+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Asırlarca Devam Eden Haçlı Seferlerinin Sonucu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Asırlarca Devam Eden Haçlı Seferlerinin Sonucu
  Asırlarca Devam Eden Haçlı Seferlerinin Sonucu

  Haçlı Seferlerinin Sonucu  Pek çok kan döküldü ve milyonlarca insan can verdi; nice ülkeler harap oldu. Bu seferler dinî siyasî sosyal kültürel iktisadî birçok hâdiselere sebep oldu. Müslümanlara karşı savaşa katılmaya teşvik için Avrupa’da bir çok Hıristiyan tarikatları kuruldu. Seferlere iştirak için Avrupalıların dindarına maceraperestine işsiz-güçsüzüne ayrı ayrı vaadlerle propaganda yapılıp Müslümanların karşısında bütün bunların boş çıkması neticesinde papalığın ve kiliselerin otoritesi sarsıldı.Bu seferler sonunda Hıristiyanlar Müslümanları yakından tanıdılar. Harp meydanlarında aslanlar gibi cesurca dövüşen Müslümanların aslında çok merhametli iyiliksever misafirperver olduklarını yakından gördüler. Müslümanların papazların bahsettikleri gibi olmaması Avrupalı Hıristiyanların daha önceki düşüncelerini değiştirdi.


  Papalık bu seferlerin masraflarını karşılamak gayesiyle Hıristiyanların ruhanî işleri için vergi almak âdetini çıkardı. Bulunduğu çevrenin kilisesine vergisini vermeyenler Hıristiyanlıktan aforoz edildi. Misyonerler faaliyetlerini artırıp Asya ve Afrika’da Hıristiyanlığı yaymaya çalıştılar.

  Haçlı seferlerine katılan şövalyelerin Müslümanlar karşısında güçsüzlüğü anlaşılınca derebeylik idaresi zaafa uğradı. Merkezî otoritenin hakimiyeti artıp Avrupa’da krallık rejimi kuvvetlendi. Köle durumundaki köylü toprak sahibi efendilerinden arazi alarak mal mülk sahibi oldu. Avrupa’da aralarında büyük eşitsizlik ve adaletsizlik uçurumu bulunan sınıflar arasındaki fark kısmen azaldı.

  Doğu sanat ve medeniyetini tanıyıp İslamî eserlere hayran olan Haçlılar Müslümanlardan sanat ve teknik alanda birçok yenilikleri ve keşifleri öğrendiler. Pek çok eseri yağmalayarak Avrupa’ya kaçırdılar. Bu ise Avrupa’da ilim ve tekniğin gelişmesine sebep oldu. Müslümanlardan kâğıt ve pusulayı da öğrenen Haçlılarda gemicilik çok gelişti. Venedik Cenova Marsilya Pisa gibi Akdeniz limanlarının önemi artıp ticarî faaliyetler hız kazandı. Bu şehirler serbest bölgeler mahiyetini alıp Batı ve Doğunun ticareti gelişti.

  Haçlı seferleri neticesinde Müslümanlar Bizanslılar ve Yahudiler çok zarar gördü. İslâm ülkeleri ve devletleri harap oldu. Yüz binlerce Müslüman; Anadolu Mısır Suriye ve özellikle Kudüs’te kılıçtan geçirilip yerleşim alanları yağmalanarak yakılıp yıkıldı. Kadınlar ve çocuklar bile hunharca öldürüldü. Haçlıların kılıcından sadece Müslümanlar değil Yahudiler özellikle Ortodoks Bizans da nasibini aldı. İstanbul’un zenginliğine hayran kalan Latin Katolikler şehrin sanat eserlerini zengin olmak hırsıyla yağmaladılar. Ortodoks ahaliye saldırıp mal can ve ırzlarına ziyadesiyle zarar verdiler. İstanbullular şehri terk etmek zorunda kaldı. Haçlı zulmü o kadar arttı ki asırlardır İstanbul’da bulunan Bizans İmparatorluk tahtı şehirden çıkarılıp önceden Türkiye Selçukluları Devletinin başşehri olan İznik’e taşındı. Bizanslılar 1261 senesinde İstanbul’u Haçlılardan geri aldılar.

  Haçlı seferleri sonucunda İslâm medeniyetini tanıyan Avrupa’da ilim ve teknikte gelişmeler olup merkezî otoritenin kuvvetlenmesi yanında Müslümanlara karşı asırlarca devam edecek askerî siyasî iktisadî ve kültürel politikanın da tespit edilip safha safha tatbikine sebep olmuştur.

  Osmanlı Devleti‘ne ve diğer Müslüman devletlere karşı 1364 Sırpsındığı 1389 Birinci Kosova 1396 Niğbolu 1444 Varna 1448 İkinci Kosova 1453 İstanbul 1538 Preveze 1571 Kıbrıs 1683 Viyana Kuşatması Osmanlı Devletinin yıkılması ve 1919-1922 İstiklal mücadelemizde Haçlılar ittifak edip Müslümanlara karşı cephe aldılar. Hattâ Kudüs’ün elimizden çıkması üzerine müttefikimiz olan Almanlar bayram yaptılar.

  Batılıların geçen asırlarda ve günümüzde İslâm ülkelerine karşı tatbik ettikleri yayılmacılık ve sömürgecilik hareketleri İslâm dinine saldırmaları ve Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için yaptıkları bütün dejenerasyon faaliyetleri geçmişteki Haçlı seferlerinin hâlen soğuk savaş kültürel ve ekonomik savaş olarak devam ettiğini göstermekte bugün bile pek çok eserimiz çalınarak batıya kaçırılmaktadır. Aksine batıdan ülkemize kaçırılmış bir tek eser bile görülmemiştir. Batı her hususta bunu bugün bile tatbik etmektedir.
 2. CANGÜLER
  Bayan Üye

  Hristiyanlar haçlı seferleri ile birlikte sürekli olarak doğu medeniyetlerindeki gelişmeleri almış ve avrupaya zenginlikler götürerek güçlenmiştir. Bu saye Avrupa sürekli olarak kendini güçlü kılmıştır.
+ Yorum Gönder