+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Türkiye'nin iklim kuşakları arasındaki yeri hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Türkiye'nin iklim kuşakları arasındaki yeri hakkında bilgi
  Türkiye’nin İklim Kuşakları Arasındaki Yeri


  Genel özellikleri bakımından bir gök cismi olarak yer yuvarlağının birbirlerinden ayrı 3 iklim kuşağı vardır.

  Ekvatorun her iki yanında dönenceler arasında uzanan geniş bir sıcak kuşak. Burası ekvatoralar iklimlerin toplandığı sıcak iklim bölgeleridir.

  Her iki yarım kürede, dönenceler ile kutup daireleri arasında, uzanan iklim kuşağı ılıman kuşak’ tır.
  Buradaki iklimlere ılıman iklimler ( mutedil iklimler, orta kuşak iklimleri ) adı verilir. Bu kuşaklar orta enlemlere rastlar. Buralarda az veya çok belirgin bir kış mevsimi, yaz mevsimi ve genel olarak diğer mevsimler ( ilkbahar,güz, ) vardır. Özellikle kışın karışık atmosfer olaylarının çok yer tuttuğu iklim kuşaklarıdır. İşte Türkiye, bu iklim kuşağının, kuzey yarım küredeki bir bölümündedir ve yaklaşık olarak ortalarına rastlar.

  Her yarımkürede, bunların ötesinde de iki soğuk kuşak uzanır. Buralar kutup iklimleri bölgeleridir.

  Ancak, dünyanın türlü bölgelerinde hava olaylarını farklı ve değişik durumlar göstermesi, karaların ve
  denizlerin dağılış şekilleri, dağların ve ovaların bulunuşu, bunların yükseklik değerleri, güneşe dönük olma
  durumları, sıcak veya soğuk deniz akıntıları, bitki örtüsü gibi başka etkilerle, bu düzenli,uzanış ve sıralanış-
  ta bozulmalar, değişiklikler belirmiştir. Böylece, bu coğrafi şartlar nedeniyle aynı enlemlerde bile kıtaların doğusunda, batısında, iç taraflarında birbirinden çok farklı iklim bölgeleri belirmiştir. Bütün bunların yanında, denilebilir ki, bu yerel şartların etkisi ile “her yerin kendine göre bir iklimi” bulunmaktadır. Türkiye, bu bakımdan pek çok iklim çeşitleri ile doludur. Ancak birbirlerine çok benzeyenleri bir arada göz önüne alınarak iklim bölgeleri kavramı doğmuştur.

  TÜRKİYE’NİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ YERİ


  Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıt’alarının birbirine en çok yaklaştığı yerdedir.Atlas okyanusuna
  bağlı bir iç deniz olan Akdeniz ve kolları ile çevrili, iki yarımadadan oluşmuş bir ülkedir. Türkiye, genel
  görünüm olarak doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgen biçimindedir.
  Türkiye 360-420 kuzey paralelleri ile 260-450 doğu meridyenleri arasındadır. Buna göre yurdumuz,
  Kuzey Yarım Küre’de, kuzey kutup ile ekvator arasındadır. Bu nedenle güneş ışınlarını hiçbir zaman dik
  açıyla alamaz. Yıl içinde eksen eğikliği nedeniyle sıcaklık değerleri ve güneş ışınlarının düşme açısı de-
  ğişir. Ülkemize güneş ışınları en dik 21 Haziran ( 730lik açıyla ), en yatık 21 aralık’ ta ( 270lik açıyla ) ge-
  lir. Bu da sıcaklığın yıl içindeki dağılışını etkiler ve mevsimleri meydana getirir. Ülkemizde sıcaklık böl-
  gesel olarak ta değişiklik gösterir. Bölgesel değişiklikte de yükselti, karasallık-denizellik faktörleri etkili
  olur.
  Türkiye ılıman kuşağın güneyinde subtropikal kuşakta yer alır ve genel olarak Akdeniz ikliminin yayı-
  lış alanına girer.
  Türkiye’de çok çeşitli iklim tipleri görülmektedir. Çeşitli iklim tiplerinin görülmesine neden olan fak-
  törler:
  Enlem
  Basınç merkezleri
  Sürekli ve yerel rüzgarlar
  Hava kütleleri
  Yükselti
  Yer şekilleri
  Denize göre konum


  TÜRKİYE’Yİ ETKİLEYEN İKLİM TİPLERİ


  Türkiye’de başlıca üç büyük iklim tipi görülmektedir.
  Karadeniz iklimi
  Akdeniz iklimi
  Karasal iklim
  Gerçek kara iklimi
  Step ( yazları kurak geçen kara ) iklimi
  Ülke, bulunduğu coğrafi konum bakımından, bu büyük iklim tiplerinin etkisinde olmakla birlikte, yük-
  selti, yer şekilleri, kıyıya paralel dağ sıralarının varlığı, denize yakınlık ve uzaklık gibi nedenler dolayısıy-
  la birbirinden farklı bir takım geçiş tipleri de vardır.

  Karadeniz İklimi:
  Karadeniz Bölgesi’nde görülür.


  Yazlar serin ve yağışlı, kışlar ılık ve yağışlıdır. Her mevsim bol yağışlıdır, Maksimum yağışlar sonbahar ve kışın görülür. Bu bölgede depresyonik ve orografik yağışlar hakimdir. Bu kıyı bölgesinde batıya bakan yamaçlar, doğuya bakan yamaçlardan daha çok yağış alır.

  Yıllık yağış miktarı 1000-2000 mm. civarındadır.
  Sıcaklık şartları deniz iklimi özelliğindedir.
  En soğuk ay ortalaması : 5-7 0C
  En sıcak ay ortalaması : 21-22 0C civarındadır.
  Yıllık sıcaklık ortalaması: 13-14 0C civarındadır.
  Yıllık sıcaklık farkı azdır.

  Belirgin özelliğini Karadeniz boyunca uzanan kıyı boyu dağlarında ve özelikle bu dağların denize ba- kan yamaçlarında belli eder. Ara sıra, don olayları olur, sis belirir, kar yağar. Bu kıyı bölgesinin hemen gün- eyinde uzanan ve içerisine Bolu, Kastamonu, Çorum, Merzifon, Amasya, Tokat, Şebinkarahisar taraflarını a-
  lan yerleri “ Karadeniz İç Bölgesi “ olarak sınıflandırmak yerinde olur. Kıyı boyundaki dar, tam deniz iklimli bölge ile onun hemen gerisindeki iç taraflar, Karadeniz Bölgesi olarak, yağış ve sıcaklık bakımlarından bir- birinden farklı bölümler gösterir. Kıyı boyunda farklı üç bölüm ayırdedilebilir.

