+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Gazneliler (Gazneli Devleti) Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Gazneliler (Gazneli Devleti) Hakkında Bilgi
  Gazneliler ile ilgili bilgiler

  Gazneliler (963-1187)

  - Devletin kurucusu Alp Tekin'dir Kendisi Samanoğullarınaa vezirlik yaparken, anlaşmazlığa düşüp isyan etmesi sonucunda Gazne'yi başkent yapıtğından, devletin adı Gazneliler adını almıştır

  - En önemli hükümdarı Gazneli Mahmut'tur Sultan unvanını itk o kullandı Hindistan'a 17 sefer düzenleyerek islamiyetin Hindistan'da yayılmasında ve Kast sisteminin değişmesinde etkili oldu Zamanında Dicle' den (Anadolu), Gani Nehri'ne (Hindistan) kadar yayıldı Şii Büveyhoğullarını yenip, Abbasilere yardım etti Selçuklularla işbirliği yapıp Samanoğullan Devleti'ni yıktı

  - Gazneli Mahmut'un ölümünden sonra Sultan Mesut yerine geçti Selçuklularla anlaşmazlığa düştü 1040 yılında Dandanakan Savaşı "m kaybetti Bu savaş sonrasında Gazneliier yıkılma sürecine girdiler

  - 1187'de Afgan yerlileri olan Gurlular tarafından yıkıldılar

  - İmparatorluk özelliği taşıyan bir devletti Devletin bünyesinde Türk, Arap, İran ve Hint kökenli gruplar vardı

  - Bu durum Türk dilinin Öneminin azalmasına, Arapça ve Farsça'nın etkinliğinin artmasına neden oldu

  - Edebiyat'ta Arapça, bilim dilinde Farsça'yı kullandılar (Türkçenin gelişimi engellenmiştir)

  - Hassa (Kapıkulu) ordusunu kuran İlk Türk devletidir

  - Egemenliği altındaki uiusları kaynaştıramaması yıkılışını hazırlayan en önemli etkendir

  Kültür Tarihine Katkıları:

  - Firdevsi - Şehname

  - El-Birunî- Asar-ı Bakiye

  - Utbi - Tarih'i Yemin adlı eserleri yazdılar 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Gaznelilerin resmi dilleri Farscaydı fakat Türkçeyi kullanıyorlardı. Müslümanlığı Hindistan içlerine kadar götürmüşlerdir.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  GAZNELİLER (963 -1183)

  Bir Türk kölesi olan Alp Tekin, Samanoğulları ordusu içinde başarılı bir komutan olarak gittikçe yükselmiş ve devletin idaresine yön verir bir duruma gelmişti. Samanoğulları hükümdarı, Alp Te-kin'e pasif bir görev olan Herat valiliğini vermiş ancak Alp Tekin bunu kabul etmemişti. Üzerine gönderilen orduları yenen Alp Tekin, 963 yılında Gazne şehrini ele geçirerek beylik kurmuştur. Alp Tekin'in ölümünden sonra bu beylik Samanoğul-ları'na bağlanmış, kısa süre sonra beyliği yeniden toparlayan Bilge Tekin ve Sebük Tekin idareyi ellerine almışlardır.
  999 yılında Karahanlı hükümdarı İlig Han, Samanoğulları Devleti'ni yıkınca Gazneliler üzerindeki baskı ortadan kalkmıştır. Böylece devlet hâline gelinmiş ve tüm kurumlarda gelişmeler başlamıştır. Sebük Tekin Hindistan'a seferler düzenlemiş ancak başarılı olamamıştır. Sultan Mahmud zamanında devlet en parlak çağını yaşamıştır.Gazneli Mahmut Karahanlılarla anlaşarak kuzey sınırını güvence altına almış ve Hindistan'a yönelmiştir. Hindistan üzerine 17 sefer düzenleyen Gazneli Mahmut'un amacı;

  • Putperestlik ile mücadele etmek,
  • islamiyet'i yaymak,
  • Sünniliği korumaktı.

  Irak-ı Acem bölgesinde yayılmakta olan Batı-nilik fikrini ortadan kaldırmak için bu bölgeye de seferler düzenleyen Gazneli Mahmut, Abbasi halifesini Şii Büveyhoğulları'nın baskılarına karşı da korumuştur. Bu çalışmalarından dolayı halife kendisine sultan unvanı vermiştir. Selçuklular bu dönemde Gazneli topraklarında yerleşme fırsatı bulmuşlardır.

  1030 yılında ölen Sultan Mahmut'un yerine Mesut geçti. Sultan Mesut zamanında henüz devlet hâline gelmemiş olan Selçuklularla mücadele edilmiştir.

  1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı'nda Selçuklular galip gelince Büyük Selçuklu Devleti kurulmuş, Gazneli Devleti ise yıkılma sürecine girmiştir. Sultan Mesut'un ölümünden sonra birçok ¡5 hükümdar değişikliği yaşanmış, Selçuklulara bağlı bir beylik konumuna gelinmiştir. Afganistan'a çekilmiş olan Gazneliler 1183 yılında Gurlar tarafındı dan tam olarak yıkılmıştır.

  Afganistan'da kurulup Hindistan'da genişleyen * ve İran'da merkezîleşen Gaznelileri, Hindistan'a tıkayan neden Selçukluların Türk boylarının büyük bir kısmını kendi bayrağı altına almasıdır.
+ Yorum Gönder