+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda türk dünyası ile ilgili test soruları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  türk dünyası ile ilgili test soruları
  türk dünyası ile ilgili test soruları

  türk dünyası ile ilgili test soruları ve yanıtları


  1. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla
  B. Almanya'nın Avusturya'yı ilhak etmesiyle
  C. Japonya'nın Pearl Harbour'da ABD'ye saldırmasıyla
  D. Sovyetler Birliği'nin Baltık ülkelerini işgal etmesiyle
  E. Almanya'nın Danimarka ve Norveç'i işgal etmesiyle

  2. Roosevelt,Churchill ve Stalin'in savaş sonrası barış düzeninin korunması için bir uluslararası teşkilat kurulması fikrini hangi konferansta kabul etmişlerdir?

  A. Casablanca Konferansı
  B. Vasington Konferansı
  C. Tahran Konferansı
  D. Kahire Konferansı
  E. Moskova Konferansı

  3. Soğuk Savaş Dönemi hangi yılları kapsamıştır?

  A. 1955-1969 B. 1945-1955 C.1969-1980 D.1969 -1989 E.1945-1960.

  4.
  I. Birleşmiş Milletlerin Kurulması
  II. Almanya'nın ikiye ayrılması
  III. Küba Bunalımının ortaya çıkması
  IV. SSCB'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesi

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?


  A. IV - I - II
  B. III - II - I - IV
  C. II - I - III - IV
  D. I - II - III - IV
  E. IV - I - II - III

  5.Doğu ve Batı blokları arasında yaşanan soğuk savaşın çözülmesine yol açan ilk olay aşağıdakilerden hangisidir?

  A. SSCB ve Çin arasında yaşanan ideolojik ayrılık
  B. Avrupa Birliğinin kurulması
  C. Nato'nun kurulması
  D. SSCB lideri Kruşcef'in ABD ni ziyaret etmesi
  E. SSCB lideri Stalin'in ölmesi

  6."Üçüncü" demokratlaşma dalgası hangi olayla başlamıştır?

  A.Yunanistan'daki askeri rejimin çökmesiyle
  B. İspanya diktatörü Franco'nun ölümüyle
  C. Portekiz diktatörlüğünün yıkılmasıyla
  D. Soğuk savaş döneminin sona ermesiyle
  E. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla

  7. Dünyada insan haklarının uluslararası düzeyde korunması ilk kez hangi siyasal belge ile gerçekleşmiştir?

  A. Birleşmiş Milletler Antlaşması
  B. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
  C. Kişisel ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
  D. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
  E. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

  8. Müttefiklerin 2. Dünya savaşı'ndan zaferle çıkmasının siyasi rejimler açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Çok sayıda yeni devletin dünya sahnesine çıkması
  B. "İkinci" demokratlaşma dalgasının gerçekleşmesi
  C. Avrupa'da Komünist partilerin yasaklanması
  D. Almanya'da nazizmin yasaklanması
  E. İnsan haklarının uluslararası denetim altına alınması

  9. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da oluşturulan birliğin nedenlerinden biri değildir?

  A. Sovyetlere karşı ortak güvenliğin sağlanması
  B. Ekonomik gelişmenin sağlanması
  C. Ortak değerler çerçevesinde barış için de birarada yaşamanın gerçekleştirilmesi
  D. Doğu ve Batı blokları arasında soğuk savaşın giderek yoğunlaşması
  E. Avrupa'da otoriter yönetimlerin kurulmasına izin verilmemesi

  10. Doğu Avrupa ülkelerinde benimsenen sosyalizm, bazı bakımlardan Sovyetler Birliği'nde sürdürülen sosyalizmden farklılıklar göstermiştir.

  Aşağıdakilerden hangisi Doğu Avrupa'da benimsenen sosyalizmin özelliklerinden biri değildir?

  A. Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunda kamu kesiminin yanında özel kesimin de belli ölçülerde varlığını sürdürmesi
  B. Tarımda devlet mülkiyetinin çok kez sınırlı olması
  C. Kooperatif biçimindeki örgütlenmelere ağırlık verilmesi
  D. Tek partili bir sosyalizmin benimsenmiş olması
  E. Ulusal ve dinsel akımların varlığını sürdürmüş olması

  11.Sovyetler Birliği'nde ilk kez ekonomi yönetiminde kısmî bir liberalleşmenin başlaması, siyaset ve kültür alanlarında da bir yumuşamanın gözlemlenmesi kimin zamanında gerçekleşmiştir?
  A. Kruçef B. Stalin C. Brejnev D. Gorbaçov E. Andropov

  12.Çin'de sosyalizmin kurulması hangi kesimin harekete geçirilmesi sonucu gerçekleştirilmiştir?

