özellikler vardır. Latifeleri ve hicivleri de meşhurdur. Hemen hemen her tür-de eseri vardır.

  Mevlana Celaleddin-i Rumi

  1207-1273) Şâir, düşünür. Belh’te doğdu.
  Bahaeddin Veled’in oğlu. Ailesi ile birlikte on altı yıl süren bir seyahatten sonra Lârende (Karaman)’ye yerleşti. İlk hocası, babasıdır. Seyyid Burhâneddin’den naklî ilimler aldı. Haleb’de Haleviye Medresesi’nde okudu. Aynı yıllarda Şam’da Muhyiddin-i Arabî, Sadeddin-ı Hamavî ve Ehvadüddîn-ı Kirmanî ile görüşerek tasavvuf bilgileri aldı. 1230dan sonra Konya’da babasının yerine Medrese’de dersler verdi. 1226da sofi Tebrizli Şems ile tanıştı, sohbet etti. Bu esnada medresedeki derslerini ihmal etmesi ve diğer insanlarla görüşmemesi sebebiyle hoşnutsuzluk duyanlar Şems’i tehditle Konya’dan uzaklaş-tırdılar. Mevlana bu ayrılıktan çok etkilenmiş ve kimseyle görüşmemiştir. Bunun üzerine dostları, Sultan Veled’i Şam’a gönderip Şems’i geri çağırdılar. Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şems’i ev-latlığı Kimya ile evlendirdi. Bâzı dedikodular yüzünden Şems öldürüldü. Çok üzülen Mevlânâ duygulu gazellerle acılarını dile getirdi. Daha sonra Selâhaddin ve Ahi Türkoplu Hüsameddin ile dostluk kurdu. Mesnevi, Hüsameddin’in gayreti ile yazıya geçirildi. Mevlânâ, Konya’da öldü. Türbesi müze halindedir. Dünya edebiyatının sayılı şairlerindendir. Tasavvuf edebiyatını halk zevkine uygun şekilde, hikayeler yardımıyla anlattı. İlâhî aşkı terennüm eden, insanlara nasihat veren, doğru yolu gösteren şiirler yazmıştır. Çağının geleneğine uyarak şiirlerini Farsça söylemiştir. Mevlânâ, mevlevîlerin pîridir. Tarikat, onun ölümünden sonra kurulmuş, Çelebi Hüsâmeddin’in ölümünden sonra da Sultan Veled tarafından bir sisteme bağlanmıştır.

  Nevi

  Dîvan şâiri. Malkara’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Pîr Ali’-nin oğludur.
  İstanbul’da Davutpaşa Medresesi’nde öğrenim gördü. Gelibolu ve İstanbul medreselerinde müderrislik ve II. Murad’ın oğlu Mustafa ile başka şehzadelere hocalık yaptı, istanbul’da öldü. Vefa Camiî bahçesinde gömülüdür.
  Arapça, Farsça ve Türkçe ile eser veren âlim divan edebiyatı şairlerinden-dir. Edebiyatımızda sâde dilli ve samimî duygular bulunduran gazelleri ile tanınmıştır. Âşıkane söyleyişi vardır.
  Manzum eserleri: 1. Dîvan (Tenkitli metnini Mertol Tulum ile M. A. Tanyeri hazırladı, 1977de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları arasında çıktı.), 2. Hasb-ı Hâl (800 beyitlik tasavvufi mesnevi), 3. Tercüme-i Hadîs-i Erbain (Kırk hadisin kırk kit’a hâlinde tercümesi). Mensur eserleri: 1.1. Keşfü’l-hicâb min vechl’l-kltâb (İbni Arabî’nin Füsuslü’l-hikem’inin tercü-mesi), 2. Netâyicü’l-fünûn ve Mahâsinü’l-mütûn (Ansiklope-dik bir eser), 3. Fazâilü’l-vüzerâ, 4. Risale-i Şikâyeti Rüzigâr, 5. Sinan Paşa’ya Mektup, 6. Nevâ-yı Uşşak, 7. Faslün fî fazî-leti’l-ışk, 8. Terceme-i Münşeât-ı Hâce Cİhân.

  CEM SULTAN


  Divan şâiri. Edirne’de doğdu. Fatih Sultan Mehmed’in oğ-ludur.
  Özel eğitim ve öğretim gördü. 1474te Karaman eyâ-leti valisi oldu. Fatih Sultan Mehmed ölünce yerine geçen kardeşi II. Bayezİd’İn sultanlığını kabul etmeyerek ayaklan-l di. Yapılan savaşı kaybedince Mısır’a (1481), oradan da Ro-dos Şövalyeleri’ne sığınarak italya’ya gitti (1482). Fransa ve İtalya’da geçen onüç senelik acılarla dolu hayattan sonra Napoli’de öldü. Sultan Bayezid, cenazesini getirtip Bursa’-ya gömdürdü.
  Cem hem bir şâir, hem de sanatkârların koruyucusu idi. “Cem Şâirleri” diye bilinen bir grup sanatkâr onun himaye-sinde oldukları için sanatla uğraşacak zaman ve vasat bul-muşlardır. Kendisi de orta dereceli bir şâirdir. Şiirlerinde Ahmed Paşa’nın tesiri görülür. Fransa ve italya’da iken yaz-dığı gazellerinde acılı, çaresizlikle dolu hayâtın samimi iti-rafları vardır. Arapça ve Farsça’yı iyi bilen Cem, İranlı Şâir Selman-ı Sacevi’nin Cemşîd ü Hurşid’ini de tercüme etmiş-tir.

  ADLÎ, (Sultan II. Bayezid)
  (1447-1512)
  Dîvan şâiri. Osmanlı şâir sultanlarındandtr. Amasya’da doğdu.
  Fatih Sultan Mehmed’in oğludur. Şehzadeliği sıra-sında iyi bir eğitim gördü. Âlim, şâir ve sanatkârlar arasında yetişti. Sultanlığı zamanındada pek çok sanatkâr ve bilgini himaye etmiş, onlara saraydan maaş bağlatmıştır. Dimeto-ka’da ölmüştür. Türbesi İstanbul’da kendi adıyla anılan ca-miin bahçoslndedlr.
  Açık, anlaşılır bir dille yazılmış, samimi duygular ifâde eden şiirleri vardır. Eserlerinde şâirin bilgi ve kültürü açıkça görülür. Şiirlerinde din ve tasavvuf duyguları etkilidir.
  Eseri: Dîvan (Elyazması halindedir).

+ Yorum Gönder


mesnevi yazan şairler,  divan edebiyatında mesnevi yazan şairler,  mesnevi yazan sairler,  divan edebiyatında mesnevi yazanlar