+ Yorum Gönder
Savunma Birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Forumunda Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu

  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Hakkında Bilgi


  1. ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARININ AMACI :

  Astsubay Meslek Yüksek Okullarında uygulanan eğitim öğretimin amaçları aşağıda belirtilmiştir.
  a. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Genel Amacı :
  4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen ve asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, yeterli fizikî yeteneği kazanmış, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre belirlenen bilim dallarında ön lisans eğitim ve öğretimini görmüş muvazzaf astsubay yetiştirmektir.
  Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması halinde birden fazla ön lisans programı açılabilir.
  b. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının Özel Amaçları :
  Yukarıda belirtilen genel amaç doğrultusunda;
  (1) Mezun olan her astsubaya, takım astsubaylığı ve kısım komutanlığı seviyesinde sevk ve idare yeteneği ile çeşitli silahların tanıtımı, lojistik ilkeleri, birlik karargahlarında görev esaslarını öğretmek ve daha ileri görevleri yapmaya temel olabilecek davranışlar kazandırmak,
  (2) Astsubay Meslek Yüksek Okullarında öğrencilere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çağdaş bilim esaslarına göre gelişmesine katkıda bulunabilecek; meslek ve sınıfları ile ilgili yayınları izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi kazandırmak,
  (3) Öğrencilere mensubu olmadıkları diğer kuvvetlerin özellikleri hakkında genel bilgi kazandırmak,
  (4) Öğrencilerin bedenen, ruhen, ilmen ve fikren eğitilerek yeteneklerini geliştirmek ve güçlükler karşısında başarılı birer lider olarak yetiştirmektir.

  2. ANA İLKELER :

  Astsubay Meslek Yüksek Okullarında eğitim ve öğretimin plânlanmasında, programlanmasında ve uygulanmasında aşağıdaki ana ilkeler göz önünde bulundurulur.
  a. Öğrencilere; Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Atatürk millîyetçiliği, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincinin ve meslekî değerlerin kazandırılması sağlanır.
  b. Millî kültürümüz, örf ve âdetlerimize bağlı şekil ve özellikleri ile evrensel değerler içinde korunarak geliştirilir ve öğrencilere, millî birlik ve beraberliği güçlendirici ruh ve irade gücü kazandırılır.
  c. Eğitim ve öğretim plân ve programları; ön lisans eğitiminin ulusal ve uluslararası standartları çerçevesinde, çağdaş, bilimsel ve teknolojik esaslara uygun olarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanır ve sürekli olarak geliştirilir.
  ç. Astsubay Meslek Yüksek Okullarının verimliliğinin artırılması, geliştirilmesi ve öğretim elemanlarının yetiştirilmeleri, Genelkurmay Başkanlığının direktif ve prensipleri çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca plânlanır ve gerçekleştirilir.
  d. Öğrencilerde, bilimsel ve özgür düşünce, yaratıcılık, çağdaş demokrasi ile insan haklarına saygılı hukuk devleti anlayışı ve buna uygun davranışlar geliştirilir.
  e. Her türlü faaliyetin icrasında, öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesine özen gösterilir.
  f. Öğrencilerin güzel sanatlarla meşgul olmaları, sanat değeri yüksek eserlerle ilgilenmeleri teşvik edilir.

  3. GÖREV :

  Astsubay Meslek Yüksek Okullarının görevleri şunlardır:
  a. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği ve bu Yönergedeki amaç ve ilkelere uygun olarak;
  (1) Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğine göre, asker kişilerde bulunması gereken niteliklere sahip,
  (2) Görevini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Anayasamızın temelini teşkil eden Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel yaklaşımla kavrama ve çözme yeteneğine ulaşmış,
  (3) Askerliğin gerektirdiği komutanlık, yöneticilik ve liderlik becerileri ile öğretme ve eğitme yeteneğini kazanmış, inisiyatif sahibi, sorumluluk duygusu ve özgüveni gelişmiş,
  (4) Cumhuriyete, yurda ve millete karşı sevgi ve bağlılık, itaat, azim ve dayanıklılık, cesaret ve yiğitlik, fedakarlık, harbe hazırlık, iyi geçinmek, iyi ahlak sahibi olmak, sır saklamak, intizamlı olmak, diğer ülke askerleriyle iyi geçinmek, meslek sevgisi, vazife bilinci, dürüstlük, yeterlilikten oluşan meslekî değerleri benimsemiş,
  (5) Ahlâken, fikren ve bedenen gelişmiş bir kişiliğe ve üstün karakter özelliklerine sahip,
  (6) Sosyal ve bilimsel anlayışı gelişmiş, gerekli askerî ve genel kültüre sahip,
  (7) Mesleğin güç koşullarının gerektirdiği fizikî yetenekler ile meslekî değerler bilincini kazanmış,
  (8) Mezuniyet sonrası temel meslekî eğitim öğretimini izleyebilecek ve ileri safhalardaki görevleri yapmasına temel olacak yönelişi kazanmış muvazzaf astsubaylar yetiştirmektir.
  b. Kara Kuvvetleri Komutanlığının, görev ve sorumluluklarına uygun olarak; yetiştireceği muvazzaf astsubaylara, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip eğitim ve öğretim vermek, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca ihtiyaç duyulması hâlinde birden fazla ön lisans programı açmak,
  c. Eğitim öğretim faaliyetlerinin gerektirdiği; idarî faaliyetleri, uygulamaları, tatbikî eğitimleri, bilimsel araştırma, geliştirme ve yayım çalışmalarını yürütmek,
  ç. Araştırma yapmak, proje geliştirmek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının yürüttüğü araştırma projelerine katılmak, yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek ve takip etmek,
  d. Öğretim elemanlarının çalışmalarının ulusal ve uluslararası askeri ve bilimsel süreli yayınlarda yer almasına, konferans, sempozyum, seminer gibi bilimsel etkinliklerde bildiri sunmasına, yaptığı araştırmaların sonuçlarının yayımlanmasına imkan sağlamaktır.


  KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA ÖĞRENCİ ALIMLARI


  GENEL BİLGİLER

  Her yıl Mayıs-Haziran aylarında müracaatlar kabul edilecek ve ÖSYM tarafından yapılan ÖSS sınav sonuçlarında komutanlıkça belirlenen puana göre öğrenci alınacaktır. Başvuracak adaylarda aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

  a. Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter İle İlgili Koşullar
  (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  (2) Nişanlı, evli, dul, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak.
  (3) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
  (a) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olmak.
  (b) Toplumca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmamakta olmak.
  (c) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyü kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayrii tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden mahkumiyetin bulunmaması.
  (ç) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.
  (4) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
  (5) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan çıkarılmamış olmak.
  (6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek, (18 yaşından büyük olanlar için kefil göstermek).
  b. Sağlık İle İlgili Koşullar
  (1) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin, Askeri Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak.
  (2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak).
  (3) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak.
  (4) Her ne derece olursa olsun gözlük–lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.
  (5) Sevk edileceği askeri hastaneden “ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak.
  (6) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak).
  c. Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar
  (1) Devam mecburiyeti olan ve K.K.K.lığınca kaynak olarak belirtilen liselerden mezun olmak.
  (2) Öğrenim gördükleri/görmekte oldukları liselerden, bir önceki yılın herhangi bir dönemi ile sınavın yapıldığı yılın HAZİRAN döneminde ara sınıflarda sınıfta kalmadan doğrudan mezun olmak.
  (4) Sınavın yapıldığı yılın Üniversite Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılmış ve K.K.K.lığınca belirtilen başarılı puanı almış olmak.
  (5) Anadolu Liseleri, yabancı dille eğitim yapan özel lise vb. hazırlık sınıfı okutulan liselerden mezun olanlar için en fazla 20, diğer liseler için en fazla 19 yaşında olmak (yaş düzeltmesi yaptıranların, düzeltmeden önceki yaşı dikkate alınır).
  (6) Boyu ve kilosu K.K.K.lığınca belirtilen sınırlar içerisinde olmak.
 2. Acil

  Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder