+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Istiklal madalyası kanunları ile ilgili yapılan işlemler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Istiklal madalyası kanunları ile ilgili yapılan işlemler
  İstiklal madalyası kanunları ile ilgili yapılan işlemler

  İstiklal madalyası kanunları ile ilgili yapılan işlemler hakkında bilgi  66 sayılı kanun, istiklal madalyası ana kanunu kabul edilmekle birlikte, 525, 869, 977, 1005 vb. Sayılı kanunlar bu kanuna yapılan ilavelerdir. Esasen 525 ve 869 sayılı kanunlara ilişkin faaliyetler başkanlığımızca yürütülmektedir. 525 sayılı kanun istiklâl madalyasının hak sahipleri varislerini intikalini, 869 sayılı kanun ise ilk defa madalya alacakları ilgilendirmektedir.

  525 sayılı kanuna göre; istiklâl madalyası taşıyanlardan hayatını yitirenlerin istiklâl madalyası, erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa kız çocuklarının büyüğüne, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine geçer. Bunlardan hayatını yitirenler olursa yine bu suretle geçer. Bunlardan biri hayatını yitirdiğinde bu düzen içinde kalıtçı (varis) bulunmadığı taktirde diğer tabakada bulunanlara veya onların kalıtçılarına aynı suretle geçer.

  Istiklâl madalyası belgesi intikal işlemleri asal d.bşk.lığınca yapılmaktadır. Bu işlem için, aşağıda yazılı belgelerle birlikte en yakın askerlik şubesi başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir;

  1. Madalya sahibine ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı,

  2. Madalya sahibine ait veraset ilamının aslı veya noter tasdikli sureti,

  3. Istiklâl madalyası belgesinin aslı, aslı kayıp ise herhangi bir gazeteye verilecek zayi ilanı,

  4. Intikal isteğinde bulunan şahsa ait cumhuriyet savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesinin aslı.

  Istiklâl madalyası intikal isteğinde bulunan hak sahibi varislerden; sabıka kayıt belgesinde sabıkası bulunanlara intikal işlemi yapılmamaktadır. Ayrıca, madalya hak sahibi varisin hakkından feragat etmesi halinde madalyası, kanunda belirtilen tertip ve sıra dahilindeki bir sonraki varise intikal ettirilmektedir.

  Maddi çıkar uğruna veya hatıra olarak hak sahibinden bir başkasına satılan/verilen çok yüksek manevi değere sahip olan istiklal madalyasından dolayı kişinin hak sahibi olması mümkün değildir. Bir kimsenin madalya hak sahibi olduğunu ancak istiklâl madalyası belgesi ile ispatlaması gerekmektedir.

  Maalesef istiklâl madalyasının satın alma yoluyla temin edildiği yazılı basında değişik zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak bu kişilerin istiklâl madalyası belgesi temini veya istiklâl madalyası hak sahiplerinin imkanlarından yararlanması da söz konusu olmamaktadır.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  869 sayılı kanuna göre yapılan işlemler

  66 sayılı kanuna ek 30 mayıs 1926 tarihli 869 sayılı istiklâl madalyası kanunu; “15 mayıs 1335 (1919) tarihinden izmir’in tarihi istirdadı olan 09 eylül 1338 (1922) tarihine kadar millî orduda vazife almış berri, bahri, havaî ve jandarma erkân, ümera ve zabitanıyla mensubun ve memurin ve efradı askeriyeden elyevm müstahdem bulunan veyahut tekaüt, istifa veya terhis suretiyle ordudan infikâk etmiş olanlardan şimdiye kadar istiklâl madalyası almamış bulunanlara ve şehadet veya vefat suretiyle üful eylemiş bulunanların ailelerine kırmızı şeritli istiklâl madalyası verilir. Istiklâli millî uğrunda fedayı hayat eden şehitlerin büyük oğluna, yoksa büyük kızına, yoksa pederine, o da yoksa validesine, o da yoksa zevcesine verilir.” hükmünü amirdir.

  Millî ordu kuruluşuna dahil birliklerde görev yapan ve bu hizmetleri tsk arşiv kayıtlarından tespit edilenlerin büyük oğluna, büyük kızına, babasına, annesine veya eşine kanun gereği istiklâl madalyası verilmekte iken, istiklâl madalyası almak için başvuran torunlara kanun gereği ilk defa istiklâl madalyası verilmemekte idi.

  29 kasım 1920 tarihli ve 66 sayılı istiklâl madalyası kanununa ek 869 sayılı kanun maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile ikinci fıkrası “milli istiklâl uğrunda hayatını kaybeden şehitler ile madalyaya hak kazandığı halde madalya almadan vefat edenlerin erkek çocuklarının en büyüğüne, erkek çocuğu yoksa büyük kızına, yoksa babasına, o da yoksa annesine, o da yoksa eşine, o da yoksa sıralı mirasçıların belirtilen sırası dahilindeki çocuklarına, o da yoksa diğer tabakada bulunanlara veya onların sıralı mirasçılarına müracaatı dahilinde madalya verilir.” şeklinde değiştirildiğine dair 26.02.2008 tarihli 5742 sayılı kanun 06 mart 2008 tarihli 26808 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

  Bu kanun gereğince istiklâl madalyası müracaatları ikamet edilen veya yerli kayıtlı bulunulan askerlik şubesi başkanlığına yapılacaktır. Askerlik şubesince şahıstan ilk etapta madalya istenilen şahsa ait vukuatlı nüfus kayıt örneği alınacak ve arşiv kaydı hususunda msb arşiv müdürlüğü ile koordinede bulunulacaktır. Arşivden alınacak künye kayıtları as.ş.bşk.lığınca incelenecektir. Yapılan incelemede şahsın istiklâl savaşına katıldığı tespit edilir ise, as.ş.bşk.lığınca aşağıdaki belgeler silsile yoluyla msb asal d.bşk.lığına gönderilecektir.

  1) imzalı talep dilekçesi,

  2) dede/baba ile kardeşlerine ait eş ve çocuklarını gösterir vukuatlı aile nüfus kayıt örneği asılları, (müracaatçı durumuna göre)

  3) dede/babadan birisine ait veraset ilamı aslı veya mahkeme/noter tasdikli sureti, (müracaatçı durumuna göre)

  4) madalya isteyen hak sahibinin sabıkasının bulunmadığına dair cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı aslı.

  5) arşiv müdürlüğünden alınacak künye kayıt örneği ile üst yazı asılları.

  Bu belgelerin msb asal d.bşk.lığına intikalini müteakip, üçlü kararname esasına göre madalya ile belgesinin as.ş.bşk.lığınca hak sahibine teslim edilmesi sağlanacaktır.

  Msb asal d.bşk.lığında madalya kayıtlarına ait bilgiler, üçlü kararname evrakları ile yeni türkçe künye kayıtları mevcuttur. Kayıtlar bilgisayar ort----- aktarılmıştır.

+ Yorum Gönder


istiklal madalyası sahiplerinin hakları,  istiklal madalyası veraset ilamı,  istiklâl madalyasi hak sahiplerinin imkanlari