+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Şeyh sait isyanının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Şeyh sait isyanının nedenleri nelerdir
  kısaca şeyh sait isyanının nedenleri nelerdir 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Şeyh sait isyanının nedenleri nelerdir

  ŞEYH SAİD İSYANI


  13 Şubat 1925’te
  doğuda Genç ilinin Piran köyünde başlayıp kısa sürede bölgeye yayılan bir isyan
  patlak verdi. Şeyh Sait İsyanı olarak bilinen bu isyanın çıkış sebepleri üzerinde
  farklı görüşler vardır.
  Bu görüşlerden birisi, söz konusu isyan gerçekleştirilen
  inkılâplara tepki gösteren çevrelerin başlattığı bir ‘karşı ihtilal’ hareketidir.

  Medreselerin kapatılmasına ve halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkan çevrelerin,
  saltanat ve hilafeti geri getirmek amacıyla başlattıkları bir isyandır.
  Bu konudaki bir başka görüş ise, Şeyh Sait’in Kürt kimliğinden dolayı bu
  hareketin dini değil, aslında siyasi ayrılıkçı bir hareket olduğu iddiasıdır. O sırada
  Lozan’da halledilemeyen Musul meselesinden dolayı İngilizlerle sürdürülen
  görüşmeler esnasında Musul’u Türkiye’den almak isteyen İngilizlerin, isyancıları
  destekleyerek bölgede bir Kürt meselesi çıkarmak istemelerinin de payı vardır.
  Böylece, İngilizler Türk hükümetini zayıflatarak, Musul meselesini kendi lehlerine
  çözümlemek istemektedirler. Çok zayıf bir ihtimal olarak görülmekle beraber, yeni
  devletin bütün yetkileri elinde toplamak isteyen bir politika izlemesinden dolayı,
  bölgedeki aşiret yapısının kaldırılması girişimleri yüzünden, Şeyh Sait’in
  nüfuzunu kaybetme tehlikesine karşı ayaklandığı iddiası da ileri sürülen görüşler
  arasındadır.
  Özetle bu isyanın çıkmasında tek sebepten bahsetmek doğru değildir.
  Dolayısıyla bütün faktörlerin etkilerinin olduğu söylenebilir. Ancak, en yaygın
  kanaat, yeni rejime karşı duyulan memnuniyetsizlikten dolayı oluşan tepkidir.
  İsyanın patlak vermesi üzerine dönemin Başbakanı Fethi (Okyar) Bey, olayı
  olağan görerek örfi idare ile bastırılabileceği fikrini savunurken; İsmet Paşa ve
  bazı radikal arkadaşları bu hareketi inkılâplara tepki olarak değerlendirerek, çok
  sert tedbirlerle bastırılmasını isterler. M. Kemal Paşa’nın ikinci görüşü
  benimsemesi üzerine Fethi Bey görevden ayrılır. Yeni hükümeti kurma görevi
  İsmet Paşa’ya verilir. İsmet Paşa’nın hükümeti kurmasından sonra ilk olarak
  Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarır. 4 Mart 1925 tarihinde iki yıllığına çıkartılan
  Kanun’a göre, ülkedeki isyanları bastırmak için İstiklal Mahkemelerinin kurulması
  kararlaştırılır. Bu amaçla biri Ankara’da diğeri ise isyan bölgesinde olmak üzere
  iki istiklal mahkemesi kurulur. Bu arada Yaklaşık iki ay süren askeri harekât
  sonucunda isyan bastırılır.
  Başta Şeyh Sait olmak üzere isyancılar idamla
  yargılanarak cezalandırılırlar..Yargılama esnasında Şeyh Sait’in verdiği ifadelere
  bakılırsa, isyanın siyasî boyutu yoktur. Yani, isyancıların gayesi Kürt Devleti
  kurmak değildir. Medreselerin kapatılmasına ve halifeliğin kaldırılmasına yönelik
  dinî bir tepkiden ibarettir.
  Bu gelişmenin yanı sıra isyanın çıkmasında etkileri görülen çevrelere karşı sert
  önlemler alındı. İsyan sonrasında, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, isyandan
  sorumlu tutularak 5 Haziran 1925’te kapatıldı. Ayrıca basına sansür getirilerek,
  İstanbul’da yayınlanan Tevhid-i Efkar, İstiklal, Aydınlık, Son Telgraf, Tanin ve
  Sebilürreşad gibi bazı muhalif gazete ve dergiler kapatıldı ve gazeteciler tutuklandı.
  Yine, isyan sonrası iç politikaya ağırlık verilerek laikleşme yolunda yeni
  adımlar atıldı. Bu amaçla çeşitli çevrelerce istismar edilen tekke, zaviye ve
  türbeler kapatılarak; şeyhlik ve dervişlik gibi ünvanlar yasaklandı. Daha da
  önemlisi Takrir-i Sükun Kanunu’nun getirdiği ortamdan yararlanılarak Türk aile
  yapısında değişiklikler meydana getiren Türk Medeni Kanunu bu dönemde kabul
  edildi (17 Şubat 1926).

+ Yorum Gönder