+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türk kültürü Forumunda Türk Kültüründe Din Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türk Kültüründe Din Hakkında Bilgi
  türk kültüründe din hakkında bilgi kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türk Kültüründe Din İle İlgili Bilgi

  Din, kültürü oluşturan önemli bir öğedir. Dini, kültürü oluşturan öğelerden ayrı düşünmek olanaksızdır Dünyadaki çeşitli dinlere inanan insanlar, kültürel olarak ortak bir nitelikle anılabilmektedir Örneğin, Hıristiyan kültürü, Yahudi kültürü Budist kültürü ve İslam kültürü gibi

  Kültürün ayrılmaz bir öğesi olan din, diğer kültür öğeleri üstünde etkiye sahiptir Her kültür, inanılan dinin izlerini taşır Bu, bütün dinlerin özelliğidir Diller ahlak kuralları, sanat ve edebiyat, tarih vb bütün kültür öğeleri dinden etkilenmişlerdir Hepsinin içeriğinde inanılan dinin izleri vardır Bunun için din, basit bir kültür öğesi değildir Aksine diğer öğeleri de etkileyen bir niteliğe sahiptir
  Dinin bu etkin özelliği bize şunu hatırlatmaktadır Bir kültürü anlayabilmek ve yaşayabilmek, diğer bütün öğeler gibi, din öğesini de iyi tanımayı gerektirmektedir içinde yaşanılan kültürü doğru anlayıp yaşabilmek için bu daha da önemlidir

  Türk Kültüründe Din.jpg  DİNİN KÜLTÜRÜMÜZ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
  Dinin kültürümüz üzerinde önemli etkileri vardır. Bizim kültürümüz üzerinde etkili olan ise İslam dır. Çünkü Türk ulusunun %99'u Müslüman'dır. Geri kalanı ise diğer dinlere mensup vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Dolayısıyla bizim kültürümüz üzerinde etkili olan din, İslam dinidir.

  İslam dinini hemen bütün kültürel unsur ve değerlerimiz üzerinde etkisi vardır. Bu etki bugün de devam etmektedir. Dilimiz, edebiyatımız, örf ve adetlerimiz, sanatımız, musikimiz ve mimarimiz üzerinde İslam dininin etkileri bulunmaktadır. Bu etkileri, bazen anlayarak, bazen de farkında olmaksızın yaşamaktayız. Oysa, bu etkilerin neler olduğunu bilirsek, onlara karşı daha bilinçli davranma şansına sahip olabiliriz. Böylece, onları anlama ve ilerletme şansını da yakalayabiliriz.
  İslam dininin kültürümüz üzerindeki etkilerini, kültürümüzün öğeleri üzerinde inceleme yaparak ortaya koyabiliriz.
  3. 1. Dilimizdeki Dini Motifler
  Türkler, diğer Müslüman uluslar gibi, İslam'ı Araplardan öğrenmiştir.
  Dolayısıyla İslam'ın anlaşılmasında ve anlatılmasında Arapça'nın önemli etkisi görülmektedir. Aynı etkiyi dilimizde de görmek mümkündür. Ancak, her millet gibi biz de İslam kendi dilimiz ile anlamayı denemişiz ve bunu da başarmışızdır .Özellikle cumhuriyetten sonra din ile ilgili bilgilerimizi Türkçeleştirme çabaları olmuştur. Bunu yaparken, dilimize yerleşmiş olan bazı dini kelime ve kavramları korumuşuzdur. Çünkü o kelime ve kavramlar , zaten bizim dilimizin birer parçası haline gelmiştir .Hatta onlara, Arapça asıllarından farklı anlamlar yükleyerek Türkçeleştirmişizdir. Namaz, oruç, ezan, ramazan, cuma, cemaat, maşallah, inşallah, teravi, selam, peygamber gibi kelimeleri örnek olarak inceleyebiliriz. Namaz ve peygamber kelimeleri İran dili olan Farsça'dan Türkçe'mize girmiştir. Ezan, ramazan, maşallah, inşallah, teravi ve selam kelimeleri Arapça kökenli kelimelerdir .Ancak, Türkçe konuşan herkes bu kelimelerin anlamlarını bilir. işte bu yüzden bunlar artık Türkçeleşmiş kabul edilmekte ve kullanılmaktadır.
  3.2. Edebiyatımızda Dini Motifler
  Edebiyatımızda dini motifler önemli yer tutmaktadır. Çünkü Müslümanlığı biz en iyi şekilde anlamış ve anlatmış bir ulusuz. Dolayısıyla, kültürümüzün her öğesine dinimiz etkileri sinmiştir.
  Edebiyatımız da bundan nasibini almıştır.
  Edebiyatımızda dini motifleri iki açıdan ele almak mümkündür. Birincisi çok kısa olarak şöyle açıklanabilir: Dilimizde dini kelime ve kavramlar etkili bir şekilde yer aldığı için, hemen her edebi eserde bu kelime ve kavramlara rastlamak mümkündür. Ayrıca, değer hükümlerimiz açısından da durum farklı değildir. Helal haram, doğru, yanlış, günah, sevap, hayırlı, hayırsız gibi diğer hükümlerinin şekillenmesinde dinimizin etkisi vardır. Bu kelimeler ise edebi eserlerde sıkça kullanılmaktadır.

+ Yorum Gönder