+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Türk Tarihi Forumunda Selçuklu Tarihi Kronolojisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Selçuklu Tarihi Kronolojisi
  Selçuklu Tarihi Kronolojisi

  Selçuklu Tarihi İle İlgili Bilgi Madde Madde


  744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı.

  775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri.

  999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam ülkeleri yolunun açılması.

  1004 :Arslan Yabgu’nun İsmail Muntasır'a karşı İlig Nasr Han'la birleşmesi ve Samanlı Devleti’nin tam anlamıyla Tarihe karışması.

  1007 (Tahmini) :Selçuk Bey'in Cend kentinde ölümü.

  1018 :Çağrı Bey’in 3000 süvari ile Buhara civarından şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.

  1021 :Çağrı Bey'in Doğu-Anadolu seferinden dönüp Tuğrul Bey’e ulaşması.

  1025 :Gazneli sultan Mahmut ile Karahanlı Yusuf Kadir Han'ın İran-Turan sorunlarını görüşmek üzere Semerkant yakınlarında bir toplantı yapmaları; Bizans imparatoru II. Basileios'un ölümü.

  1028 :Gazneli Mahmut’un Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğratması ve Selçuklulara karşı harekâta girişmesi.

  Ocak 1029 :Alp Arslan'ın doğumu.

  1030 :Selçuklu kuvvetlerinin Karahanlıları bozguna uğratmaları; Gazneli sultan Mahmut’un Ölümü.

  1032 :Harezm valisi Altuntaş'ın Buhara hâkimi Ali Tekin ile Debûsiye'de savaşı; Arslan Yabgu’nun hapiste bulunduğu Kalincar kalesinde ölümü.

  1034 :Nisan Harezm valisi Harun’un Gaznelilere karşı ayaklanması.

  Ocak 1035 :Buhara hâkimi Ali Tekin’in ölümü. Harezm valisi Harun’un öldürülmesi.

  Haziran 1035 :Selçukluların Gazneli ordusunu Nesa yörelerinde bozguna uğratmaları.

  Ağustos 1035 :Gaznelilerin Selçuklulara Horasan'da muhtariyet vermesi.

  1036 :Türkmenlerin büyük bir bölümünün Azerbaycan'a, gelmeleri.

  Mayıs 1038 :Selçukluların Gaznelileri Telhâb'ta yenilgiye uğratmaları ve bağımsızlık kazanmaları.

  1038 :Türkmenlerin Tiflis’i kuşatan Bizans komutam II. Bagrat'ı bozguna uğratıp geri çekilmek zorunda bırakmaları; Beyhak kentinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması.

  Ekim 1038 :Karahanlı Böri Tekin’in Gazneli topraklarına akınlarda bulunması.

  1039 Mayıs :Kızıl Bey’in Rey kentini feth ile burada bir Türkmen Beyliği kurması.

  1039 :Selçukluların Telhâb yörelerinde büyük Gazneli ordusuyla başarısız savaşı.

  1040 :Ertaş’ın Sistan'ı fethi ve Musa İnanç Bey adına hutbe okutması.

  1040 :Gazneli sultanı Mesut’un Selçuklulara karşı harekâta başlaması.

  22–24 Mayıs 1040 :Selçukluların Gaznelilerle Dandanakan'da üç gün süreyle savaşmaları.

  24 Mayıs 1040 : Dandanakan Zaferi,

  1041/42 :Cend şehri emîri Şah Melik'in Harezm valisi İsmail’i Asib'de yenilgiye uğratması.

  Şubat 1041 :Sultan Tuğrul’un Gürcan ve Taberistan'ı fethi; sultan Tuğrul adına Nişabur'da para basılması.

  1042 :Musul emîri Karvaş’in müttefikleriyle birlikte Türkmenler karşısında ağır bir yenilgiye uğramaları; Karahanlı Devletlinin Batı ve Doğu olmak üzere iki kola ayrılması.

  1042/43 :Sultan Tuğrul’un Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey'e nakli ve burada, adına para bastırması; bir kısım Türkmenlerin Beçni kalesine saldırmaları.

