+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Türk dünyası hangi paraleller arasındadır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk dünyası hangi paraleller arasındadır
  Türk dünyası hangi paraleller arasındadır

  Türk dünyası hangi paraleller hakında bilgi  t-rk-d-nyas-hangi-paralelle11.jpg

  Son zamanlarda bazı gazete ve mecmualarda, Türklerin mensup olduğu ırk hakkında bazı yazılar çıktı. Bunların hülâsası şudur:

  “Türkler Sarı Moğol ırkından değil, beyaz aryanî ırkındandır.”

  İlim yolu ile söylenmek istenen ve fakat objektif esaslara istinat etmiyen bu hükümler hakkında düşündüklerimizi ve bugün bilinen şeyleri söylemek istiyoruz:

  1- Bugün insan zümreleri artık renklere göre değil, dillere göre tasnif olunuyor. Eskiden beyaz ırk namı altında toplanan Aryanilerle Samilerin birbirinden çok uzak olduğu, keza eskiden sarı ırktan sayılan Türk ve Moğollarla Çinlilerin hiçbir ırkî yakınlığı olmadığı artık bugün herkes tarafından kabul edilmiştir.

  2- Eskiden Türkler, sarı ırkın Ural – Altay zümresinden sayılır ve bu zümreye, Türkler, Moğollar, Tonguzlar, Finler ve Macarlar sokulurdu. Bugün Fin ve Macarların yakın akrabalığı ispat olunmuş ve hatta Fin, Eston ve Macarlardan mürekkep bir Fin – Ogur teşekkül etmişse de Türk, Moğol ve Tonguzların bunlarla akrabalığı ispat olunamamıştır.

  3- Diğer taraftan Türklerle Moğolların bir asıldan geldiği kat’i suretle ispat olunmuş ve Tonguzların bu zümreye iltihakı için, muvaffakıyetli mesaiye başlanmıştır. Hatta şimdiye kadar sadece Türk sayılan Çuvaşların da Türklükle Moğolluk arasında olduğu anlaşılmıştır.

  4- Türkler ve Moğollarla Aryaniler arasında ise şimdiye kadar hiçbir yakınlık gösterilmemiş ve ispata kalkışılmamıştır.  Türklerin aryani ırkından olduğu hakkındaki yanlış düşüncelerin niçin kabul edilmek istendiğini bilmiyoruz. Sanırız ki, Moğolların vahşi ve barbar, Aryanilerin ise medeni olduğu hakkındaki eskimiş telakkiler buna sebep oldu. Bu telakki bazan o kadar garip şekiller aldı ki, Kürtler hakkında bir seri makale neşreden bir zat, kendisine göre saydığı bir takım delillerden sonra “Kürtlerin de Türkler gibi Aryani ve Türk cinsinden olduğunu” ilan etti.

  Bu meseleyi yalnız hissi düşüncelerin mahsulü de telakki edemeyiz. Vahşi Moğollarla akraba olmamak için, Turancılık inkar ediliyorsa, Çingenelerin de mensup olduğu Aryani ırkına girmek hislerimizi daha çok incitmez mi?

  Moğol, ne kadar medeniyetsiz ve barbar olursa olsun, hiç olmazsa hakiki bir askerin meziyetlerine maliktir. Halbuki, Türk-Moğol akrabalığı bugün ilmi bir hakikattir. Bunları tarihleri ve kanları o kadar birbirine karışmıştır ki, ayrı ayrı tetkik edilmelerine imkan yoktur. Aynı adı taşıyan kabilenin yarısı Türkçe, yarısı Moğolca konuşuyor. Hatta bazan tarihin bir devresinde Türkçe konuştuğu halde bir zaman sonra Moğolca konuşan ve yahut her iki dili birden kullanan kabileler görüyoruz. Nitekim, Çingiz Han Moğollaşmış bir Türk’tü. Aksak Temür ise, Türkleşmiş bir Moğoldu.


  Tarih tetkikatı ilerledikçe, Türklerin ve Moğolların barbarlığı hakkındaki telakkilerin çok mübaleğalı olduğu meydana çıkıyor. Bunların yaptıkları fütuhatın da büyük medeni neticeleri olduğu anlaşılıyor.

  Türklerin Aryani sayılması neticesinde meydana çıkan telakkilerden biri de Hititlerin Türk olmasıdır. Bunu ileri süren nazariyeciler, Türklerin Anadoludaki eskilikleri ispat etmek ve bir veraset hakkı bulmak istiyorlar. Şüphesiz hissi cihetten bunu hepimiz isteriz. Fakat ortadaki hakikat şudur: Hititlerin abideleri okunmuş ve bunların Türk değil, Aryanî oldukları anlaşılmıştır. Hititlere intisap için Aryaniliği kabul ise, bizim için çok tehlikeli bir yoldur. Bir defa ırkımızın antropolojik hususiyetleri hiç de Aryanîlere uymaz. Hatta bizim antropolojik hususiyetlerimizi inkar ederek Anadolu Türkünü eski Yunanlıların bekayası diye göstermek isteyenlere faydalı bir zemin hazırlamış oluruz. Bugünün ilmî hakikatlerine dayanarak, düşüncelerimizi şöyle hulâsa edebiliriz:

  Türkler için yabancı kavimlerin medeniyetine sahip çıkmaya lüzum yoktur. Biz, bizzat kendi yarattığımız medeniyeti tamamen meydana çıkarabilirsek vazifemizi yapmış oluruz.

  Bugün medeni bir millet olarak yaşamak için, İsa’dan önceki asırlarda bir medeniyet yaratmış olmaya lüzum yoktur. Nitekim, bugünkü Avrupa milletlerinin hiç biri böyle eski bir medeniyete sahip değillerdir. Garbın medeniyette şarka üstün gelmesi 16’ıncı asırda başlamıştır. Eğer bilmediğimiz vesika ve deliller mevcut da bunlara müstenit yeni ve orijinal bir tez müdafaa edilmek isteniyorsa, şüphesiz bunun da yeri gazete sütunları değildir.

  Böyle yazılar gençlerimizi ve henüz Türk tarihi ile yakından ve derinden alakadar olmayan kardeşlerimizin fikirlerini bulandırır. Mazimize karşı, itimat hislerini azaltır. Mevcut hakikatlere de şüphe ile bakmasına sebep olur. Bunun için Türk yavrularına gayet açık olarak söylemeliyiz ki: “Senin ataların çorak topraklarda, sert iklimlerde ve kalabalık milletlerin arasında yaşadığı için, mükemmel asker olmuş ve ömrü tabiatla ve milletlerle savaşarak geçmiştir. Buna rağmen fırsat bulduğu zaman, yüksek medeniyetler kurabilmiştir. Fakat askerlikte kazandığı yüksekliği, henüz medeniyet sahasında göstermeğe vakti olmamıştır.”

  Bu halde, bizim anamız olan ırkın adı nedir? Buna Altay ve Turan ırkı diyorlar. Biz bu ana ırktan türiyen ve sonra onun ayrıldığı şubelerden birini teşkil eden bir koluz. Aryanî olmadığımız ise, şarkî Türkistan’da bulunan resimler ve elde edilen Türk heykelleri ile de meydana çıkmıştır. Bu resimlerden mühim bir kısmı Alman âlimleri tarafından neşredilmiştir. Onlarda, Türk, Çinli, İranlı ve Hintli simaları gayet karakteristik bir suretle birbirinden ayrıdır. Bu mukayese de Aryanî olmadığımıza son ve müsbet bir delil teşkil eder.

  TÜRK IRKININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
  Türkler kuzey orjinli bir ırktır. Tarihte yayılmacı bir topluluk olarak bilinen Türkler, sahneye çıktıkları 45. – 55. paraleller arasından genelde güneye (Çuvaşlar, Kazan Tatarları, Yakutlar, Tuvalar gibi istisnalar hariç) göç etmişlerdir. Özellikle 35. paralelin aşağısına inen Türk topluluklarının büyük çoğunluğu erimiştir. (örneğin Kuzey Afrika, Suriye, Pakistan, Hindistan coğrafyasına göç eden Türkler erimiştir.)

