+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda İslami Bilimler Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  İslami Bilimler Hakkında Bilgi
  İslami Bilimler hakkında bilgi

  İslami Bilimler hakkında bilgi kısaca 2. HaKHaN
  Özel Üye

  İslami bilimler nelerdir?

  İslami Bilimler, Kur’an-ı Kerim’in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılabilmesi için yapılan çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

  Tefsir Nedir?

  Kur’an-ı Kerim’i açıklayan ve yorumlayan bilim dalına TESFİR denir. Bu bilimle uğraşanlara “müfessir” denir. Taberi, Zemahşeri, İbn-i Mesud ünlü müfessirlerdendir.

  Hadis Nedir?

  Hz. Muhammed’in değişik olaylar ve sorunlar karşısında inananları aydınlatmak, Kur’an’ın bazı ayetlerini daha açık bir dille ifade etmek için söylediği sözlere HADİS denir. Bu konu ile ilgilenen bilime de HADİS BİLİMİ denir. Hadis Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam dininin ikinci ana kaynağıdır. Hadis bilimi ile uğraşanlara MUHADDİS denir. Muhaddisler, hadisleri inceleyerek, verilen bilgilerin gerçek veya sahte olduğunu anlayabilirler. Buhari, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace ve Ebu Davud önemli muhaddislerdendir.

  Fıkıh Nedir?

  İslam hukukuna FIKIH denir. Bu bilim dalıyla uğraşanlara FAKİH denir. Fakihlerin vermiş olduğu kararlara da FETVA denir. İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Şafi, İmam bin Hanbel önemli fakihlerdendir.

  Kelam Nedir?

  Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahret ile ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilime KELAM denir. İmam Matıidi, İmam Eş’ari önemli kelamcılar arasında sayılabilir.

  Tasavvuf Nedir?

  Allah’ı tanımaya ve ona kalp yoluyla yakınlaşmayı amaç edinmiş bilim dalına TASAVVUF denir. Tasavvuf bilimi ile uğraşan kişilere MUTASAVVIF adı verilir. Muhyiddin İbni Arabi önemli mutasavvıflardandır.

+ Yorum Gönder