  1043 :Sultan Tuğrul'un Çağrı Bey'le birlikte Harezm'e yürümesi; Türkmenlerin Musul’u ele geçirmeleri.

  1044 :Musul emîri Karvaş'ın Türkmenleri yenilgiye uğratıp Musul'u geri alması.

  1047 :Fatımî veziri Ebû Sa'd’ın öldürülmesi.

  1047/48 :Bizans ordusunun şehzade Hasan komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini Büyük Zap Suyu yörelerinde yenilgiye uğratması ve şehzade Hasan’ın şehit edilmesi.

  1048 :Kuzey Kirman’ın Selçuklu hâkimiyetine girmesi.

  18 Eylül 1048 :Selçuklu ordusunun Ügümi köyü yörelerinde Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması ve başkomutan Liparit’in tutsak alınması.

  1049/50 :Selçuklu-Bizans barış Antlaşmasının İstanbul'da, imzalanması.

  1050/51 :Melik Kavurt Bey'in Kirman'a hâkim olması.

  1054 :Sultan Tuğrul’un ilk Anadolu seferi.

  1055 :Monomakhos'ın ölümü üzerine Theodora’nın Bizans tahtına geçmesi; Sultan Tuğrul’un Bağdat seferine çıkması.

  1055/56 :Selçuklu kuvvetlerinin Anadolu harekâtı.

  Ekim 1056 :Sultan Tuğrul'un Besasirî'ye karşı savaşan Kureyş'e hil'at, at ve bayrak vermesi.

  1057 :Emir Sabuk’un Doğu-Anadolu'ya akınlara başlaması.

  1058 :Selçuklu komutanı Emir Dinar’ın Malatya'yı ele geçirmesi sırasındaki savaşlarda şehit olması; şehzade Yakutî’nin sevk ettiği Selçuklu kuvvetlerinin Kars yörelerine akınlarda bulunmaları.

  Kasım 1058 :X. Konstantinos Duka’sın Bizans tahtına geçmesi.

  28 Aralık 1058 :Aralan Besasirî’nin Bağdat'ı işgali.
  Temmuz 1059 :Selçuklu kuvvetlerinin Sivas'ı ele geçirmeleri.

  1059 :Sultan Tuğrul’un isyan eden İbrahim Yinal'ı Rey yörelerinde, yenilgiye uğratıp tutsak alması ve yayının kirişiyle öldürtmesi.

  15 Ocak 1060 :Arslan Besasirî’nin tutsak alınıp öldürülmesi.

  Nisan/Mayıs 1061 :İsyana başlayan Kutalmış'ın Selçuklu kuvvetleri karşısında Girdkûh kalesine çekilmesi.

  1062 :Sultan Tuğrul’un Azerbaycan ve Erran a gelip Anadolu harekâtını denetlemesi; Fars bölgesinde Selçuklu hâkimiyetinin kurulması.

  1063 :Kavurt Bey'in hâkim olduğu bölgelerde Abbasî halifesi, sultan Tuğrul ve kendi adına hutbe okutması.

  18 Şubat 1063 :Sultan Tuğrul’un halifenin kızıyla evlenme törenlerinin başlaması.

  4 Eylül 1063 :Sultan Tuğrul'un Rey'de hayata gözlerini yumması.

  16 Ekim 1063 :Kutalmış'ın Rey'i alıp adına, sultan olarak hutbe okutması.

  1064 :Sultan Alp Arslan'ın Doğu-Anadolu ve Gürcistan seferine başlamak üzere başkent Rey'den hareketi; şehzade Melikşah'ın Terken Hatun'la evlenmesi; Macarların Belgrat'ı işgal etmesi.

  Ağustos 1064 :Ani'nin sultan Alp Arslan tarafından fethi.

  Kasım 1064 :Sultan Alp Arslan’ın Kutalmış'a karşı kazandığı zaferden sonra vezir Amidülmülk'e hilat vermesi.

  1064 :Vezir Kündürî’nin öldürülmesi.

