+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Avrupa'da yaşayanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mineli
  Devamlı Üye

  Avrupa'da yaşayanlar
  AVRUPA'DA YAŞAYANLAR  Avrupa'da çeşitli uluslar yaşar. Bu ulusların her birinin kendine özgü yaşayış tarzı, dili, ede-biyatı, gelenekleri ve adetleri vardır. Bugün Av-rupa iki ana siyasal topluluğa bölünmüş durum-dadır: Batı Avrupa ve Doğu ya da Komünist Avrupa.
  Avrupa'da bugün 9 komünist, 25 demokra-tik ülke vardır. Aradaki sınırlar yüzünden Batılı ülkelerle Doğulu ülkelerin ilişkisi pek azdır. İki bölge arasında ticaret, haberleşme, yolculuk hemen yok gibidir.
  İçinde yaşadığımız yüzyılda Avrupa iki dün-ya savaşı geçirmiştir. Her iki savaş da daha çok Avrupa topraklarında geçmiştir. Savaşlardan sonra kalkınma amacıyla 1948'de 17 Batı Avru-pa ülkesi Avrupa Ekonomik İşbirliği örgütü'nü (OEEC) yani Ortak Pazar'ı kurmuştur. Avrupa Ekonomik Topluluğu ise 1950'de Fransa, Batı Almanya, Belçika, İtalya, Lükseraburg ve HoEan-da arasında kurulmuştur. Bu topluluğa üye ülke-ler bir parlamentoyu ve adalet sarayım paylaşır-lar. Amaçlan ileride Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmaktır.
  Çağlar boyunca insanoğlunun yaratıcı beyni yaşamayı kolaylaştıracak ya çia bir biçimde uy-garîaştıracak türlü icatlar geliştirmiştir. Çoğu kez gereksinmeler icatları çabukîaştmr. öte yandan, yeni bir icat da çoğu kez yeni bir gereksinme yaratır, örneğin, Kay'in uçan mekiği icadı doku-macılığı hızlandırmış, bu da daha çok miktarda bükülmüş dokuma ipliğine gereksinme yaratmış-tır. Bu yeni gereksinmenin sonucu olarak Hargre-aves, Arkwright ve Crompton ipliği daha çabuk bükebilen makineler icat etmişlerdir.
  Kimi vakit bir icadın onuru yalnız bir kişi-ye ait değildir. Aynı ânda iki kişi birden aynı icadı yapmış olabilir. Ya da birçok kişinin el-birliğiyle çalışması gerekebilir. Örneğin, ilk otomobiüer birçok icadın bir araya getirilmesi sayesinde geliştîrilebilmiştir. Aşağıdaki listede modern çağın en önemli icatlarını bulacaksınız
 2. Ezlem
  Üye

  Avrupa ülkeleri gerek iş koşulları gerekse yaşam şartlarından tercih edilen ülkeler arasındadır. Buralarda birçok çeşitli uluslar yaşamaktadır .Her ulusun kendine göre yaşam tarzı ve gelenekleri bulunmaktadır.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Avrupa kıtası dünyanın yedi kıtasından biridir. bu kıtada yer alan ülkelerde yaşayan insanlar çok iyi bir eğitim almış olan insanlardır. insanlar böyle olunca ülkelerde çok olmasa da gelişmiş olan ülkeleredir. bu ülekelre de yaşayan kişilerin geliri de iyidir.
+ Yorum Gönder