+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Cumhuriyet halk fırkasının kurulması amacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Cumhuriyet halk fırkasının kurulması amacı
  Cumhuriyet halk fırkasının kurulması amacı

  Cumhuriyet halk fırkasının kurulması hakında yazı  Nisan 1923’te seçimlerin yenilenmesi kararının alınması üzerine daha çok
  Müdafaa-i Hukuk Grubu (I. Grup) temsilcilerinin seçildiği yeni seçimler sonunda,
  II.TBMM, 1923 yılı Ağustosu’nda çalışmalarına başladı. Bundan yaklaşık bir ay
  sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ‘Halk Fırkası’ adıyla siyasi bir parti haline
  getirildi (9 Eylül 1923). Bu konudaki görüşünü Atatürk, 7 Şubat 1923’te Balıkesir
  Paşa Camii’nde halka hitaben yaptığı konuşmasında, siyasi fırkaların ge-
  rekliliğinden ve Türkiye’deki halktan bahsederek halkçılık temeline dayalı bir
  fırkanın kurulması üzerinde durmuş ve Halk Fırkası hakkında sorulan bir soruya:
  “Halk Fırkası dediğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil, bütün millet
  dahildirHalk Fırkası halkımıza terbiye-i siyasiye vermek için bir mektep
  olacaktır” cevabını vererek ‘Halk Fırkası’ adıyla bir parti kurmak niyetinde
  olduğunu belirtmiştir.

  cumhuriyet-halk-fırkası.jpg
  Aynı konu ile ilgili olarak Atatürk Nutuk’ta şunları anlatmaktadır: “Muhterem
  Efendiler, her yerde siyasi fırka teşkili hakkında da halk ile uzun hasbihallerde
  bulundum. 7 Kanunuevvel(Aralık) 1922 tarihinde Ankara matbuatı vasıtasıyla
  halkçılık esasına müstenit ve “Halk Fırkası” namiyle siyasi bir fırka teşkil etmek
  niyetinde olduğumu beyan ederek bu fırkanın nasıl bir program takibetmesi lazım
  geleceği hakkında bilcümle vatanperveranın, erbabı ilmü fennin müzaheret ve
  müşareketine müracaat etmiştimNihayet 8 Nisan 1923 tarihinde, noktai
  nazarlarım dokuz umde halinde tesbit ettimBu program fırkamızın teşekkülüne
  esas olmuştur”. Atatürk’ün yayınladığı bu programda özetle; hakimiyetin millete
  ait olduğu, TBMM dışında hiçbir makamın milletin kaderine hakim olamayacağı,
  her türlü kanunun hakimiyeti milliye esası çerçevesinde çıkarılacağı, saltanatın
  kaldırılması kararının değişmeyeceği, mahkemelerin ıslah edileceği, ekonomi
  alanında yeni kararların alınacağı ve barışın ise ancak milli, ekonomik ve idari
  bağımsızlığın sağlanması şartıyla korunabileceği görüşleri vurgulanmaktadır ve
  bu ilkelerin Fırka’nın kurulmasına zemin hazırladığı belirtilmektedir.
  Muhalefetin Ortaya Çıkması ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının
  Kurulması
  Milli Mücadele hareketinin kazanılmasından sonra meydana gelen gelişmeler
  Meclis’te Atatürk’ün bazı arkadaşları arasında görüş ayrılıklarına, dolayısıyla
  tepkilere yol açmıştı. Bu ayrılıklar Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF)’na karşı
  muhalefet hareketini doğurdu. Bu hareketin doğmasına yol açan son gelişme ise
  cumhuriyetin ilanı konusuydu. Atatürk’ün en yakın arkadaşları cumhuriyete ve
  demokrasiye karşı olmadıklarını ancak cumhuriyetin ilanının bir oldu-bittiye
  getirildiğini belirterek, ilan ediliş tarzına karşı çıkarlar. M. Kemal Paşa’nın
  Nutuk’ta da anlattığı gibi, kendisi Cumhuriyet’in ilanı için Teşkilat-ı Esasiye
  Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri belirledikten sonra bu iş için Çankaya’ya

  davet ettiği arkadaşlarını görevlendirirken, aynı fikri paylaşmadığına inandığı
  diğer arkadaşlarına haber vermemiştir. Gerçekten de Rauf Bey basına yaptığı
  açıklamalarda Cumhuriyet’in ilanının aceleye getirildiğini ve asıl önemli olan
  meselenin rejimin adının değil, içeriğinin olduğudur. Bu konuda Meclis’te
  tartışmalar olur. Bu tartışmalarda Rauf Bey cumhuriyetten başka bir idareye
  taraftar olmadığını belirtmesine rağmen M. Kemal Paşa Rauf Bey’in bu sözlerini
  samimi ve ciddi bulmadığını vurgular. Cumhuriyet’in ilanı, halifeliğin kaldırılması
  ve 1924 Anayasası’nın kabulü sonrasında ortaya çıkan sürtüşmelerin devam
  ettiği bir sırada M. Kemal Paşa muhalefeti yakından takip ettiği için ordu ile
  siyasetin birbirinden ayrılmasını sağlamaya çalıştı. Daha önce Anayasa ve Seçim
  Kanunu’na göre askerlik ile milletvekilliği bir kişinin şahsında birleşebiliyordu.
  Bundan dolayı pek çok önemli komutan aynı zamanda milletvekili idi. Bu
  durumun önüne geçmek için alınan karardan sonra ordu komutanlarından Kazım
  Karabekir ve Ali Fuat Paşalar ordudan ayrılarak milletvekilliğini tercih ettiler.
  Bu gelişmeden sonra Milli Mücadele döneminde M. Kemal Paşa’nın yakınında
  yer alan ve onu destekleyen Kazım Karabekir, Ali Fuat (Cebesoy), Refet (Bele),
  Rauf (Orbay) ve Adnan (Adıvar) gibi önemli komutan ve şahsiyetler
  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adıyla yeni bir parti kurdular. Başkanlığını
  Kazım Karabekir’in yaptığı Fırka’nın genel sekreteri ise Ali Fuat Paşa’ydı. Bazı
  eski ittihatçıları da bünyesinde toplayan yeni partinin programı Esaslar, İç
  Politika, Ekonomi, Maliye, Maarif Politikası ve Sosyal politika görüşlerini ortaya
  koyacak şekilde hazırlanmıştı. Programda ekonomi ve maliyeye ağırlık verildiği
  görülmektedir. Genel esasların yer aldığı ilk bölümde özetle şu hususlara ağırlık
  veriyordu:
  “Madde 1-Türkiye Devleti’nin halkın hakimiyetine dayanan bir cumhuriyet
  olduğu.
  Madde 2- Fırkanın Hürriyetperverlik (Liberalizm) ve halkın hakimiyeti
  (Demokrasi) esasına dayandığı.
  Madde 3- Çıkarılacak kanunlarda halkın ihtiyacının, menfaatinin, eğiliminin,
  çağın gereğinin ve adalet prensiplerinin göz önünde bulundurulacağı.
  Madde 4- Fırkanın genel hürriyetlere şiddetle taraftar olduğu.
  Madde 5- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun milletten izinsiz tadil edilemeyeceği.
  Madde 6- Fırkanın fikirlere ve dini inançlara saygılı oldu-ğu”.

  Görüldüğü gibi yeni partiyi kuranlar halk egemenliğine ve Cumhuriyet
  yönetimine olan bağlılıklarını vurgularlar ve toplumu çağdaşlaştıracak
  değişikliklerin birdenbire değil, zamanla kendiliğinden gerçekleşeceğini iddia
  ederler. Cumhuriyet Halk Fırkası’na nazaran daha liberal ve demokrat görüşleri
  benimsediklerini, dolayısıyla dini inanç ve fikirlere saygılı olduklarını ifade ederler.
  Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olması gerektiğini savunan Terakkiperver
  Cumhuriyet Fırkası (TPCF) temsilcileri muhalefetsiz bir sistemin otoriterliğe
  kayacağı endişesini taşıdıkları için böyle bir harekete giriştiklerini belirtirler. En
  çok üzerinde durdukları sorunlardan biri cumhurbaşkanıyla ilişkileriydi. Halkın
  nazarındaki itibarından dolayı M. Kemal Paşa’yı karşılarına almak istemeyen
  Terakkiperver Fırkası mensupları onun tarafsız olarak muhalefeti benimsemesi
  halinde başarılı olabileceklerine inanıyorlardı.
  Kısa sürede teşkilatlanmaya başlayan parti, rejime ve inkılâplara karşı olan
  grupların sızdığı bir konuma gelir. İktidara karşı eleştirilerin artması üzerine İsmet
  Paşa (İnönü)’nın yerine daha ılımlı kişiliğiyle bilinen Fethi (Okyar) BeyBaşbakanlığa getirildi. Ancak kısa bir süre sonra doğuda meydana gelen Şeyh
  Sait isyanı gelişmelerin seyrini değiştirdi.
  İsyan sonrasında, programındaki “fırkamız itikad-ı diniyeye ve fıkriyeye
  hürmetkardır” maddesinden dolayı Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, isyandan
  sorumlu tutularak 5 Haziran 1925’te kapatıldı.  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler 2. Acil

  Cumhuriyet halk fırkasının kurulması amacı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


cumhuriyet halk fırkası,  halk fırkası,  terakkiperver cumhuriyet fırkası,  halk fırkasının kurulması,  cumhuriyet halk fırkasının kuruluşu,  cumhuriyet halk fırkası temsilcileri