+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Adının Kökeni Ve Türklerin Ana Yurdu Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Adının Kökeni Ve Türklerin Ana Yurdu Hakkında Bilgi
  Türk Adının Kökeni ve Türklerin Ana Yurdu hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Türk Adının Kökeni Ve Türklerin Ana Yurdu Hakkında Bilgi

  Ana yurtları Orta Asya olan Türkler, M.Ö. 16. Yüzyıldan başlayarak Orta Asya bölgesinden dünyanın dört bir yanına göç etmişlerdir. Türkler 11. Yüzyılda Anadolu’ya gelmişler ve bu bölgeyi yurt edinmişlerdir. Trüklerin Anadolu’ya gelmeleriyle birlikte Anadolu Türkiye olarak adlandırılmaya başlanmıştır.

  Türk adının kökenini ve anlamının ne olduğunu biliyor musunuz? Türk adından ilk olarak Çin yıllıklarında bahsedilmiştir. Bizanslılar, İranlılar ve Araplarda 8. Yüzyıldan itibaren Türkçe konuşan ve boylar halinde yaşayan topluluklara Türk adını vermişlerdir.

  Türk adı Çin kaynaklarında Miğfer anlamında, Uygur metinlerinde de güç ve kuvvet anlamlarında kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmut’un ilk Türkçe sözlük olarak bilinen Divan-ı Lügatı’t-Türk adlı eserinde Türk adı Olgunluk çağı olarak anlamlandırılmıştır. Ziya Gökalp, Türk adının töreli, kanun ve nizam sahibi anlamına geldiğini belirtmiştir.

  Türklerin ana yurduna dahil özellikleri

  Toplumların yaşadıkları coğrafyayla yaşam tarzları arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Türkler ilk yerleşim yerleri olan Orta Asya da göçebe bir yaşam tarzı benimsemişlerdi.

  Türklerin Orta Asya da göçebe bir yaşam tarzı benimsemelerinin sebebi ne olabilir? Orta Asya bölgesi Doğuda Kingan Dağlarından, Batıda Hazar Denizine, Güneyde Hindukuş ve Karanlık Dağlarından Kuzeyde Sibirya’ya uzanır. Bu alan geniş bozkırları ve çölleri içinde barındırmaktadır. Karasal iklim koşullarının yaşandığı Orta Asya da kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır. Yağış oranı düşüktür ve topraklar tarıma elverişli değildir. Bu olumsuz iklim şartları ve yerleşik yaşama uygun olmayan coğrafi faktörler Türklerin belirli bir bölge de sürekli kalmalarını engellemiş ve göçebe bir yaşam tarzı benimsemelerine yol açmıştır.

 3. ELMAS
  Bayan Üye
  Türk sözcüğünün anlamı hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu görüşlere göre Türk adı erdemli , güçlü , türeyen , çoğalan gibi anlamlara gelmektedir. Ayrıca Türk adına ilk defa Çin kaynaklarında rastlanmıştır.
+ Yorum Gönder