  1064/65 :Hanoğlu Harun'un Haleb'e gelişi ve Romanos Diogenes'le başarılı savaşı.

  Aralık/Ocak 1064/65 :Emir Mahmut'un Haleb'e karşı başarısız bir saldırıya geçmesi. Oğuzların Tuna'yı geçip Makedonya ve Teselya'ya kadar uzanan toprakları istilâ etmeleri.

  Ocak/Şubat 1065 :Haleb emîri Atiyye’nin Haleb'deki Harun’un Oğuzlarına bir baskın yapması.

  20 Mayıs 1065 :Emîr Mahmut ve Harun’un Atiyye’yi Mercüdabık yörelerinde yenilgiye uğratmaları.

  Ağustos 1065 :Emîr Mahmut’un Haleb'e hâkim olması.

  Eylül 1065 :Emîr Mahmut'un Harun'a Maarretünnuman'ı İkta etmesi.

  1065 :Şamani, Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna’yı geçip Balkanlara inmeleri.

  1065/66 :Sultan Alp Arslan'ın Mangışlak seferi; Horasan Saları'nın başarısız Urfa kuşatması.

  1066 :Sultan Alp Arslan'ın oğulları Melikşah'a İsfahan, Arslan Argun'a Harezm, İlyas’a Toharistan, Ayaz'a Bele, Arslanşah’a Mera ve Toganşah'a Erat yönetimlerini verip melik olarak ataması.

  Kasım/Aralık 1066 :Fatımî halifesi Mustansır'ın emir Mahmut'a Harun ve Oğuzlarının Haleb'den uzaklaştırılmasını bildirmesi.

  Mayıs 1067 :X. Konstantinos Dukas'ın ölümü.

  Haziran/Temmuz 1067 :Sultan Alp Arslan'ın Kirman'a yürümesi.

  Ağustos 1067 :Afşin’in Güney-Doğu Anadolu'daki akınları.

  1067/68 :Hanoğlu Harun'un Romanos Diogenes'e karşı başarılı savaşları; sultan Alp Arslan'ın ikinci Gürcistan seferi.

  1068 :Mekke Şerifi Muhammed bin Ebû Haşim'in Abbasî halifesi ve Selçuklu sultanı adına hutbe okutmaya başlaması.

  Ocak 1068 :Romanos Diogenes’in Bizans imparatoru olması.
  Mart 1068 :Romanos Diogenes'in Suriye seferi.

  Nisan 1068 :Afşin'in sultan Alp Arslan'ın kendisini affeden mektubunu alması üzerine, huzuruna gitmek için Antakya yörelerinden ayrılması.

  1 Temmuz 1068 :Harun ve Haleb kuvvetlerinin Artah'ı fethetmeleri.

  1068/69 :Romanos Diogenes’in Artah ve İmm kalelerini işgali.

  Nisan 1069 :Emîr Savtekin’in Gürcistan seferi.

  Mayıs-Haziran 1069 :Fazlûye'nin Nizamülmülk tarafından tutsak alınması.

  Ekim 1069 :Kavurt isyanı sebebiyle Kirman'a giden sultan Alp Arslan'ın İsfahan'a dönmesi.

  1069 (Sonları) :Emîr Sündük'un Kuzey-Suriye'ye akınlarda bulunması.

  1070 (Ortaları) :Sultan Alp Arslan’ın Mısır seferi dolayısıyla Kuzey-Suriye'ye gelişi.

  Temmuz 1070 :Mirdosoğulları Beyliğimin Selçuklulara tâbi olması.

  1070/71 :Harun’un ölümünden sonra kendisine bağlı Türkmenlerin Akkâ Fatımî valisi Bedrülcemali'ye katılmaları.

  1071 :Batı Karahanlı Devleti'nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tâbi olması; Kurlu Bey’in Akkâ kuşatması sırasında Ölümü.

  Mart 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Urfa kuşatması.

  Nisan 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Haleb kuşatması.

  26 Ağustos 1071 :Malazgirt Meydan Savaşı.
 2. Acil

  Selçuklu Tarihi Kronolojisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder