+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Büyük Hun Devletine Ait Olan Destan Ve Yazıt Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Büyük Hun Devletine Ait Olan Destan Ve Yazıt Hakkında Bilgi
  Büyük hun devletine ait olan destan ve yazıt hakkında bilgi

  Büyük hun devletine ait olan destan ve yazıt  Hunlar veya Hun Türkleri, Kavimler Göçü ile Roma İmparatorluğu’nu istila etmesiyle bilinen göçebe kavimler topluluğuna verilen ortak addır. Hunlar; Oguzlar, Tunguzlar, Moğollar ve İrani kavimlerle birlikte Türk boylarından toplulukları da içeren birçok Asyatik etnik gruptan meydana gelmiştir. Attila önderliğinde Avrupa Hun İmparatorluğu’nu kurmuşlardır. Büyük Hun İmparatorluğu’nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir.  3. Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Üç Şehitler Destanı”nı bulunuz. Şairin, şiire niçin bu adı vermiş olabileceğini söyleyiniz.

  3. Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı için epik tarzda yazılmış bir destandır.

  4. Yapma ve doğal destan kavramlarını araştırınız.

  4. Tarih öncesi devirlerde sözlü olarak oluşmuş, daha sonra kaleme alınarak günümüze ulaştırılmış, söyleyeni belli olmayan destanlardır. Doğal destanlara benzeyen: ancak oluşumlarında halkın katkısı bulunmayan, yakın dönem-deki bir kahramanlık olayından yola çıkılarak belli bir kişi tarafından oluşturulan destanlardır. Kısacası söyleyeni belli olan destanlardır.  5. İslamiyet öncesi ve sonrası Türk destanlarını araştırınız.

  5. I- İslamiyet Öncesi Türk Destanları:

  1- Saka-İskit Destanları:

  Alp Er Tunga destanı: Türk-İran savaşlarını ve Alp Er Tunga’nın yiğitliklerini anlatır. Alp Er Tunga, İran destanı “Şehname” de Efrasiyab olarak geçmektedir.

  Şu Destanı: Makedonyalı Büyük İskender ile Türkler arasında geçen savaşları ve hükümdar Şu’nun yiğitlikleri anlatılır.  2- Hun-Oğuz Destanları:


  Oğuz Kağan Destanı: Hun hükümdarı Mete Han’ın hayatı, yiğitlikleri, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğü anlatılır.

  Atilla Destanı: Batı Hun Devleti hüküm-darı Atilla’nın yaşamını anlatır.  3- Altay Türkleri Destanları:


  Yaratılış Destanı: Türk kavramı etrafında oluşan bir destan değildir. Destan, inanışa göre Tanrı Kayra Hanın kişiyi (insanoğlu) yaratmasıyla ilgilidir. Destanın en önemli özelliği Türklerin sosyal, coğrafi, uzay (kozmogoni) ve dini inanış-ları yönünden düşünce tarzlarını yansıtmasıdır. 19. yüzyılda derlenmiştir. Semavi dinlerden etkilendiği düşünülmektedir.  4- Siyenpi Hanedanı Destanı


  Siyenpi Destanı: Hun devletinin yerini alan Siyenpi Hanedanlığının kaynağına dair önemli bilgiler içerir.  5- Göktürk Destanları:

  Bozkurt Destanı: Yok edilmek istenen Göktürklerin bir dişi kurttan yeniden türeyişleri anlatılır.

  Ergenekon Destanı: Bir yenilgi sonunda Türklerin Ergenekon adlı bir yerde yeni-den çoğalarak yurtlarına geri dönmeleri ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır.  6- Uygur Destanları:


  Türeyiş Destanı: Türklerin “Dokuz Oğuz ve On Uygur” boyları biçiminde var oluşunu anlatan destandır.

  Göç Destanı: Uygurların yurtlarından göç etmek zorunda kalışlarını anlatan destandır.  II- İslamiyet Sonrası Türk Destanları:

  Manas Destanı: Kırgız Türklerine aittir. Dünyanın en uzun destanıdır.

  Saltuk Buğra Han Destanı: Hükümdar Saltuk Buğra Han’ın efsanevi bir şekilde anlatıldığı destandır. Karahanlılara aittir.

  Battal Gazi Destanı: Battal Gazi adlı kahramanın İslamiyet’i yayış mücadelesi anlatılır.

  Köroğlu Destanı, Timur Destanı, Cengiz Han Destanı, Danişment Gazi Destanı, Sarı Saltuk Destanı… gibi destanlarımız da mevcuttur. 2. Meryem
  Bayan Üye

  Asya Hun Devleti'ne 1 destan vardır, bu da Oğuz Kağan Destanı'dır. Oğuz Kağan Destanında Hun hükümdarı Mete Han’ın hayatı, yiğitlikleri, ülkesini genişletip oğulları arasında nasıl bölüştürdüğü anlatılmaktadır
+ Yorum Gönder


hun türklerine ait destanlar,  hunlara ait destanlar,  hun destanları,  hun destanları nelerdir,  hun turklerine ait destanlar,  yazıtlar ve destanlar