+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türk Edebiyatı Forumunda Divan edebiyatında tezkire yazarları hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Divan edebiyatında tezkire yazarları hakkında bilgi
  divan edebiyatında tezkire yazarları hakkında bilgi kısaca 2. SuskuN PrenS
  Devamlı Üye

  Divan edebiyatında tezkire yazarları hakkında bilgi

  Divan edebiyatında tezkire yazarları hakkında yazı  KINALIZADE HASAN ÇELEBİ

  (1546-1603)
  Tezkireci, şair. Bursa’da doğdu. Bilgin Kınalı zade Ali Efendi’nin oğludur. Medresede okumuş, fıkıh ve kelâm öğ*renimi yaparak müderris olmuştur. Bursa, Edirne ve Halep’*te kadılık ve müderrislik yaptı. Şairler yetiştirdi. Mısır’ın Reşid kasabasında öldü.
  Şöhretini 1586′da bitirerek Sultan III. Murad’a sunduğu Tezkiretü’ş-şuarâ (şairler tezkiresi) ile yaptı. Tezkiresini yazarken Latifi ile Âşık Çelebî’nin eserlerinden faydalan*mış, onların ifâdesini yer yer süsleyip genişletmiş, kendi tesbit ettiği bilgileri de eklemiştir. Şâir ve şiirden bahseden bir giriş ile başlayan eser üç bölümlüktür. Birinci bölümde şâir pâdişâhlar, İkinci bölümde şehzadelerin şiir yazanları, üçüncü bölümde de ehfbâ sırasına göre diğer şâirler yer alır. Süslü üslûp ve çok ağır bir dille yazılan bu eser TTK yayını olarak iki cilt hâlinde basıldı

  KAF-ZADE FAİZİ

  (?-1622)

  Dîvan ve mesnevi şâiri, yazar. Dîvan ve mesnevi şâiri, İstan*bul’da doğdu. Kafzâde Feyzullah Efendi’nin oğludur. Asıl adı Abdülhayy’dır.Medreseöğ renim! gördü. Kadılık, müderrislik yaptı. İstanbul’da öldü.
  Nesir’de, şiirden daha başarılı oldu. Şiirinde de güçlü İdi. Nefî ile karşılıklı hicivleri vardır. Devrinin tanınmış şairle*rindendir.

+ Yorum Gönder