  A. İşçilerin
  B. Köylülerin
  C. Burjuvaların
  D. Askerlerin
  E. Din Adamlarının

  13. Aşağıdakilerden hangisi "özyönetimci sosyalizm"modelini uygulamaya çalışan ülkelerden biridir?

  A. Küba
  B. Kuzey Kore
  C. Yugoslavya
  D. Macaristan
  E. Arnavutluk

  14. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığına kavuşmuş azgelişmiş ülkelerde sosyalizmin benimsenmesinin nedenlerinden biri değildir?

  A. Ulusal bağımsızlık savaşlarının sosyalist ülkelerce desteklenmesi
  B. Sovyetler Birliği'nin kısa sürede büyük bir ekonomik ve toplumsal gelişme göstermesi
  C. Bu ülke aydınlarının ulusal bağımsızlığın ancak devletçi bir ekonomiyle sağlanabileceğine
  inanması
  D. Hızlı bir kalkınmanın ancak kaynakların sanayi yatırımlarına aktarılmasıyla sağlanabileceğinin
  benimsenmesi
  E. Bu ülkelerde tarımsal kollektivizmin güçlü olması

  15.Küreselleşmeyi daha çok tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür kimdir?

  A. A. Giddens
  B. R. Robertson
  C. I. Wallerstein
  D. M. Weber E.
  E. J. Habermas

  16.Küreselleşme kavramını zaman ve mekan bağlamında ele alan düşünür kimdir?

  A. J. Habermas
  B. M. Weber
  C. I. Wallerstein
  D. A. Giddens
  E. R. Robertson

  17.Dünyadaki ülkeleri gelişmiş merkez ülkeler, çevre ülkeleri ve yarı çevre ülkeleri olarak ele alan düşünür kimdir?

  A. R. Robertson
  B. A. Giddens
  C. J. Habermas
  D. I. Wallerstein
  E. M. Weber

  18.Küreselleşmeyi kapitalist dünya ekonomisi, dünya askeri düzeni, ulus devlet sistemleri ve uluslararası işbölümü çerçevesinde ele alan düşünür kimdir?

  A. A. Giddens
  B. M. Weber
  C. I. Wallerstein
  D. R. Robertson
  E. J. Habermans

  19.Robertson'a göre aşağıdakilerden hangisi 1400-1750 yılları arasında Avrupa'da bireyselciliğin ve humanizmin önem kazandığı ve ulusalcılığın ortaçağ toplum anlayışına karşıt olarak ortaya çıktığı bir aşamadır?

  A. Oluşum aşaması,
  B. Başlangıç aşaması,
  C. Kalkış aşaması,
  D. Hakimiyet için mücadele aşaması,
  E. Belirsizlik aşaması

  20.Amerika Birleşik Devletlerinin, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye ve Yunanistan'ı Sovyet tehdidinden korumak için geliştirdiği"siyaset"aşağıdakilerden hangisidir?

  A. Monreo Doktrini
  B. Truman Doktrini
  C. Brejnev Doktrini
  D. Carter Doktrini
  E. Mc Carthy Doktrini

  21.Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin kurulmasında önemli bir role sahip olmuştur?

  A.Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
  B. Tan Olayı
  C. 7 Eylül Kararları
  D. 35'ler Hareketi
  E. Hürriyet Misakı

  22.
  I. Demokrat Parti'nin kurulması
  II. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olması
  III. Halkevlerinin kapatılması
  IV. Millet partisi'nin kapatılması

  Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A. IV-III-II-I
  B. II-I-III-IV
  C. III-II-I-IV
  D. I-II-III-IV
  E. I-III-II-IV

  23.Demokrat Parti döneminde muhalefete karşı çok sert önlemler alınmıştır. Aşağıdaki dış gelişmelerden hangisi Demokrat Parti'nin muhalefete karşı sert önlemler almasına yol açmıştır?

  A. Pakistan'ın bağımsızlığına kavuşması
  B. Nasır'ın Mısır'da iktidara gelmesi
  C. Irak'ta devrim yapılması
  D. Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talep etmesi
  E. Cezayir'in bağımsızlığına kavuşması

  24.Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti'nin izlediği politİkalardan biri değildir?

  A. Muhalefet önderlerinin yurtta dolaşmalarını engellemesi
  B. Vatan cephesi örgütleri kurarak ülke de kamplaşmaya yol açması
  C. İktisadi kalkınmada büyük bir canlılık ve heyecan yaratması
  D. Plansız kalkınma yapılması sonucu maliyenin iflasa sürüklemesi
  E. Parti içi demokrasiye büyük önem verilmesi

  Yanıtlar:

  1 .A 2 .C 3. B 4. D 5. E 6.C 7.A 8.B 9.E 10. D 11. A 12. B 13. C 14. E

  15. B 16. D 17. D 18. A 19. A 20. B 21. A 22. D 23.C 24. E
 2. Acil

  türk dünyası ile ilgili test soruları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder