+ Yorum Gönder
Türk Dili ve Kullanımı ve Türkçe Dersi Forumunda Benzetme Düşünceyi Geliştirme Yolları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Benzetme Düşünceyi Geliştirme Yolları
  benzetme düşünceyi geliştirme yolları

  benzetme düşünceyi geliştirme yolları nelerdir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Benzetme Düşünceyi Geliştirme Yolları Hakkında Uzun Bilgi


  Bir düşüncenin, bir konunun, bir açıklamanın tam olarak anlatılabilmesi için
  yararlanılan yönteme “düşünceyi geliştirme yolu” ya da “anlatımda başvurulan
  yol” adı verilir. Bir paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından yalnız biri
  kullanılabileceği gibi, bunların birkaçı da kullanılabilir.

  Düşünceyi Geliştirme Yolları :
  1.Tanımlama :
  Bir varlığın, bir nesnenin ya da bir
  kavramın özel ve değişmez niteliklerini sıralayarak onu tanıtmaktır. Tanımlama,
  genellikle, paragrafın giriş bölümünde yer alır. Tanımlama, daha çok açıklayıcı
  ve tartışmacı anlatım biçimlerinde kullanılan bir düşünceyi geliştirme
  yoludur.

  Örnek :
  “Roman, insanların başından geçen ya da geçebilecek türdeki
  olayları yer ve zaman belirterek anlatan uzun yazı türüdür. Yazarın üstün
  bilgisi, sağlam gözlemi, duygusu romanın başarılı olmasını sağlayan en önemli
  etkendir.”

  Tanımlama iki şekilde yapılır:
  a)Nesnel Tanımlama:Herkes için aynı
  olan,varlığın gerçek özelliklerini gösteren tanımlamadır.

  Örnek :
  “Altın,parlak ve sarı renkli bir madendir.”
  “Kar,bulutlardan
  beyaz ve uçucu tanecikler halinde yağan donmuş sudur.”

  b)Öznel Tanımlama:Kişiden kişiye değişen,göreceli,tanımlardır.
  Örnek :
  “Dostluk dediğimiz çoğunlukla bir aldanmadır.Bir düşünün,yaşamınız
  boyunca ‘dost dost’ diye inandığınız kişilerle olan ilişkilerinizin başınıza
  açtıkları işleri,onlar yüzünden girdiğiniz çıkmazları…”

  2.Örnekleme :
  Genellikle soyut bir düşünceyi ya da
  kavramı somutlamak; onu görünür, bilinir kılmak için bir yapıtı, bir kişiyi, bir
  olayı paragrafa aktarmaya örnekleme denir. Örnekleme, düşünceyi somut kılacağı
  için onun hem daha kolay anlaşılmasını, hem de inandırıcılık kazanmasını sağlar.
  Örnek olarak verilen şey, anlatımı somutlayacak nitelikte genel ve bilinir bir
  şey olmalıdır. Örnekler, bir paragrafın daha çok gelişme bölümünde yer alır.
  Çünkü bu bölümde konu açılacak ve ona somutluk ve inandırıcılık
  kazandırılacaktır.

  Örnek :
  “Toplumda insanlar arası güvensizlik, iletişimsizlik ve bencillik
  artarak devam ediyor. İnsanlar arsındaki uçurum her gün artıyor. Bu tablo
  karşısında derin bir ümitsizliğe düştüğümüzde bazen öyle insani olaylarla
  karşılaşıyoruz ki birden bire yüreğimizdeki kireçler çözülüyor; umutsuzluklar
  çiçek açan umutlara dönüyor. Bir sanatçımız için düzenlenen konser de bunlardan
  biri. Amansız bir hastalığa yakalanan bu müzisyeni iyileştirmek, onun tedavi
  masraflarını karşılamak için bütün müzisyen arkadaşları seferber olmuşlar.”

  3.Karşılaştırma :
  Nesneler, kavramlar, olay ya da
  durumlar arasındaki benzerlik veya farklılıkların dile getirilmesidir.
  Dolayısıyla karşılaştırma, yalnızca iki kavram arasındaki karşıtlıkları gösterme
  değildir. Benzerlikleri gösterirken de karşılaştırmalardan yararlanılabilir.
  Böylece sözü edilen kavram daha görünür, daha somut bir özellik kazanmış
  olur.

  Örnek :
  “Hayvanların koşullanmaya ve deneme yanılma etkinliğine dayanan
  öğrenmeleri yanında, insan öğrenmesinin ayrı bir niteliği vardır. İnsanın her
  öğreniş aşaması bedence belirli bir olgunlaşmayı gerektirir. Sözgelimi;
  konuşmayı öğrenmek yalnız ses çıkarmak değildir.”

