+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Aile Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Aile Hakkında Bilgi
  türk kültüründe aile hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Aile Kısaca

  Türk töresinde aile içi ilişkiler olağanüstü bir saygı çerçevesinde ilerler. Aile reisi olan baba ,eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarının farkında olarak onlar üzerinde son derece saygınlığı yüksek bir makam sahibidir.Öyleki Türk kadını eşine beğ , Erkek ise eşine katun (hatun) , hanım (Han'ım) gibi sözcüklerle hitap eder.Aile içerisinde oluşturulan bu disiplin Türklerin devlet yönetmedeki üstün başarısının ve tarih boyunca yaşadığı zaferlerin başlıca sebebidir.Türklerin "Aile" müessesinin sağlam oluşu iki temel esasa dayanmıştır. Bunlarda ilki İslam öncesi Türk töre ve gelenekleridir.İkincisi ise Yüce dinimiz İslam'ın kaideleridir.

  Türk tarihi incelendiğinde aile içi şiddet olaylarına çok nadiren rastlanmıştır.Bu tür örnekler yok denecek kadar azdır.Türklerin diğer toplulukların kültürlerinden etkilenmeye başlamasıyla paralel olarak şiddet olaylarında bir artış görülmektedir.Türkler tarih sahnesinde varoluşlarından beri kendileri geliştirdikleri bir törenin kanunları ile yaşamışlardır.
  Türk töresinde kadına ve çocuklara şiddet uygulamak hiç hoş karşılanmamaktadır.Buna bağlı olarak bu tür hadiseler pek rastlanmamaktadır.Orta Asya Türkleri arasında uzun araştırmalar yapmış olan Radloff (1870-1880'ler), Türk ailesi hakkında doyurucu bilgiler vermektedir. Radloff diyor ki, "Altaylı'larda bir erkeğin bir kadına dayak atması duyulmamış şeydir."

  Türk töresi savaşta dahi kadın ve çocuklara karşı şiddet kullanmayı kabul etmezdi. Bu tür davranış içinde kişilere ağır cezalar uygulanırdı. Yasalar çerçevesinde cezalandırılan bu kişilere toplumun bakış açısı da son derece katıdır. Bu kişiler toplum içerisinde itibarsızlaştırılır ve er kişi olarak sayılmazdı. Bir Türk için er kişi sayılmamak zaten cezaların en büyüğü sayılırdı.Türk tarihinde yaşamın her yerinde olduğu gibi cezalarda da kadın-erkek eşitliği vardır.Örneğin Cengiz Han dönemi yasalarına göre kaynanasını döven bir geline ve kocasını döven bir kadına çok ağır cezalar verilmiştir.

  turk kulturunde aile.jpg

  Osmanlı döneminde gelindiğinde aile içi şiddetle ilgili cezalar aynı şekilde katılığını muhafaza etmiştir.Devletin en yüksek karar ve yargı organı olan Meclis-i Vala-ı Ahkam-ı Adliyye'de bir karar; "Alaaddin Paşazade Celal Bey'in zevcesi hakkında fena muamelesi sabit olduğundan cezalandırılmasına hükmolundu" şeklindedir.Osmanlı mahkemelerinden aile içi şiddete yönelik çıkan kararlardan biriside eşine kötü muamele eden kocaya mahkemede şartlı talak yaptırılmasıdır. 7 Recep 1162 tarihli kayıttan anlaşıldığına göre Fatma bt. Abdullah mahkemede kocasının gece gündüz içki içerek kendisini rencide etmesinden şikâyet etmekte bunun üzerine kocası "eğer bundan sonra içki içersem eşim Fatma benden boş olsun" diye şartlı talakta bulunmaktadır.

  Tarihimizde yaşanan bu tür aile içi şiddet olaylarından en çok bilineni ise şüphesiz Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi Şah Sultan ile kocası Veziriazam Lütfi Paşa arasında vuku bulan hadisedir.Olay şöyle cereyan etmiştir.

  Lütfi Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'ın hem veziriázamı, hem de hükümdarın kızkardeşi Şah Sultan'ın kocası, yani Kanuni'nin eniştesidir.1541 Nisan'ında bir gün, Paşa'nın huzuruna, zina ederken yakalanan bir kadın getirirler. Paşa "Bu işin haram değil midir?" diye haykırır, sonra daha da hiddetlenir ve kadının cinsel organının bir rivayete göre
  dağlanmasını, bir başka rivayete göre de bıçakla oyulmasını emreder. Verdiği emir ne dinde, ne de o devrin kanunnamelerinde vardır ama hemen yerine getirilir ve kadın cezanın infazı sırasında ölüverir.

  Paşa akşam konağına döner, hareme geçer ve karısı Şah Sultan'a o günkü marifetini ballandıra ballandıra anlatmaya başlar. "Halkın namusunu nasıl da koruyorsun Paşam, aferin sana!" gibisinden bir takdir beklemektedir ama tam tersi olur ve Şah Sultan avaz avaz "Senden önce gelen vezirlerin hangisi kadınlara karşı böyle bir ceza verdi?
  Kimden öğrendin de bu işi ettin?" diye bağırır. İstifini bozmayan Lütfi Paşa'nın "Bundan böyle yakalanan her kadın aynı cezayı çekecek" demesi üzerine Şah Sultan'ın sinirleri iyice tepesine fırlar ve "Seni zálim! Seni inatçı! Seni edepsiz herif!" diye çığlık atmaya başlar.Lütfi Paşa Şah Sultan'a bir tokat atar.

  Olay Padişahın kulağına gider.Kanuni Süleyman, kızkardeşini Lütfi Paşa'dan hemen boşatır, Paşa'yı veziriázamlıktan atıp Dimetoka taraflarındaki bir çiftliğe sürgüne yollar, üstelik nikáh sözleşmesinde geçen ve "mihr" denilen tazminat için Paşa'nın mallarını sattırır ve satıştan gelen paraları da Şah Sultan'a verir.

+ Yorum Gönder