  Doğu Karadeniz İklimi
  Orta Karadeniz İklimi
  Batı Karadeniz İklimi

  Doğu Karadeniz İklimi :
  Kışlar oldukça ılık geçer, sıcaklık kolay kolay sıfır derecenin altına düşmez.
  Yıllık yağış miktarı çok fazladırTürkiye’nin en çok yağış alan yerleridir.Yıllık yağış miktarı 2000-2500
  mm civarındadır. Yükseklerde daha da artar. Doğal bitki örtüsü ormandır.
  Doğu Karadeniz Bölümünün iç kesimlerinde iklim kıyıya göre çok sertleşmiştir. Kışlar Doğu Anadolu
  Bölgesi kadar sert ve soğuk geçer. Yazlar kıyıya göre daha sıcaktır. Yıllık yağış miktarı çok azalmıştır.
  400-450 mm civarında. Yağışların maksimum olduğu mevsim ilkbahardır.
  Doğal bitki örtüsü otsu ve çalı görünümlü bitkilerdir, yer yer insanların tahrip etmediği yerlerde ve yük
  seklerde ormanlara rastlanır.
  Doğu Karadeniz Bölümü kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim ve bitki örtüsü farkının en fazla olduğu
  bölümdür.
  Orta Karadeniz İklimi :
  Sinop ile Ordu arasındaki bölümde görülür. Dağların yüksekliğinin azalması ile yağışı da azalmıştır.
  Yıllık yağış miktarı 700-800 mm’dir. Kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim ve bitki örtüsü farkının en az
  olduğu Karadeniz Bölümüdür.
  Batı Karadeniz İklimi :
  Batıdan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisi ile kış sıcaklığı azalır.Bu nedenle sıcaklık, Karadeniz bo-
  yunun öteki kesimlerine göre, gerek yazın ve gerekse kışın daha azdır.
  Doğu Karadeniz iklimine göre daha az yağışlı. Yıllık yağış miktarı 1000-1200 mm kadardır. Yüksek-
  lerde daha da artar. Ancak Bolu gibi alçak alanlarda 500 mm’ye kadar azalır.
  Bu bölümde kıyı ile iç kesimler arasındaki iklim ve bitki örtüsü farkı artmıştır.
  Karadeniz Ardı Dağ İklimi :
  Karadeniz iklim bölgesinin bu kıyı boyunun 3 çeşidinin hemen güneyinde, İç Anadolu iklim bölgesine
  doğru bir geçiş alanı başlar. Bu alan Bolu çevresi batısından, doğuda Şebinkarahisar taraflarına doğru uza-
  nır. Güneyde Tokat, Amasya, Çorum, Çankırı ötelerine bile sokulur.Burada batıdan doğuya doğru gidildik-
  çe ve Karadeniz’in etkilerinden uzaklaşıldıkça farklı iklim yöreleri belirmiş bulunmakla beraber, “Karade-
  niz kıyı boyu” ile “İç bölgeler” iklimleri arasında bir geçiş iklimleri şeridi özelliği gösterir. Yağış maksi-
  mumu ilkbahar sonlarına kaymış, yaz ortalarında kurakça bir süre belirmiştir.
  Karadeniz İklimi’nin doğal bitki örtüsü ormandır.
  Orman örtüsü dağları denize bakan yamaçlarında aşağıdaki gibi sıralanır.
  Buzul
  2100-2200 m
  Dağ (Alpin)
  Çayırları
  1600-1700 m
  İğne Yapraklı Orman
  1100-1200 m
  Karışık Yapraklı Orman
  600-700 m
  Geniş ( Yayvan ) Yapraklı Orman
  0 m-
  Akdeniz İklimi :
  Akdeniz kıyıları, Asıl Ege Bölümü, Boğazlar, Marmara kıyıları ve Güney Marmara Bölümü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Batısı görüldüğü yerlerdir.
  Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.
  En son ay ortalaması: 7-11 0C
  En sıcak ay ortalaması: 25-28 0C
  Yıllık sıcaklık ortalaması:15-18 0C civarındadır.
  Yıllık yağış miktarı :500-700 mm, yükseklerde 1 metreyi geçer.
  Akdeniz İklimi sıcaklık şartlarına ve yaz kuraklıklarına göre birbirinden farklı üç ana tipe ayrılır.
  Asıl Akdeniz İklimi
  Akdeniz Yakını Dağ İklimi
  Marmara İklimi

 2. FERAY
  Devamlı Üye

  a) Asıl Akdeniz İklimi:
  Yüksek yaz sıcakları hüküm sürer. Bu sıcakların fazla oluşunun nedenlerinden biri, kıyı bölgesinin çok yerde kuzeyden dağlara çevrili olması ve bu sebeple kuzey rüzgârlarını yeterince alamamasıdır. Kış mevsimi Ege’ den daha ılık geçer. Çok buharlaşma olur. Çoğu zaman hava açıktır.Kar yağışı ve don ola-
  yı nâdirdir. Uzun bir yaz kuraklığı vardır. Kış, geç başlar ve ılık geçer. Yağış mevsimi kıştır. Bol yağmur- lar güz ortalarında başlar, ilkbahara kadar sürer. Bu iklimin alanı, Akdeniz boyunda olup çok yerde dar bir kıyı şerididir. Bazı yerlerinde yer şekillerine bağlı olarak genişler ve gerilere sokulur.Dar olduğu yerlerin sebebi hemen kıyı yakınında yüksek dağların başlamasıdır. Bu iklimin bir bölümünde başka bir şey olmayan ve ona çok benzeyen Ege Bölgesinde ise, hemen hemen bütün “kıyı Ege” adı ile anılan bölgenin içerilere sokulmuş geniş ve pek uzun ovalar bölümünü içine alırAkdeniz Yakını Dağ İklimi:
  Güney Anadolu kıyıları boyunca uzanan ve yüksekliği kıyıdan itibaren, yaklaşık olarak, 800 m. ye kadar yükselebilen ve bulunduğu yeryüzü şekillerine göre yer yer daralıp genişleyen kıyı boyunun yazları sıcak,kışları ılımlı asıl Akdeniz iklim bölgesinin hemen gerisinde dik yamaçlı yüksek dağlar uzanır (Yerine göre 2000-3000 m. ve daha yüksek ).Bu dağlar İç Anadolunun 1000-1200 m. yüksekliğindeki düzlüklerine doğruda, çoğunca dik yamaçlarla iner. İşte, bu iki çukur yer (Akdeniz kıyı boyu alçak bölgesi,İç Anadolu düzlükleri alanı ) arasındaki yüksek dağlık yerler, buralardan farklı iklim özelliği gösterirler. Bu dağlar, bir çok yerlerinde Akdeniz’ e dönük olduğundan, ayrı etkiler altında bulunur ve kışın bol yağış alırlar. Ancak
  bu yağışlar, daha çok, kar halinde olur. Kalın kar örtüleri, yılın çok zamanında yerde kaldığı gibi, yazında eritilememiş olanları benek benek toprağı örter. Bu dağlar, Doğu Karadeniz Bölgesi dışında ülkemizin en bol yağışlı yerleridir. Yazın ise, fazla olmamakla beraber, kıyı boyunun uzun ve şiddetli buharlaşmalarının da olduğu sıcakları yerine, yinede az olsa bile, yağış olduğu görülür. Bu dağlık yerlerde, yüksekliğin verdiği bir özellikle, bunaltıcı yaz sıcakları ve bu mevsimin kuraklığı hafiflemiştir. Bunun için bu dağlar, kıyı boyunda oturanların yazın çok aradığı serin ve nemli, ormanlık yaylalar (Namrun yaylası) alanıdır. Burada, yükseklik oranına göre, kışlar da sert olmuştur. Yine burada kıyı boyunun makileri ve buralara uymuş kültür bitkileri yerine, çam ormanları ve yüksek çayırlar yer tutmuştur. Bu yüksek bölge, kurak İç Anadolu’ dan da tamamen faklıdır. İşte, Akdeniz boyunca uzanan, yer yer Ege Bölgesinde de görülen ve Akdeniz’in etkilerini alan,fakat yüksekliği nedeniyle türlü yönlerden kıyı boyu ve alçak yerlerine iklimlerinden önemli farklar gösteren bu dağlık alanlar iklimine Akdeniz yakını dağ iklimi denilmiştir.
  Marmara İklimi:
  Çok yönleriyle Akdeniz iklimi karakterlerini, bazı özellikleriyle de Karadeniz iklim özelliğini göste- rir. Sık değişen hava durumları vardır. Burada normal kar yağışları olur. Don olayı asıl Karadeniz iklimine göre daha sıktır. Yaz kuraklığı burada da varsa da nisbeten hafiftir. Bu yönüyle her mevsimi yağışlı Karadeniz iklimini andırır. Sıcaklık daha az olduğundan,buharlaşma da, asıl Akdeniz iklimine göre, çok şiddetli değildir. Hava sık sık kapalı olur ve nisbi nemlilik çokçadır. Çok sis belirir.
  Akdeniz İkliminin doğal bitki örtüsü ortalama olarak 500-600 metreye kadar maki onun üzerinde iğne yapraklı ormanlardır. Makiler; kısa boylu, bodur ağaçlıklardır. Sürekli yeşil kalırlar,kökleri çok derinlere kadar iner.Makiler: Kısa boylu, bodur ağaçlıklardır.Sürekli yeşil kalırlar.Kökleri çok derinlere kadar iner. Dağ Çayırları
  İğne Yapraklı Ormanlar
  Karışık Yapraklı Ormanlar
  Maki
  3) Karasal İklim Tipi :
  Gerçek kara iklimi (Doğu Anadolu iklimleri):
  Kışlar çok soğuk,uzun ve kar yağışlı,yazlar kısa sıcak ve yağışlıdır.
  En soğuk ay ortalaması: -10,-12 oC
  En sıcak ay ortalaması:17-18 oC
  Yıllık yağış miktarı 500-550 mm civarındadır. Yağışların maksimum olduğu mevsim yazdır. Ancak,Doğu Anadolu kavramı çok geniştir ve bu kavram içinde birbirinden farklı çeşitli bölümler ve bunların ayrı iklimleri vardır.
  Bu çok çeşitlilik gösteren bölgede,türlü derecelerden,birbirine göre farklılıklar gösteren şu dört bölüme ayrılır.
  Erzurum-Kars yayla iklimi
  Van Bölgesi İklimi
  Yukarı Fırat-Orta ve Aşağı Murat bölümü iklimi
  Hakkari dağlık bölgesi iklimi
  Erzurum –Kars Yayla İklimi :
  Kuzeyde yüksek düzlüklerin çok yer tuttuğu (1800-2000 m.) Erzurum –Kars yayları. Özelliği şu: soğuk, sert ve uzun kışlar, don olayı çok ve uzun, karlı, yazları serin. Çoğu zaman taze otluk ve çayırlıkları çoktur. Bu arada, Yukarı Murat dağlık-düzlük alanları da vardır. Yıllık yağış oldukça yeterli derecede (500-550 mm. ). Kara köse’ nin güneyindeki çukur alanlarda yağış daha az (350-400 mm.). Kışın yeterince kar yağışlı ve donlu günler sayısı çoktur(160). Sıcaklığın – 400 den aşağı düştüğü zamanlar vardır. Asıl yağmurlu mevsim ilkbahar ayları. Yaz ve güz aylarında da yağış vardır. Bu çevrede bir çukurova olarak Iğdır ovası pek az yağışlıdır.
  Van Bölgesi İklimi :
  c) Yukarı Fırat – Orta ve Aşağı Murat Bölümü iklimi:
  Yüksekliği 1000-1200 m. olan ovaların ve 1500-2000 m. lik dağların bulunduğu bölge, Erzurum –Kars bölgesine göre daha sıcak, Güneydoğu Anadolu’ya göre daha serindir. Bu ikisi arasında bir geçiş özelliği gösterir. Kışlar kısa sürer, fakat sert geçer. Yazlar ise kurak ve sıcaktır. Kışın yağış çoğunlukla kar şeklindedir. Çok vakit kar yağdıktan kısa bir süre sonra erimeye başlar. Kış ve ilkbahar kapalı, yağmurlu ve sislidir. Yıllık yağış miktarı 400-450 mm.dir.
  Hakkari Dağlık Bölgesi İklimi:
  Yüksek dağlık bir bölgedir. Bol yağış alır. Çoğu yerden 800-1200 mm., yüksek yerlerde daha da fazla. Bu yağış çoğunca kar şeklinde olur. Yağışlar en çok güz ortalarından kış sonuna kadar yağar. Temmuz, Ağustos, Eylül kuraktır. Yaz mevsimi ve Eylül sıcak geçer. Ancak dağlık yerler ve yaylalar serindir. Bu bölge dağlarında Türkiye’nin en büyük buzulları ve geniş yerler tutan kalıcı kar alanları vardır.
  b) Step İklimi (İç Bölge İklimleri): Yazları kurak geçen kara iklimi İç ve Güneydoğu Anadolu
  Bölgesinde görülür.
  En soğuk ay ortalaması :-1,0,1,2,3 oC
  En sıcak ay ortalaması :23-25 oC
  Yıllık sıcaklık ortalaması :10-11 oC
  Yıllık yağış miktarı azdır.
  Yıllık yağış miktarı 300-450 mm civarındadır. Yükseklerde biraz daha artar.
  Yağışların maksimum olduğu mevsim ilkbahar ve kıştır. Yaz kuraklığı belirgindir. Esas özelliği yarı- kurak olmasıdır.
  Yağış ve sıcaklık koşullarının özelliklerine göre bu iklim tipi türlü derecelerden farklılık gösterir ve dört tipe ayrılır.
  Asıl İç Anadolu İklimi
  İç Batı Anadolu İklimi
  Göller Bölgesi İklimi
  Güneydoğu Anadolu İklim
  Asıl İç Anadolu İklimi:
  Burası bir bozkır iklimidir. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. Yaz aylarında, kısa süreler içinde de olsa yağış olur. Temmuz ve Ağustos kurak aylardır. Bu iklim en belirgin özelliğini Tuz gölü ve çevresinde bulur.
  İç – Batı Anadolu iklimi:
  Burası, yaklaşık olarak Uşak taraflarından Kütahya ve Afyon’a kadar uzanır. Dağlık – tepelik ve yüksekliği çok yerde 800-1000 m. olan yarı iç bölgedir. Çok yeri Ege ve Marmara denizlerinden 100-200 km. uzaklıkta olup, ara yerde yüksekçe dağlarda vardır. Burada gerek Ege ve gerekse Marmara bölgelerinin deniz etkilerinin açık alçak ve geniş ovaları yerine, yüksek düzlükler ve tepelikler çok yer tutar. Burada yağışlar, asıl Ege Bölgesine göre daha azdır: Yıllık yağış Afyon’da 466 mm., İzmir’de 705 mm. Donlu günler sayısı yılda Afyon ve Kütahya’da 95 gün, İzmir’de 8 gün. Marmara Bölgesi karma ikliminden de farklıdır. Yıllık yağış Marmara Bölgesinin çok yerinde buradan fazladır: Marmara’da 600-650 mm., bu iç bölgede 450-550 mm. Marmara Bölgesinde donlu günler sayısı da bu iç bölgenin dörte biri kadardır. Batı Anadolu’ nun bu iç bölgesinin özellikle doğu tarafları ve yüksek düzlükleri İç Anadolu iklimine bir yaklaşmayı iyice gösterir: İç Anadolu’nun çok yerinin aldığı yıllık yağış tutarı 300-400 mm.,İç Batı Anadolu’nun ki çok yerinde 460-550 mm.dir. Başka bir değişle, bu miktarlar kıyı Ege Bölgesinden 150-240 mm. ek**** İç Anadolu’dakinden 150 mm. fazladır. Donlu günler bakımından ise İç Anadolu’nun çok yerinde yılda 100-125 gün, burada 90-95 gün, Kıyı-Ege bölgesinde sadece 5-10 gündür. Bununla da, İç Ege bölgesinin bir iç bölge olduğu anlaşılmaktadır.
  Göller Bölgesi İklimi:
  Burası, Antalya kıyı bölgesinin kuzeyine düşen bir iç bölgedir. Burada dağ sıraları arasına ovalar ve göl çanakları girmiştir. Bunların çok yerde yüksekliği 950-1100 m. dir. Buna göre, buradaki çukurluklar bile Antalya kıyı bölgesinden 600-700 m. yüksektir. Bu düzlükler ve göller arasında ise yükseklikleri 1500-2000 m. den çok dağlar uzanır. İçerisine büyük gölleri ve daha uzak çevrelerini alan Gölleri Bölgesi iklim bakımından hem yanındaki İç-Batı Anadolu iklimini andırır, hem de Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunur. Burada da Akdeniz kıyı bölgesindeki gibi kış yağışları çok yer tutar. Hem de İç Anadolu ikliminin bazı özelliklerini gösterir: İlkbahar yağışları da,hemen hemen kış yağışları değerine yakındır. Yaz kuraklığı ise,Akdeniz iklimine göre biraz daha hafiftir.
  Güneydoğu Anadolu İklimi:
  Burada yazlar çok sıcak (30-35 0 ), kışlar İç Anadolu’ ya göre daha az soğuktur. Yıl içinde, bölgenin önemli bir kısmı Akdeniz’in nemli hava kütlelerinin etkisi altında kalır. Böylece Akdeniz etkileri buraya sokulmuş bulunur. Yaz kurakları belirgin ve süresi uzundur. Şiddetli buharlaşmalarla çok su kaybı olur. Hava çok vakit açık olup nemlilik azdır.
 3. Merve Altıok
  Devamlı Üye
  Ülkemiz dünyanın en güzel iklimine sahiptir çünkü 4 mevsimi de yaşıyoruz. Küresel ısınma mevsimleri etkilese de yine de Türkiye de yaşadığımız için çok şanslıyız.
+ Yorum Gönder


türkiyenin iklim kuşakları,  türkiyedeki iklim kuşakları,  türkiyenin iklim kuşağı,  türkiye iklim kuşakları,  türkiyede iklim kuşakları,  türkiyenin bulunduğu iklim kuşağı