  Bugün Türk nüfusun çoğunluğu 35. – 45. paraleller arasında yaşamaktadır. Bu paraleller arasında yaşayan Türklerin yaşam alanlarına Fars kökenli halkların tacizleri artarak sürmektedir. (örneğin Türkiye coğrafyasında Kürtler; Azerbaycan coğrafyasında İranlı Farslar, Talışlar, Kürtler, Ermeniler; Orta Asyada Tacikler, Afganlar, Peştunlar, Hintler gibi)

  Bazı Türkler evlilik yoluyla karışarak Türklüklerini kaybetmişlerdir. Bazı Türklerde yayıldıkları coğrafyanın etkisiyle fiziksel özelliklerinde ufak değişimler yaşamıştır. Türk olmadığı halde, Türklerin içinde yaşayan, çok güzel Türkçe konuşan ve şartlara göre ‘Türküm’ diyenler de mevcuttur.

  Kuzey Türklerinde (45. paralelin yukarısı) Türk ırkının fiziksel özelliklerini koruma oranı daha yüksektir. Bu paralellerin iklim ve coğrafyası Türk ırkı için en uygun yerleşim coğrafyasıdır. Ayrıca bu coğrafyada nüfus güneye nazaran seyrektir, toprak verimlidir, ormanlar ve su kaynakları boldur. Kısacası bu coğrafya Türk ırkı için yayılmaya en uygun ve yararlı yaşam alanıdır.


  Türk ırkının Fiziksel Özellikleri nedir?

  - Açık ten rengi
  - Düz veya dalgalı saçlar
  - Brakisefal kafa yapısı
  - Düz burun
  - Çok ince veya çok kalın olmayan dudak yapısı
  - Dar olmayan alın
  - Çıkık ve köşeli olmayan yüz kemikleri
  - Çok yakın olmayan gözler
  - Az kıllı vücut yapısı


  Tanrı emaneti bu fiziksel özellikler (HEDEF IRK) nasıl korunur?
  Kaybedilen değerler nasıl geri gelir?

  - Herhangi bir Türk ülkesinde Türkçü yönetim başa gelmeli ve diğer Türk ülkelerindeki Türkçüleri desteklemelidir. Bu destek ile Türk ülkelerinde Türkçülerin başa geçmesi ve diğer dış Türk topluluklarının bağımsızlıklarını kazanması zincirleme gelişmeler olacaktır.

  - Yazılı ve görsel medyaya katı kurallar getirilerek, ahlaksızlığın, soysuzluğun ve melezleşmenin alçaltıldığı, ırk sağlığının ve Türklüğün yüceltildiği bir yayın politikası uygulamaya konmalıdır.

  - Türk coğrafyasında yaşayan etnik azınlıklar minimum seviyeye indirilmelidir. Dominant (baskın) gen özellikleri taşıyan, nüfus artışları çok hızlı olan Fars ve Sami ırkından etnik toplulukların (Kürt, Ermeni, Zaza, Oset, İranlı Fars, Talış, Tacik, Peştun, Arap, Yauhudi, Fellah vs.) defedilmesi çok önemli ve önceliklidir.

  - Mevcut melezlerin ve Türk ırkının özelliklerine uzak olan kişilerin çoğu elenmelidir.

  - Toplum hazır olunca ırk dışı evlilikler yasaklanmalıdır.

  - Hedef ırk özelliklerine tam olarak sahip Türk ailelerin çok çocuk yapması teşvik edilmeli, maddi destek verilmelidir.

  - Hedef ırk özelliklerini taşımayan Türk ailelerin çocuk yapması sınırlandırılmalıdır.

  - Ülkeler arası işçi ve göçmen alışverişi yalnızca Türklerin arasından seçilmeli, Türk soylu olmayanlar sadece turist olarak Türk coğrafyasına girebilmelidir. 2. Acil

  Türk dünyası hangi paraleller arasındadır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


musul sorunu