  “İnternet medyanın bir parçasıdır ancak çok seçeneğe sahip olması açısından
  medyadan daha üstündür. İnternette geri beslenme açısından müthiş bir olanak
  mevcut. Çok seçenek olduğu için insanları geleneksel medya gibi bir kulvarda
  tutamazsın. Bir gazeteyi al demekle, bir siteyi izle demek arasında çok büyük
  fark vardır. İnsan medyaya kıyasla internette sürekli yeni şeyler
  keşfediyor.”

  4.Benzetme :
  Bir durumu, bir kavramı açıklarken
  aralarında benzerlik ilgisi kurulabilen iki varlık, iki olay ya da iki kavramdan
  zayıf olanın güçlü olana benzetilmesiyle yapılır. Benzetme, özellikle soyut
  kavramları somutlaştırmak, düşünceye görünürlük katmak amacıyla başvurulan bir
  yoldur.
  Benzetme genellikle karşılaştırma ile birlikte kullanılır:

  Örnek :
  “Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketli ise, yüz bin çeşit
  otla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar tohumlar
  ekiyoruz. Ruhlar da böyledir. Onları bir fikirle uğraştırıp dizginlerini
  tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir hayal dünyasında başıboş, öteye beriye dolaşıp
  dururlar. Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu yitirir.”

  “Deneme yazarı bir söz işçisidir. Onun bir kuyumcuya benzetirim ben kuyumcu
  nasıl değerli madeni bin bir özenle işleyerek çok değerli eserler oluşturursa,
  deneme yazarı da sözcükleri büyük bir dikkatle ve özenle bir araya getirerek
  eserini oluşturur.”

  5.Tanık Gösterme :
  Anlatma somutluk ve inandırıcılık
  kazandırmak amacıyla başkalarının düşünce ve sözlerinden yararlanmaya tanık
  gösterme denir. Ancak tanık gösterilen kişi, bilinen ve kabul gören bir
  özellikte olmalıdır. Yoksa sıradan bir insanın tanık gösterilmesi, düşünceyi
  inandırıcı kılmaktan uzak düşer.
  Tanık olarak seçilen, kişi değil de bir söz
  ise bu, tırnak içine alınarak verilmelidir. Ayrıca hem kişi adı kullanılıp hem
  de onun konuyla ilgili sözleri verilecekse, bu sözler tırnak içine
  alınmalıdır.

  Örnek :
  “Jan Paul Sartre şöyle der: “İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği
  için yazardır.” Bu görüşe katılmamak mümkün mü? Söz sanatçısı dediğin, herkesin
  söylemek isteyip de söyleyemediği sözleri, kendine özgü biçimler arasından
  seçerek söyleyivermeli ve okuyucuya : ‘Benim söylemek istediğimden daha güzel’
  dedirtmeli.”

  6.İlişki Kurma:
  Paragrafta ortaya konan düşüncenin
  açıklanması için, herhangi bir durumun ya da olayın ortaya çıkışını, onun
  nedenini geçmişte olan bir başka duruma veya olaya dayandırarak açıklamaktır. Bu
  anlatım yolunda geçmişteki bir olay anımsatılarak asıl anlatılmak istenen daha
  net ve inandırıcı bir biçimde ortaya konmuş olur.

  Örnek :
  “Ben, hasta ruhları ve sinirli insanları daima yüzlerinin
  tebessümlü olup olmamasıyla teşhis ederim. Sinirli adamların yüzleri gülmez.
  Tebessümden mahrum bir çehre gördüğüm zaman, derhal bunun bir sinir hastasına
  ait olduğunu anlarım. Tebessüm, ruhun sağlamlığı kadar, saadetin de
  müjdecisidir.”

  7.Sayısal Verilerden Yararlanma :
  Bir düşünceyi
  aktarabilmek için anlatılmak istenen nesnenin ya da kavramın nicelik
  özelliklerinden yararlanmadır. Bu düşünceyi geliştirme yolu, daha çok tekniğe ve
  istatistiğe dayalı bilgilerin anlatımında kullanılır.

  Örnek :
  “Öğrencilerin çalışırken ara verip dinlenmeleri gerektiğini
  düşünenlerdenim. Mola verilmeden yapılan uzun soluklu bir çalışma, verimi
  düşürür. Ellişer kişiden oluşan iki ayrı gruba yüz soruluk bir test uygulanır.
  Grubun biri, testi hiç ara vermeden yanıtlarken, diğer gruba elli sorudan sonra
  15 dakikalık dinlenme verilir. Dinlenme almayan grubun başarısı, alan grubun
  başarısından % 30 düşük çıkar.”

  8.Somutlama:
  Soyut, anlatılması güç kavramları başka
  kavramlar aracılığıyla görünür kılmaya somutlama denir. Düşünceyi kolayca
  kavratmak amacıyla başvurulan somutlama daha çok örnekleme ve benzetmeler
  yoluyla yapılır:
  Örnek:
  Anavarza at oynağı
  Kana bulanmış
  gömleği
  Kıyman o zalımlar kıyman
  Kör karının bir değneği
+ Yorum Gönder