+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Yönetim Şekli Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Yönetim Şekli

  İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Yönetim Şekli


  İslamiyetten Önceki Türk Yönetim Şekli


  Türklerde siyasal teşkilatlanmanın en üst basamağını “il” denilen devlet oluşturuyordu. Devlet belli toprağı halkı hukuk düzeni olan siyasal bir topluluktur. Devlet dağıldığında onu oluşturan alt birlikler aynı özellilerini korurlardı. Bu nedenle yıkılan bir Türk devletinin yerine yenisinin kurulması kolaylaşmıştır.

  İslam öncesi Türk sosyal yaşantısı


  Hunlar ve Göktürkler dönemlerinde göçebe bir hayat süren halk çadırlarda yaşıyordu. Türklerin yaşadıkları coğrafî şartlar hayvancılık faaliyetlerini öne çıkarmıştır. Göçebe bir yaşam tarzını benimseyen Türklere ait şehir kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Göktürkler döneminde şehirler kurdukları bilinen Türkler, Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçmişlerdir. Kurulan şehirler o dönemin canlı ticaret merkezleri olmuştur. Sade bir hayat yaşayan Türk toplumunda bağımsızlığa önem verilmiştir. Türk devletlerinde kölelik ve soyluluk yoktu. Toplum sınıflara ayrılmamış dini ve ekonomik eşitlik sağlanmıştır.

  İslam öncesi Türklerin yaşantısı

  Hayvancılık: Orta Asya’nın iklimi ve yeryüzü şekilleri Bölgede hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Türk ekonomisinin temeli hayvancılığa dayanıyordu.
  Tarım: Elverişli bölgelerde tarım faaliyetleriyle uğraşılmıştır. Türkler arpa buğday ve darı gibi tahıllar yetiştirmişlerdir. Yerleşik yaşama geçilmesinden sonraki dönemde Türkler tarımsal faaliyetlere daha fazla önem vermişlerdir.

  Ticaret: Türkler yakın komşularıyla yoğun ticari ilişkilerde bulunmuşlardır. Sattıkları malların karşılığında giyim ve tarım eşyası almışlardır. Türklerin yaşadığı topraklardan geçen İpek ve Kürk yolları Türk devletlerine önemli derecede gelir sağlamıştır. Bu ticaret yollarının Türklerin yaşadığı topraklardan geçmesi ticaretin canlanmasına ve Türklerle Çinliler arasında sık, sık mücadelelere neden olmuştur.
 2. Ezlem
  Üye

  İslam öncesi dönemde yönetimde Kut anlayışı etkiliydi. Kut, hükümdara yönetme yetkisinin Gök Tanrı tarafından verildiğine inanılan anlayıştır.
 3. Harbikız
  Devamlı Üye
  İslam öncesi Devlet Yönetimi


  Devleti yönetme yetkisinin Tanrı tarafından verildiğine inanılmıştır. Bu anlayış "Kut" kavramı ile ifade edil*miştir.
  "Kut" inancına göre hanedanın erkek üyelerinin tamamının devleti yönetme yetkisine sahip olduğuna inanılmıştır.
  Bu durum taht kavgalarına ortam hazırlamıştır.
 4. Zeyneb
  Bayan Üye
  İslamiyet öncesi türk devletlerinde toplumsal yapı nasıldı

  Eski Türk devletlerinde toplumun temelini aileler oluşturmuştur.
  Çekirdek aile tipi görülen Türklerde, ataerkil yapı ön plandadır.
  Toplumda tek eşle evlilik (monogami) geçerli olmuştur. Ayrıca, kadın, sosyal yaşamda erkeğin yanında yer alabilmiştir.
  Türk toplumlarının genel yaşam tarzı göçebeliktir. Yayla - kışlak anlayışı benimsenmiştir.
  Türklerde dini ve milli törenlere bütün herkes katılırdı. Toy adı verilen şölenlerde kurbanlar kesilir, at yarışları düzenlenir ve dans edilirdi. Bu durum Türkler arasında sosyal dayanışmanın gelişmesine ortam hazırlamıştır.
  Sürek avları, at yarışları, güreş, okçuluk, kılıç oyunu ve çevgen denilen atlı top oyunu önemli sportif faaliyetlerdendir.
  Toplumsal yapının yeri;
  1. İl (Devlet)
  2. Budun (Millet)
  3. Bod (Boy)
  4. Urug (Soy)
  5. Oguş (Aile)


+ Yorum Gönder


türk devletlerinde yönetim şekilleri,  islamiyet öncesi türk devletlerinde yönetim,  islamiyet öncesi türk devletlerinde yönetim anlayışı,  islamiyet öncesi yönetim şekli,  türk tarihinde yönetim şekilleri,  eski türk devletlerinin yönetim şekilleri