+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Ailenin önemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Ailenin önemi Hakkında Bilgi
  türk kültüründe ailenin önemi hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Ailenin Önemi İle İlgili Bilgi

  Türk aile yapısı, kadının ve eğitiminin önemi


  Türk milleti uzun tarihi boyunca, değişik coğrafyalarda ve değişik dönemlerde farklı sosyal yapılar içinde gözükse de, Türk Aile yapısı, aile kavramını (içyapısı itibarıyla), özelliklerini günümüze kadar koruyabilmiştir.

  t-rk-k-lt-r-nde-aile.jpg

  Cumhuriyet döneminde Türk aile yapısı içindeki değişiklikler özellikle 1950 sonrasında sanayileşmenin hızlanmasıyla, kırsal nüfusun( sosyal ve ekonomik nedenlerle) kentlere yönelişi ve sonrasındaküreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkileriyle, tartışmasız birçok yönden değişime, hatta, hayatın birçok alanında olduğu gibi aile yapısını da tahribata uğrattığı izlense de,


  Türk aile yapısının genel anlamda kendini koruduğu bir gerçektir.


  Geleneksel geniş (büyük ataerkil) aile yapısı zamanla çekirdek aileye dönüşmüş olsa da, aileye bağlılık, sevgi ve saygı unsurları (diğer toplumlar göz önünde tutulduğunda) önemini hala koruyan bir yapı göstermektedir.


  Yapılan birçok araştırmalar sonrasında, Toplumun yüksek çoğunluğunun tek evliliği desteklemesi aile kurumuna verdiği önemin göstergesidir.


  Toplumda ailenin önemi ve görevi; ailenin biyolojik görevi olan neslin devamını sağlaması yanında, toplum değerlerine sahip çıkma, kültürel kimliğini koruma (örf ve adet gelenek ve görenek) yaşatma sorumluluğu taşıması bakımından da dikkate alınmalıdır.


  Sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi, ailenin, fiziksel ve ruhsal yapısıyla, sosyal hayat içindeki yerinin güçlü olması gerekliliğine dayanır.


  Güçlü(ideal) bir aile varlığının devamında; bireyler arasındaki bağlılık ve dayanışma, bütün aile bireylerinin sorumluluğunu gerektirse de, en önemli sorumluluğu kadının yani annenin taşıdığı da bir gerçektir.


  Aile içinde kadına yüklenen görev ve sorumluluk, Toplumun geleceği olan çocuklarımızı dünyaya getirmesi, onları sağlıklı büyütüp sosyal bir varlığa dönüştürülmesi önemli bir yer tutar. Ancak, kadının aile içindeki görevi bu kadarla da sınırlı değildir.


  Gelecekte, toplumları oluşturacak çocuklar, ilk terbiyelerini aile içinde en çok anneden alır.

  Çocuk ve anne arasında ki fiziki ve duygusal bağ nedeniyle annenin çocuğun yetiştirilmesindeki katkısı büyüktü

  Annenin eğitimi, psikolojik ve sosyal durumu çocuğun yetişmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

  Kadının eğitimli ve çocuk yetiştirme bilincinde olması, tüm aileyi yetiştirmesi ve topluma değer katması anlamındadır.

+ Yorum Gönder


aile,  türk kültüründe ailenin önemi