+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Tanzimat Fermanı ilgili bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Leyla
  Devamlı Üye

  Tanzimat Fermanı ilgili bilgi
  Tanzimat Fermanı ilgili bilgi

  Tanzimat Fermanı nedir
  Tanzimat Fermanı ilgili bilgi1.jpg.

  Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecit döneminde dışişleri bakanı Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. (Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle) Gülhane Hatt-ı Hümayunu veya Tanzimat-ı Hayriye diye de bilinir

  nzimat Fermanı yada Tanzimat-ı Hayriye (hayırlı düzenlemeler), 3 Kasım 3 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 307. günüdür. Sonraki sene için 58 (Artık yıllarda 59) gün var.

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1839'da
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Sultan Abdülmecid'in sadrazamı Sultan Birinci Abdülmecid 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Gürcü Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. Annesi Gürcüdür. Sultan Birinci Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mustafa Reşid tarafindan Koca Mustafa Reşit Paşa veya Mustafa Reşit Paşa (1800-1858) Osmanlı Devleti zamanında 6 kez Sadrazamlık, Dışişleri Bakanlığı, birden fazla kez Paris ve Londra Elçiliği yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Gülhane Parkı'nda yabanci devletlerin elçileri ve büyük bir halk toplulugunun huzurunda okunan, kişilerle devlet arasindaki iliskilere hukuki yönden yenilikler getiren, seriata dayanan eski yasalari tamamen degistirmeyi öngören, ıslahat hareketinin siyasal ve hukuki yönden teminat altina alan belge.

  Tanzimat Fermanının İlan Nedenleri  Mısır Valisi Gülhane Parkı eskiden Topkapı Sarayı’nın “Has Bahçe” lerinden biriydi. Ulu ağaçlar, güller, laleler, bin bir çiçek bu bahçeyi süslerdi.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak


  Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek


  Mehmet Ali Paşa ile ilgili başlıklar:
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Fransız İhtilalinin milliyetçilik etkisini azaltmak


  Gayri Müslümleri devlete bağlamak

  Bu fermanla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir. Fermanda yer alan başlıca konular:


  Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,


  Yargılamada açıklık, (hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek (hukuk devleti özelliğini yansıtır))


  Vergide adalet,


  Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,


  Rüşvetin ortadan kaldırılması,


  Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)

  Bu ferman sayesinde Fransız ihtilali veya Fransız Devrimi (1789-1799), Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Roma Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.padişahların yetkileri Padişah: İslam devlet hükümdarlarına verilen en yaygın unvanlardan. Bu unvan daha ziyade çok geniş topraklara sahip hükümdarlar için, Osmanlı Devleti'nde ise, hükümdarın örfî sıfatlarını ifade eden başlıca tabir olarak kullanılmıştır.
 2. Leyla
  Devamlı Üye

  Tümünü okumak için linke tıklayınız.meclislere ya da kişilere devredilmiştir. Buradaki amaç, iktidarı saraydan alıp Meclis demokrasilerde belli dönemlerde yapılan genel halk oylaması ile seçilen millet vekillerinin oluşturduğu kurul. Meclisler devletin yasama yetkisini kullanan organlardır. Türkiye'de yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kullanılır. TBMM 5 yılda bir seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Meclisler kendi iç tüzüklerine göre yönetilir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.bürokrasiye vermek ve devlet yönetiminde merkezileşmeyi sağlamaktı. Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve Bir toplumda tabandan yukarıya doğru çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan, kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan profesyonel gönüllüler grubu.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.cumhuriyet fikrine önayak olmuştur.

  Cumhuriyet, hükümet başkanının, kamu tüzel kişiliğini temsil eden bir heyet tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu oligarşi kavramının zıttıdır. Aynı zamanda, "Türkiye Cumhuriyeti" örneğinde olduğu gibi, cumhuriyetle yönetilen ülkelere de cumhuriyet adı verilir.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.II. Mahmut'un saltanatının ikinci döneminde yoğunlaşan reformlara resmi bir bildiriyle hukuki biçim verme talebi sık sık dile getirildi. Ancak iç siyasi dengeler nedeniyle bu işlem uzun süre ertelendi.

  Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.1 Temmuz 1 Temmuz Gregorian Takvimine göre yılın 182. günüdür. Sonraki sene için 183 (Artık yıllarda 184) gün var
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.1839'da II. Mahmut'un ölümü ve
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Abdülmecit'in tahta çıkmasından hemen sonra sadrazamlığa reform taraftarı Abdülmecit, (d. 25 Nisan 1823, İstanbul – ö. 25 Haziran 1861, İstanbul). 31. Osmanlı padişahı. II. Mahmut'un Bezmialem Sultan'dan olan oğludur. Sultan Abdülmecit Osmanlı Devleti'nin son 4 padişahının hepsinin babasıdır. Ayrıca en çok sayıda oğlu padişahlık yapmış olan padişahtır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Mehmet Hüsrev Paşa getirildi. Ağustos ayında yurda dönen Londra büyükelçisi ve İngiltere'nin başkenti. Büyük Britanya Adasının güneydoğusunda, Kuzey Denizine dökülen Thames Nehrinin ağzından 64 km içeride ve ırmağın iki yakasında yer alır. Banliyölerle birlikte yüzölçümü 1579 km2 olup, nüfûsu da 8.2 milyon civârındadır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa, 17 yaşındaki padişahı ikna ederek Tanzimat deklarasyonunun kabulünü sağladı. Reşid Paşa (Mustafa Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa) Osmanlı sadrâzamlarından. Tanzimat hareketinin mîmârı. Koca, Büyük Reşîd Paşa diye meşhur olmuştur. 1800’de İstanbul’da doğdu. Babası, İkinci Bâyezîd evkafı rûznâmecisi Mustafa Efendidir. İlk okuma yazmayı babasından öğrendi. Sonra medrese tahsiline başladı. Babasının 1810 yılında vefât etmesi üzerine tahsilini tamamlayamadığı gibi, devrin ilim dili olan Arapça ve Farsça'yı da tam olarak öğrenemedi. Eniştesi Ispartalı Seyyid Ali Paşanı
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.3 Kasım 3 Kasım Gregorian Takvimine göre yılın 307. günüdür. Sonraki sene için 58 (Artık yıllarda 59) gün var.


  Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1839 günü Saray müştemilatı içerisinde yer alan
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Gülhane bahçesinde okunan bir Hatt-ı Şerif ("padişah yazısı") ile Tanzimat-ı Hayriye ("hayırlı düzenlemeler") ilan edildi. Osmanlı tarihinin en önemli belgelerinden biri olan bu metin, okunduğu yerden ötürü Gülhane Fermanı ve içeriğinden ötürü Tanzimat Fermanı adıyla da anılır.  Sadrazam Mustafa Reşit PaşaYaklaşık üç sayfalık bir metin olan fermanda, devletin bir gerileme döneminde olduğu vurgulanmış, ama yapılacak yeniliklerle ve çıkarılacak yeni yasalarla (kavanin-i cedide) bu durumdan kurtulunacağı müjdelenmiştir. Daha sonra din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin tüm Osmanlı ahalisinin can ve mal ve "ırz-ü namus" güvenliğinin güvence altına alınması gereği, Gülhane Parkı, (Sarayburnu parkı da denir), İstanbul ilinin Eminönü ilçesinde yeralan tarihi bir parktır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Kur'an ve İslam dininin ana kurallarını insanlara
  ,
  bildiren Kur'an, Hz. Muhammet'in konuştuğu Arap dilinde inmiştir. Ancak, Arap diliyle bildirilmiş olması onun yalnız Arap ulusuna gönderildiğini göstermez. Kur'an'ın içinde de belirtildiği gibi Tanrı, kendi evrenselliğine uygun olarak onunla bütün insanlığa hitap eder. Kur'an'ın amacı bütün insanları iyiye, doğruya yöneltmek, kötülüklerden kurtarmaktır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.şeriate dayanarak ilan edilmiştir. Haksız ve dengesiz vergilerin zararından söz edilerek herkesten "emlak ve kudretine göre" vergi alınacağı, asker almanın nüfusla orantılı ve azami "dört veyahut beş sene müddet"le sınırlı olacağı, kimsenin yargısız idam edilmeyeceği ve malının müsadere edilmeyeceği, özel mülkiyete sınır getirilmeyeceği, Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir. İslam dinindeki terimsel anlamı ise "ilâhî emir ve yasaklar toplamı", "İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın âyetleri, İslam'ın son peygamberi olan Muhammed'in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun"dur.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Meclis-i Ahkâm-ı Adliye'nin güçlendirileceği, vükelanın serbestçe söz söylemesine sınır getirilmeyeceği, yeni Ceza kanunnamesi düzenleneceği, memurin maaşlarının adalete uygun olarak düzenleneceği, rüşvetin güçlü yasalarla önleneceği bildirilmiştir.

  Fikir ve yapı bakımından ferman, Fransız Devrimi'nin İnsan ve Vatandaş Hakları bildirgesinden esinlenmiştir. Osmanlı hukuku tarihinde ilk kez "vatandaşlık" kavramı ve vatandaşlıktan doğan haklar tanımlanmış, bu hakların korunması için yapılması gereken bazı işler sayılmıştır. Buna karşılık Ferman, getirdiği yenilikleri Kuran'a ve Şer-i şerife ve Osmanlı Devletinin eski töre ve kanunlarına dayandırmaya özen göstermiştir.

  Tanzimat Fermanı'nın okunmasından Fransız Devrimi, 1789 Devrimi yada Fransız ihtilali olarak da bilinir. 1787'den başlayarak Fransa'yı sarsan, ilk doruk noktasına 1789'da ulaşan ve değişik aşamalardan geçerek 1799'a değin süren devrimci hareket. Fransa'da ancien regime'e (eski rejim) son vermiş ve Avrupa tarihinde yeni bir çağ açmıştır.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Bütün eleştirilere rağmen Tanzimat döneminin, İmparatorluğun kurtarılması için yeni esaslar benimseyen, İslami devlet esasları yerine, batıda demokratik mücadelelerden geçerek kurulmuş olan meşruti sistemi amaçlayan bir neslin yetişmesini hazırlaması da yadsınamaz.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Osmanlı tarihinde Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
  Tümünü okumak için linke tıklayınız.Tanzimat Dönemi olarak anılır.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  Tanzimat Fermanının İlkeleri nelerdir

  * Tüm tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliği sağla*nacaktır.
  * Vergi sistemi yeniden düzenlenecek, herkesten gelirine oranla eşit vergi alınacaktır.
  * Askere alma ve bırakılma sağlam esaslara bağlanacak*tır.
  * Mahkemelerde duruşmalar halka açık olacak, herkes yasa önünde eşit sayılacak, kimse yargılanmadan ceza*landırılmayacaktır.
  * Herkese mülkiyet ve miras hakkı tanınacaktır.
  * Rüşvet ve iltimas kalkacaktır.
+ Yorum Gönder


tanzimat fermanı,  ıslahat fermanı,  tanzimat fermanı nedir,  tanzimat fermanı ıslahat fermanı meşrutiyet