+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri

  Türklerin İslamiyete Giriş Nedenleri hakında bilgi

  - İnanış sistemleri ile islam arasındaki benzerlik

  - Ahlak yapılarının İslama benzerliği

  - Abbasilerin Türklere değer ve önem vermeleri -Cihad anlayışının benzerliği
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri kısaca


  Türkler, Müslümanlığı zorla değil , kendi istekleriyle kabul etmişlerdir. Bunun sebebi ise Göktanrı inancıyla İslamiyetin ortak noktalarının çok fazla olmasındandır.

  1- Göktanrı ve İslam inancında tek tanrılı inanç sistemi benimsenmekteydi.

  2- Ahiret ve ruhun sonsuzluğu ile beraber cennet, cehennem kavramları bulunmaktaydı.

  3- Göktanrı inancında da, Allah’a kurban verilmekteydi.

  4-Türklerin töreyi hakim kılmak adına yaptıkları savaşlar, gaza ve cihat inancına benzer niteliklteydi.

  5-İslam ve Türk ahlakı birbirine benzemekteydi.


  İslamiyet dışındaki dinlerde kimliklerini kaybeden Türkler islami inançta benliklerini yitirmemişlerdir.

 3. Ömer
  Devamlı Üye
  TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABUL ETMELERİ

  Türklerle Müslümanların ilk temasları Hz. Ömer devrinde olmuştur. İslam ordularının Sasani Dev-leti'ni yıkmaları ve İran'ı fethetmeleri üzerine bu dönemde sınır komşusu hâline gelinmiştir. Hz. Osman devrinde ise ilk Türk - Müslüman savaşları başlamıştır. Bu savaşların nedeni genellikle sınır anlaşmazlığına dayalıydı. Türklerle Müslümanlar arasındaki en ciddi ve yoğun savaşlar Emevi halifesi Abdülmelik devrinde gerçekleşmiştir. 705 yılında Emevi halifesi tarafından Horasan valiliğine atanan Kuteybe önce Maveraünnehir'e girmiş, ardından Buhara, Semerkand ve Fergana'yı ele geçirmiştir. Bu şehirlerde yaşayan Türkler Emevi-lere karşı isyan çıkarınca Türgiş Kağanı Sulı Kağan önderliğindeki Türklerin Arapları geri püskürttükleri görülmüştür. Böylece Maveraünnehir'den doğuya doğru Müslümanların ilerleyişi durdurulmuş oluyordu. Müslümanların Fergana'yı almaları Sulı Kağan'ın ölmesinden sonra gerçekleşmiştir.
  Abbasi Devleti'nin kuruluşunda Türklerin Eme-vilere karşı Abbasileri desteklemelerinin nedeni Türk - Emevi mücadeleleridir. Abbasilerle Çinliler arasında yapılan ve Türklerin yardımıyla Çinlilerin yenilgisiyle sonuçlanan Talaş Savaşı (751) ile birlikte Türk - Müslüman dostluğu kurulmuş oluyordu.
+ Yorum Gönder


türklerin islamiyeti kabul etme nedenleri