+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Çekim eki yapım eki konu anlatımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çekim eki yapım eki konu anlatımı
  Çekim eki yapım eki konu anlatımı

  1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler
  Örnek: elmalar,çocuklar ,öğrenciler

  Çekim eki yapım eki konu anlatımı.png
  2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de ekleridir
  Örnekler: Kitabı ver (belirtme hali)
  Yola bak (Yönelme hali),
  Evden geliyorum (Çıkma hali)
  Sende kaldı (Bulunma hali)
  Sıradan insanlarla işim olmaz(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
  Bunlar gözde çocuklardır(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)
  Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

  3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin ,kime ait olduğunu ifade eder.
  Örnek: Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.

  4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri): “ın, in, un, ün” biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.
  Örnek: kapı-n-ın kol-u , müdür-ün oda-sı

  5)Eşitlik Eki: “-ca,-ce” biçimindedir
  Örnek: Sence bu doğru mu?
  Çocukça davranma

  6)Ek eylem Ekleri: İsim soylu, sözcükler yüklem yapma göreviyle kullanılan eklerdir.
  Örnek: iyi-y-im, iyi-sin, iyi-dir, iyi-y-iz, iyi-siniz, iyi-dirler


  B)FİİL ÇEKİM EKLERİ

  1)Zaman ekleri (Bildirme Kipleri): Fiillerde hareketin yapıldığı zamanı bildirir.
  Örnek: gel-miş (Duyulan geçmiş zaman)
  oku-du (görülen geçmiş zaman)
  gid-i-yor (şimdiki zaman)
  yat-acak (Gelecek geçmiş zaman)
  Şimdi gelir (Geniş geçmiş zaman)

  2)Dilek kipleri: Fiillerde dilek, şart, istek, gereklilik… gibi anlamları karşılayabilmek için getirilen kip ekleridir.
  Örnek: Gider-se-m gelmem ,(Dilek-şart kipi)
  Biraz daha oturayım (istek kipi)
  Ders çalışalım (istek eki)
  Artık git-meli-y-im (Gereklilik kipi)
  Bunları da oku-sun (Emir eki)
  Dışarı çıkın (Emir eki)

  3)Şahıs Ekleri: Fiildeki eylemi, gerçekleştiren şahsı belirtmek için getirilen eklerdir. Fiillerde kip eklerinden sonra gelirler
  Örnek: Geliyor-um, çalışmalı-sın, yaptı- okusak-k , üzülür-üz koşacak-sınız yürüdü-ler  YAPIM EKLERİ:

  İsim ya da fiil kök veya gövdelerine gelerek onlardan başka isim ya da fiil türeten eklerdir. Yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ,da türünü de değiştirir. Her zaman çekim eklerinden önce gelir. Yapım eki almış bir sözcüğe türemiş sözcük ya da gövde denir.Eğer sözcük yapım eki almışsa basit yapılıdır sözcük çekim eki olsa da basittir

  1)İsimden İsim Yapım Ekleri: İsim kök veya gövdelerine eklenerek, yeni bir isim gövdesi oluşturan eklerdir.
  Lık: kömür-lük, göz-lük , kulak-lık
  lı: Şehir-li , para-lı , ağaç-lı , baş-lı
  sız: su-suz, para-sız, ev-siz,
  cü: göz-cü, sanat-çı, yol-cu, simit-çi,
  ce: Türk-çe İngiliz-ce,
  daş:Çağ-daş, arka-daş, yol-daş
  üncü: üç-üncü beş-inci
  msı: acı-msı ekşi-msi
  cil: et-cil ben-cil insan-cıl
  şın: sarı-şın
  sal: kum-sal kadın-sal
  ıt: yaş-ıt
  cağız: kız-cağız çocuk-cağız
  cık: az-ı-cık küçük-cük
  tı: horul-tı cıvıl-tı

  2)İsimden Fiil Yapan Ekler: İsim köklerine veya gövdelerine gelerek onlardan fiil türetir.
  la: su-la, taş-la, uğur-la
  al: çok-al, az-al, dar-al,
  l: doğru-l, sivri-l
  a: kan-a, yaş-a, tür-e, boş-a
  ar: yaş-ar, mor-ar, sarı-ar
  da: fısıl-da, horul-da, gürül-de
  at: yön-et, göz-et,
  ık: geç-ik, bir-ik
  ımsa: az-ımsa, benim-se,küçü(k)-mse
  kır: fış-kır, hay-kır
  lan: ev-len, rahat-la
  laş: şaka-laş, der-leş, çocuk-laş
  sa: su-sa, garip-se önem-se
  ,
  3)Fiilden İsim Yapan Ekler: Fiil kök veya gövdelerine gelerek isim yapan eklere denir.
  ca: düşün-ce, eğlen-ce
  ocak-ecek: giyecek, yok-ocak, aç-ocak
  ak: yat-ak, kaç-ak, dur-ak,
  ga: böl-ge, bil-ge, süpür-ge,
  gan: çalış-kan, unut-kan, kay-gan
  gı: sev-gi, çal-gı, as-kı,
  gıç: bil-giç, dal-gıç, başlan-gıç
  gın: yor-gun, bil-gin, bez-gin, bit-gin
  ı,-i: yaz-ı, öl-ü, yap-ı, çat-ı, kok-u, doğ-u
  ıcı-ici: yap-ıcı, gör-ücü, al-ıcı, sat-ıcı,
  ık-ik: kes-ik, aç-ık, göç-ük,
  ım-im: say-ım, seç-im, öl-üm, ölç-üm
  ın-in: yığ-ın, ak-ın, tüt-ün, ek-in,
  nç: gül-ünç, sev-inç,
  ıntı: es-inti, çık-ıntı, dök-üntü,
  ır-er: gel-ir, gid-er, ok-ur,
  ış: otur-uş, yürü-y-üş,
  ıt: geç-it, yak-ıt, ölç-üt,
  ma: gülmeyi severim , konuşmayı bil
  mak: gelmek, gitmek
  tı: belir-ti, kızar-tı,

  Fiilden Fiil Yapan Ekler: Fiil soylu kelimelerden yeniden fiil yapan eklere denir.
  dır: gül-dür, yap-tır, koş-tur,
  ala: kov-ala, silk-ele,
  er: gider, çık-ar,
  imsa: gül-ümse, an-ımsa,
  ın: gez-in, gör-ün, sev-in, taşı-n,
  r: kaç-ır, bat-ır, iç-ir,
  ş: gör-üş, uç-uş, gül-üş,
  t: uza-t, sap-ıt, korku-t, üşü-t,
  ı: sev-il, kır-ıl, sat-ıl
  ,

  EKLERLE İLGİLİ GENEL UYARILAR

  1) “-i” 1.tekil kişi ekiyle, bu eke benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Evi yandı. (3.t.k.iyelik eki)
  Evi yaktı. (İsmin –i hali),
  Bu yapı Osmanlılardan kalmadır. (Fiilden isim y.eki)2) Çekim ekleri eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmez.Fakat isim çekim eklerinden olan -de ve –den hal ekleri eğer sıfat olarak kullanılırsa yani sıfat yapımında görev alırsa o zaman ismin anlamını değiştirir ve yapım eki olur.
  Örnek: Okuldan geliyorum. (Çıkma durum eki)
  Senin gibi bir candan arkadaşım yok. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir.)S İ
  Yalandan bir kavga çıkardılar. (Sıfat yaptığı için yapım ekidir) İ
  Sıradan insanlarla işim olmaz.,
  Sende bir şeylerim kaldı.(Bulunma durum eki)
  Bunlar,gözde öğrencilerdir.(Sıfat yaptığı için yapım ekidir)3) 1.Tekil kişi eki olan -m ile bu eke şekilce benzeyen diğer ekler birbiri ile karıştırılmamalıdır
  Örnek: Seçimi kim kazandı? (F.i.yapım eki)
  Bir dilim ekmek verir misin? (F.i.y.eki)
  Bu işten dilim çok yandı. (1.t.k.i.eki),
  Sana saçımı süpürge ettim.
  Ama ben daha çok küçüğüm. (Ek-fiil)
  O benim kalemim. (Tamlayan durum eki)
  Beni bırakıp gitme küçüğüm. (1.k.i.eki)4) 2. kişi iyelik eki olan -n ile buna şekilce benzeyen diğer ekler karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Aklın neredeydi? (2.t.kişi iyelik eki)
  Bu yıl ekin ekmeyeceğiz. (F.i.y.e.),
  Buraya gelin. (2.ç.kişi emir eki)
  Yurdun soruları bitmiyor. (İlgi eki)
  Turistler,bu yıl Türkiye’ye akın edecek. (F.i.y.e.)5) İsim-fiil eki olan -ma,-me ile f.f. yapan olumsuzluk eki karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Yürümeyi severim.(İsim-fiil)
  Onunla biraz konuşmayı dene.(İsim-fiil)
  Artık benimle konuşma.(F.f.yapan olumsuzluk eki)
  Peşimden gelme.(F.f. yapan olumsuzluk eki)

  6) “L” fiilden fiil yapım ekiyle “L” isimden fiil yapım eki birbirine karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Artık günler kısaldı.(İ.f.y.e.)
  Bardak kırıldı.(F.f.y.e.)

  7) “Ş”filden fiil yapım ekiyle (işteşlik eki), “ş” fiilden isim yapım eki (isim-fiil) birbiriyle karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Hep birlikte gülüştüler.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)
  Bakışların beni heyecanlandırıyor.(F.i.y.e.) (isim-fiil)
  Bu gülüşü,bu bakışı hiç unutmam.(F.i.y.e.) (isim-fiil)
  Bir süre öylece bakıştık.(F.f.y.e.) (işteşlik eki)

  Not: “-ş” karşılıklı ya da birlikte yapılma anlamı veriyorsa f.f. yani “işteşlik eki” dir.

  8) İsimden isim yapım eki olan “-cı” ile fiilden isim yapım eki ici birbiriyle karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Yolcu var mı?(i.i.y.e.)
  Kalıcı bir işin yok mu?(f.i.y.e.)

  9) Fiilden isim yapım eki olan “-sal” ile isimden isim yapım eki olan “-sal” birbiriyle karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Kumsal (i.i.y.e.) Gör-sel (f.i.y.e.)
  Evren-sel (i.i.y.e.) işit-sel (f.i.y.e.)

  10) İsimden fiil yapan “-imse” ile F.F.yapan “-imse” karıştırılmamalıdır.
  Örnek: Ben-imse (i.f) Gül-ümse (f.f)
  Öz-ümse (i.f) An-ımsa (f.f)

  11) Türkçede önce yapım eki sonra çekim eki gelir
  Örnek: Kork-u-yor-um taşlıklar
  Bunun istisnaları da olabilir
  Annemsiz gitmem.

  12) Bir sözcük birden çok yapım eki alabilir
  Örnek: Gözcülük, korkulu, dalgalı, ışıksız, örtülü
 2. Acil

  Çekim eki yapım eki konu anlatımı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder