+ Yorum Gönder
Türkiye Gezi Rehberi ve Türkiye'yi Tanıyalım Forumunda Tokat İli Tanıtım Videosu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Tokat İli Tanıtım Videosu
  Tokat İli Tanıtım Videosu


 2. NAZLI
  Bayan Üye


  Tokat Hıdırlık köprüsü..  tokatlitantmvideosu1.jpg
  Eklenti Eklenti  

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Ali Paşa Camisi (Merkez)


  Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bu cami Tokat’ta Osmanlı döneminde yapılmış en büyük camidir. Camiyi Sultan II. Selim zamanında Ali Paşa 1572 yılında yaptırmıştır. Caminin kitabesi bulunmamaktadır.

  Camiyi yaptıran Ali Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Beyazıt’ın damadıdır. Şehzade Beyazıt Amasya’da Vali olarak bulunurken babasına karşı ayaklanmış, başarısız olunca da İran’a kaçmış ve orada öldürülmüştür. Bu olaydan sonra damat Ali Paşa Tokat’ta yaşamaya zorunlu bırakılmış ve bu sırada da kendi ismini taşıyan bu camiyi yaptırmıştır. Ali Paşa’nın, eşi ile oğlunun türbesi olmak üzere iki türbe caminin avlusunda bulunmaktadır.

  Ali Paşa Camisi XVI. Yüzyıl Osmanlı yapı üslubunun tüm özelliklerini taşımaktadır. Kesme taştan kare planlı olup, üzeri pandantifli, sekizgen kasnaklı merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. Ön kısmında sekiz sütunlu, yedi bölüm halinde üzerleri kubbeli son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yerini meydana getiren sütunlar birbirlerine hafif sivri kemerlerle bağlanmıştır. Son cemaat yerinden ibadet mekânına açılan portal mermerden son derece özenle işlenmiştir. Stalaktitli olan portalin iki yanında Selçuklu üslubunda nişler ve taş rölyefler bulunmaktadır. Giriş kapısının üzerinde kitabe bulunmamaktadır. Bunun da nedeni Osmanlı geleneğinde sürgün olanlar yaptırdıkları eserlere kitabe koyduramazlardı.

  İbadet mekânının içerisi altlı üstlü iki yan kenarda üçer, mihrabın sağ ve solunda birer, son cemaat yerinde de birer pencere ile aydınlatılmıştır. Ayrıca mihrap duvarı dışında kalan üç duvara mahfiller yerleştirilmiştir. Bu mahfillerden kuzey yönündekiler ayrı birer oda şeklindedir. Kesme taş kemerli olan bu mahfillerin üzerine de kadınlar mahfili yerleştirilmiştir. Mihrap yuvarlak bir niş şeklinde olup, stalaktitli olarak sonuçlanır. Minber de sarı ve mavi mermerden yapılmıştır. İbadet mekânı XIX. Yüzyıla özgü çiçek motifleri ile bezenmiştir. Büyük olasılıkla bu bezeme 1939 depreminden sonra, caminin onarımı sırasında yapılmıştır.

  tokat1.jpg

  tokat2.jpg

  tokat3.jpg
  Caminin minaresi kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir. Doğu yönünde basamaklı bir payandanın bulunmasının nedeni anlaşılamamakla beraber buraya ikinci bir minare yapılmak istendiği ve sonradan vaz geçildiği sanılmaktadır.


  Hatuniye (Meydan) Camisi (Merkez)

  Tokat Meydan Mahallesi’nde bulunan bu camiyi kitabesinden öğrenildiğine göre, Sultan II. Beyazıt annesi Gülbahar hatun için 1484 yılında cami, medrese, imaret ve sonradan da bunlara eklenen hazire ile birlikte bir yapı topluluğu olarak yaptırmıştır. Sultan II. Beyazıt aynı zamanda bu yapı topluluğu ile ilgili olarak 21 Zilhicce 898 (4 Eylül 1493) tarihli bir de vakfiye düzenlemiştir. Bu vakfiyede de yapı topluluğunun cami, medrese, matbah (mutfak), mahzen, kiler, yemekhane, odunluk, ahır ve helâdan meydana geldiğini belirtmiştir. Yapı topluluğundan cami 1939 ve 1493 yıllarında depremden hasar görmüş, 1953 ve 1955 yıllarında da onarılmıştır.

  Külliyenin merkezini oluşturan cami, halk arasında “Meydan”, “Zincirli”, “Hatuniye” ve Gülbahar Hatun” isimleri ile de tanınmıştır. Evliya Çelebi bu camiden, Pazar Meydanındaki Zincirli Cami olarak söz etmiştir.

  Cami plan şekli olarak da zaviyeli, ters T, tabhaneli camiler grubundandır. Kesme taştan yapılan bu caminin son cemaat yeri yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanmış altı yuvarlak sütunun oluşturduğu beş bölümlüdür. Her bölümün üzeri de birer kubbe ile örtülüdür. İbadet mekânının giriş kapısı üzerinde h.890 (1484) tarihli caminin yapım kitabesi bulunmaktadır. Giriş kapısı mukarnas kavsaralı olup silmelerle hareketlendirilmiştir. Dikdörtgen söveli kapının mermerden kilit taşları iki renklidir. Giriş nişinin iki yanına birer mihrabiye yerleştirilmiştir.

  Son cemaat yerinden içerisine girilen ibadet mekânı kare planlı olup, üzeri dört kemerle taşınan sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeye pandantiflerle geçilmektedir. İbadet mekânının doğu ve batısındaki küçük kapılarla yan kanatlara geçilmektedir. Yan bölümlerin içerisinde ocak ve duvar nişleri bulunmaktadır ve üzerleri kubbe ile örtülüdür.

  Mihrap mermerden, minber ise ahşaptan yapılmıştır. Girişin yanından çıkılan bir merdivenle de ikinci kattaki kadınlar mahfiline ulaşılmaktadır. Caminin kesme taştan sekiz cepheli kaide üzerinde, çokgen gövdeli, altı stalaktitli tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.

  Caminin avlusunda bir de şadırvan bulunmaktadır.

  Hamza Bey Mescidi (Merkez)

  Tokat il merkezindeki bu mescidi, Çelebi Sultan Mehmet’in Osmanlı tahtına çıkmadan önce Amasya ve Tokat’ta hüküm sürdüğü yıllarda lalası ve komutanı olan Bicaroğlu Emir Hamza 1411 yılında yaptırmıştır.

  Mescit moloz taş ve tuğladan yapılmış, dikdörtgen planlı bir yapı idi. Bir süre zaviye olarak da kullanılmıştır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla özgünlüğünü yitirmiş, XIX. Yüzyılda da barok üslupta yenilenmiştir. Bu arada ön cephesine ahşap bir yapıyı andıran iki katlı bir son cemaat yeri eklenmiştir.

  Günümüzde bu yapı yıkılmıştır. Yalnızca yanındaki minaresi korunabilmiştir. Minare kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdelidir.

  İvaz Paşa Camisi (Merkez)

  Tokat İvaz Paşa Mahallesi’nde, Sulu Sokağın sonunda bulunan bu caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber, İvaz Paşa’nın h. 810 (1407) tarihli vakfiyesinden XV. Yüzyılın ilk yarısında yapıldığı anlaşılmaktadır.

  Cami moloz taştan, kare planlı küçük bir yapıdır. Değişik zamanlarda onarılmış ve özelliğinden büyük ölçüde uzaklaşmıştır.

  Hacı Turhan Mescidi (Merkez)

  Tokat il merkezinde, Akkoyunlu Uzun Hasan’ın Tokat’ı yakmasından sonra Artukoğullarından Hacı Turhan tarafından 1471 yılında yaptırılmıştır.

  Mescit kesme taştan kare planlı olup, üzeri tromplu sekizgen kasnaklı bir kubbe ile örtülmüştür. Mescidin girişi batı yönündedir. Girişin üzerinde h.876 (1471) tarihli kitabesi bulunmaktadır. Değişik zamanlarda yapılan onarımlarla özelliğinden kısmen uzaklaşan bu yapının çevresi 1945 yılında açılarak mescit ortaya çıkarılmıştır.

 4. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Alaca Mescit (Merkez)

  Tokat Rüstem Çelebi Mahallesi’nde bulunan bu mescit İlhanlı sultanı Gazan Han ile Selçukluların ortak yönetim döneminde yaptırılmıştır. Bu yapının 1301 yılında yapıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. Sonraki yıllarda büyük bir yıkıma uğramış, minaresi dışında kalan bölümleri Abdurrahman bin-i Ali Edâ’ya izafeten Abdülaziz bin İbrahim tarafından 1505 yılında yaptırılmıştır. Bunu belirten sülüs yazılı kitabesi giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Mescidin Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yapımını belirten iki ayrı kitabesi bulunmaktadır.

  Abdurrahman Ahi, Osmanlılarla Şah İsmail arasında süregelen savaşlar sırasında şehit düşmüştür. Aslen de Tokatlıdır.

  Günümüze gelen cami, kesme taştan kare planlı olarak yapılmıştır. Cephe görünümünde taş dizilerini tuğla dizileri izlemiş ve böylece taş ve tuğladan alternatifli bir görünüm sağlanmıştır. İbadet mekânının üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. Mescidin ilk yapısından bugüne kadar gelebilen minaresi taş kaideli, yuvarlak tuğla gövdeli ve tek şerefelidir. Gövde üzerinde tuğla dizileri ile baklava motifleri meydana getirilerek dikkat çekici bir görünüm sağlanmıştır.


  abdurrahman1.jpg
  Kazancılar Mescidi (Merkez)

  Tokat il merkezinde, Sulu Sokak’ta bulunan bu yapının üzerinde kitabesi bulunmakla beraber, kitabede banisinin ismi belirtilmemiştir. Yapı üslubundan caminin XV. Yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

  Günümüze harap bir halde gelen mescit moloz taştan kare planlı olup, üzeri tuğla bir kubbe ile örtülmüştür.


  Behzat Camisi (Merkez)

  Tokat il merkezinde, Behzat Caddesi’nde, Behzat Çarşısı’nda ve Behzat Çayı yanında bulunan bu camiyi Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fakihoğlu Hacı Behzat 1535 yılında yaptırmıştır. Sultan II. Abdülhamit zamanında ise 1881’de camiye ikinci bir kubbe ve bazı ek yapılar daha eklenmiştir. Cami 1939 depreminde zarar görmüş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. Cami üzerinde sülüs yazı ile 1535 tarihli Hoca Behzat tarafından yapıldığını belirten bir kitabe bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 1908 yılındaki sel baskınında zarar gördüğünü ve onarıldığını belirten ikinci bir kitabesi daha bulunmaktadır.

  Cami kesme taştan kare planlı, küçük bir yapı olup, üzeri tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. Ön kısmındaki iki katlı son cemaat yeri Sultan II. Abdülhamit zamanında eklenmiştir. Yanındaki minaresi kesme taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli ve tek şerefelidir.

  Caminin banisi Hoca Behzat’ın mezarı da yanında bulunmaktadır.


  Ulu Cami (Merkez)

  Tokat Cami-i Kebir Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bugünkü Cami h.1090 (1678) yılında yaptırılmıştır. Bunu belirten kitabesinde de “Çün bu cami oldu Cedid” yazılıdır. Bu da caminin yenilendiğini göstermektedir. İbadet mekânında ve kuzey revaklarında kesme taş mimari parçalar ile son cemaat yerindeki devşirme Bizans sütunları da caminin ilk yapılışının daha eskiye indiğini göstermektedir. Bilinmeyen bir nedenle yıkılan ilk cami 1678 yılında yenilenmiştir.

  I.Dünya Savaşı’nda cami içerisine askerler yerleştirilmiş, daha sonra da kendi haline bırakılarak terk edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılından sonra camiyi yeni baştan onarmış ve bugünkü durumuna getirmiştir.

  Cami kesme ve moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmıştır. Üzeri kiremitli ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Caminin iç mekânında XVI. ve XVII. Yüzyıla tarihlenen İznik çini motiflerine benzer kalem işleri yapılmıştır. Yanında kesme taş kaideli, tek şerefeli minaresi bulunmaktadır.


+ Yorum Gönder