+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Türk Dili ve Kullanımı Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Türk Dili ve Kullanımı Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler
  Türk Dili ve Kullanımı Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler

  aktör = Sinema ve tiyatroda erkek sanatçı
  aktris = Sinema ve tiyatroda kadın sanatçı
  bilakis = aksine
  bilhassa = özellikle
  cefakâr = eziyet eden
  cefakeş = eziyet gören
  çözmek = halletmek
  çözümlemek = tahlil etmek
  delalet = yol gösterme
  dalalet = doğru yoldan şaşma
  dansör = erkek dansçı
  dansöz = kadın dansçı
  eşgal = işler
  eşkâl = şekiller (Hırsızın eşkâli)
  etkin = faal, aktif
  etken = faktör
  etkin = aktif
  edilgin = pasif
  folklor = halkbilimi
  halkoyunları = halk dansı
  haseb(hasebiyle) = neden (nedeniyle)
  hesap = matematik, alış veriş ilişkisi
  irtica = gericilik
  iltica = sığınma
  istifa = Kişinin bir görevden
  istiğfa = bir alacağın ödenmesi kendi isteğiyle ayrılması
  kabil = olabilir, mümkün
  kabîl = soy, sınıf; tür, gibi
  (kabil-i tahammül değil=tahammül edilemez)
  (Bu kabil işler = Bu gibi işler)
  katl = öldürme işi (katil zanlısı)
  katil = öldüren kişi
  mahsur = kuşatılmış
  mahzur = zarar, sakınca
  masör = masaj yapan erkek
  masöz = masaj yapan kadın
  matine = sinema, tiyatro, konser vb sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.
  suare = sinema, tiyatro, konser vb. sanatsal etkinliklerin gece gösterisi
  muhabere=(haber) haberleşme
  muharebe = (harb) savaş
  muhasebe = hesaplaşma
  musahabe = söyleşi
  mürteci = gerici
  mülteci = sığınmacı
  mütehassis = duygulanma
  mütehassıs = uzman
  mütevazi = eşit
  mütevazı = alçakgönüllü
  nüfus = insanlar
  nüfuz = sözü geçme, saygınlık, itibar
  olasılık = ihtimal
  olanak = imkân
  öğretim = bilgi verme işi (2000-2001 öğretim yılı)
  öğrenim = bilgi alma işi(öğrenim hayatı)
  râkip = binici
  rakîp = birbirinden üstünlük yarışında kişilerden her biri.
  tabii = doğal
  tabi = bağlı, bağımlı
  tahrifat = bozma, değiştirme
  tahribat= harab etme, yıkma
  taktir = damıtma
  takdir = değer biçme
  tanıtmak = takdim etmek
  tanıştırmak = iki kişiyi birbirine tanıtmak
  teamül = alışılmış uygulama
  temayül = eğilim
  tefriş etmek = döşemek
  teşrif etmek = şereflendirmek
  tehdit = gözdağı verme
  tahdit = sınırlama
  tellal = Meydanda bir şeyi bir şeyi duyuran kişi
  tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
  tellak = Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek
  natır = Kadınlar hamamında müşterileri yıkayan kadın
  -zede = -den zarar görmüş kişi (kazazede =kaza geçirmiş kişi)
  -zade = -nın oğlu (paşazade =paşa oğlu)
 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  ürkçe'nin Genel Özellikleri
  TARİHSEL GELİŞİMİ

  Türk dillerinin yazılı metne dayalı tarihleri 7.-9. yüzyıl Orhon Türkçesine kadar uzansa bile, Türkiye Türkçesi için, Anadolu'ya göç eden Oğuzların 11. yüzyıldan sonra kendi lehçeleri üzerine kurdukları yazı dilini başlangıç saymak gerekir.

  15. yüzyıla kadar Eski Anadolu Türkçesi olarak adlandırdığımız bu dönemin en ünlü temsilcisi Yunus Emre'dir.

  Anadolu Selçuklularının önce Arapçayı, sonra da Farsçayı resmi dil olarak kabul etmeleri nedeniyle Türkçe Anadolu sahasında 13. yüzyıla kadar gelişememiştir. 13. ve 15, yüzyıllar arasında da gittikçe artan sayıda Arapça, Farsça sözcük içeren bir dil ortaya çıkmıştır. Ancak yine de sade sayılabilecek bir Türkçenin egemen olduğu bu dönemden sonra Osmanlıca adı verilen, yoğun Arapça, Farsça etkisi görülen bir dönem başlamıştır.

  16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar süren Osmanlıca dönemi kendi içinde Başlangıç Dönemi, Klasik Dönem ve Yenileşme Dönemi olarak üç bölümde incelenir. Bu dönemde yalnız Arapça, Farsça sözcükler değil gramer kuralları da Türkçeye girmiş, yalnız aydın kesimin okuyup yazabildiği bir saray dili ortaya çıkmıştır.

  Dilde özleşme çabaları 19. yüzyılın ikinci yansında Tanzimat dönemi ile başlamıştır. Aydınların Türkçe sözcük kullanma, Arap alfabesinde yenilikler yapma (örneğin tüm ünlüleri yazıda gösterme, normalde bitişik yazılan Arapça harfleri ayrı yazma gibi) çabalarıyla geçen bir hazırlık döneminden sonra Cumhuriyetle birlikte çağdaş Türkçenin temelleri atılmıştır.

  Atatürk'ün özel ilgi ve çabalarıyla Latin alfabesine geçilmiş, tarama, derleme ve türetme yoluyla dildeki Türkçe sözcük oranı kısa sürede büyük oranlara ulaşmıştır.

+ Yorum Gönder