+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Günümüz makale yazarları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Günümüz makale yazarları
  çok acil günümüz makale yazarları konusu gerekli 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Günümüz makale yazarları

  g-n-m-z-makale-yazarlar-.jpg

  Cemil Meriç
  (1917-) Yazar. İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra liselerde Fransızca öğret-menliği İstanbul Üniversitesi'nde de okutmanlık yaptı. Bilimsel araştırmaları, denemeleri, makaleleri ... DEVAMI...>>

  Tahir Kutsi Makal
  Yazar. Acıpayam'ın Oğuz köyünde doğdu. Denizli Lisesi İle İstanbul Gazetecilik Okufu'nu bitirdi (1956). Son Havadis ve Ortadoğu gazetelerinde çalıştı. Günümüz yazarlarındandır. ... DEVAMI...>>

  Mithat Cemal Kuntay
  KUNTAY, MİTHAT CEMAL (1885-30.111.1956) Şâir, yazar. İstanbul'da doğdu. Selim Sırrı Bey'in oğlu Vefa Idadîsi'nden sonra Mekteb-i Hukuk'u bitirdi. Adalet Bakanlığt'nda çeşitli ... DEVAMI...>>

  Necip Fazıl Kısakürek
  (16.05.1905- 25.05.1983) Şâir, yazar. İstanbul'da doğdu. Hukukçu Abdülbâkı Fâzıl Bey'in oğlu. Bahriye Mektebi'ni (Deniz Lisesi) bitirip İstan bul Edebiyat Fakültesi Felsefe ... DEVAMI...>>

  Refik Halit Karay
  (1888-1965) Roman ve hikaye yazarı. İstanbul'da doğdu. Mehmet Hâlit Bey'İn oğlu. Galatasaray Sultânîsi'ne (1900-1906) devam etti. Mekteb-İ Hukuk'a başladı. Bir yandan ... DEVAMI...>>

  ESAT M. KARAKURT
  (1902-1977) Roman yazarı. İstanbul'da doğdu. Mahmud Nedim Paşa'nın oğludur,Kadıköy Sultanîsi, Diş Hekimliği Okulu (1924) ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni (1930) bitirdi. ... DEVAMI...>>

  Sezai Karakoç
  Şâir, yazar. Ergani'de doğdu. Maraş Ortaokulu ile Gazian-tep Lisesi'nde okudu. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1954). Maliye Bakanlığı'nda müfettiş yardımcısı ve ... DEVAMI...>>

  MUSTAFA NECATİ KARAER
  Şair. Kayseri'de doğdu. Konya Askerî Lisesi (1947) İle Ka-ra Harp Okulu'nu bitirdi (1949). Yurdun çeşitli yerlerinde İs-tihkâm subayı olarak görev ... DEVAMI...>>

  TARIK DURSUN KAKINÇ
  Hikaye ve roman yazarı. İzmir'de doğdu. Ortaokul öğreni-minden sonra hayata atılarak çok çeşitli işlerde çalıştı. Gazetelerde çalıştı (Son Havadis, Pazar ... DEVAMI...>>

  ÜMİT KAFTANCIOĞLU
  (1935-II.IV.1980) Yazar. Kars'ın Saskara köyünde doğdu. Asıl adı Garip Ta-tar'dır. Cılavuz Köy Enstitüsü İle Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü bitirdi. İlk ... DEVAMI...>>

  HALİKARNAS BALIKÇISI
  (1886-13.10.1973) Hikaye ve roman yazarı. Girit'te doğdu. Şakir Paşa'nın oğludur. Mahalle Mektebi ile Robert Kolej'de okudu. Oxford Ünlversitesi'nde (İngiltere) Yeni Çağ ... DEVAMI...>>

  EMİNE IŞINSU ÖKSÜZ
  Yazar. Kars'ta doğdu. Şair Halide Nusret Zorlutuna'nın kızıdır. Ankara Koleji'ni bitirdi. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-tesi Felsefe Bölümü öğrencisi iken Öğrenimini ... DEVAMI...>>

  ATTİLA İLHAN
  (1925- 2005) Şair, yazar. Menemen'de doğdu. Bedreddln İlhan'ın oğlu-dur. İlk öğrenimini İzmir Karşıyaka llkokulu'nda, orta öğre-nimini İstanbul Işık Lİsesİ'nde yaptı. Yüksek ... DEVAMI...>>

  ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR
  (1883-3.V.1963) Roman yazarı. İstanbul'da doğdu. Mahmud Celâleddin Bey'in oğludur. Galatasaray Lisesİ'ni bitirdi. Paris'te Siya-sal Bilgiler Fakültesi'nde okudu (1905-1903). Bu okulda Yah-ya ... DEVAMI...>>

  ORHAN HANÇERLİOĞLU
  Roman yazarı. İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Hukuk Fakülteşi'nde okudu. Ke-şan, Meriç ve Karaisalı'da Kaymakamlık, İstanbul'da Bele-diye ... DEVAMI...>>

  HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR
  1864-1944 Roman, hikaye ve oyun yazan. İstanbul'da doğdu. Babası Mehmed Said Paşa'dır. Çok küçük yaşta annesini kaybetti, anneannesi ile teyzesinin yanında ... DEVAMI...>>

  EFLATUN CEM GÜNEY
  (1896-2.1.1981) Masal yazarı. Hekimhan'da doğdu. Ahmed Hurşid Bey'in oğludur. Sivas İdadi ve Sultânî'sini bitirdi (1918). Anadolu'-nun çeşitli İllerinde ve istanbul'da edebiyat ... DEVAMI...>>

  İBRAHİM ALAATTİN GÖVSA
  (1899-1949) Şair, yazar, İstanbul'da doğdu. Âsim Bey'in oğludur, ilk ve orta öğrenimini İstanbul ve Trabzon'da yaptıktan sonra, Mekteb-i Hukuk'u bitirdi (1910). ... DEVAMI...>>

  FAHRİ CELAL GÖKTULGA
  (1895-1975) Hikaye yazarı. İstanbul'da doğdu. Ahmed Celâleddin Bey'in oğludur. Mercan İdâdîsi'ni (1912), İstanbul Tıp Fakültesi'ni (1918) bitirdi. Akıl hastalıkları ihtisası yaptıktan ... DEVAMI...>>

  YAŞAR KEMAL
  (1922- ) Roman yazarı. Osmaniye'nin Hemite (Göğçeli) köyünde doğdu. İlkokulu Kadirli'de bitirdi. Ortaokulu son sınıfta bı-rakıp çeşitli işlerde çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde ... DEVAMI...>>

  ABDURRAUF FITRAT
  (1886-1937) Türkistanlı şair ve yazar. Buhara'da doğdu. Medrese tah-sili gördü. 1910'da İstanbul'a gelip tarih ve edebiyat çalış-maları yaptı. Yurduna dönüşünde siyasî ... DEVAMI...>>

  BURHAN FELEK
  (1889-1982) Yazar. Üsküdar'da doğdu. Üsküdar Ravza-yı Terakki S yesi'ni, Mülkiye İdâdîsi'ni ve İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitir-di (1911). Evkaf İnşaat Başkâtipliği, Ticâret ... DEVAMI...>>

  NECDET EVLİYAGİL
  Şâir, yazar. İstanbul'da doğdu. Genç yaşta gazeteciliğe başladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. (1950). Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii'ni kurdu. 14 Ekim ... DEVAMI...>>

  MEMDUH ŞEVKET ESENDAL
  (24.III.1883-16.V.1952) Hikâye ve roman yazarı. Çorlu'da doğdu. Mahalle mekte-binde, Fevziye Rüştıyesı'nde, Edirne Idâdîsi'nde okudu. Re-ji idaresinde (Tekel'de) çalıştı. Elçi olarak Azerbaycan'a(Ba-kü'ye) ... DEVAMI...>>

  HASAN EREN
  Dil bilgini, yazar. Vidin'de doğdu. Budapeşte Üniversite-si'nde okudu; aynı üniversitede doktor ve doçent oldu. 1948'de Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne Türk ... DEVAMI...>>

  REFİK ERDURAN
  Oyun yazarı. İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i bitirdikten sonra (1947), Amerika'da tiyatro tarihi ve dramatik edebiyat konusunda öğrenim gördü. Fıkra yazarı ... DEVAMI...>>

  İNCİ ENGİNÜN
  (1940- ) Edebiyat tarihçisi, yazar, istanbul'da doğdu. Orta öğreni-mini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji'nde yaptı (1959). İs-tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ... DEVAMI...>>

  SABAHAT EMİR
  (1943- ) Hikayeci, yazar. Kula'da doğdu. İstanbul Kız Lisesi ile İs-tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Öğretmenlik ... DEVAMI...>>

  ŞÜKRÜ ELÇİN
  Edebiyat tarihçisi, folklorcu, yazar, şâir. Florina'da doğ-du. İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1939). Liselerde, yüksek ... DEVAMI...>>

  CENGİZ DAĞCI
  Roman yazarı. Kırım'ın Yalta şehrinin Kızıltaş köyünde doğdu. Babası Emir Hüseyin Dağcı'dır. Çocukluğu kıtlık, "* yokluk ve rus emperyalizminin zulmü ... DEVAMI...>>

  İBRAHİM AGAH ÇUBUKÇU
  Şâir. Kadirli'de doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi (1953). Aynı fakültenin İslâm Felsefesi ve Filo-zofları Kürsüsü'ne asistan oldu. 1955'te doktor, ... DEVAMI...>>

  ABDÜLHAMİT SÜLEYMAN ÇOLPAN
  (1897-1938) Özbek şâiri. Andipan'da doğdu. Aynı şehirde öğrenim gördü. Orenburg'da Vakit gazetesinde çalıştı. 1917-1918 yıl-larında Başkurt Millî Hükûmeti'nin sekreterliğini yaptı. Son-ra ... DEVAMI...>>

  SEVİNÇ ÇOKUM
  Hikâye ve roman yazarı. İstanbul'da doğdu. Beşiktaş Kız Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi (1970). ... DEVAMI...>>

  AMİL ÇELEBİOĞLU
  Edebiyat tarihçi yazar. Karaman'da doğdu. Rıza Çelebioglu'nun oğludur. Karaman Mevlevîhânesİ son şeyhi Ebû-bekir Çelebi (= Zükür Çelebinin torunudur, ilk, orta ... DEVAMI...>>

  MEHMET ÇAVUŞOĞLU
  (1936- ) Şâir, edebiyat tarihçisi, yazar. Perşembe'ye bağlı Saray köyünde doğdu. İlköğrenimini köyünde (1945), orta öğreni-mini Ordu Ortaokulu, Afyon Lisesi ... DEVAMI...>>

  CEYHUN DEMİRTAŞ
  (1934- ) Hikayeci. Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'-da yaptı. İstanbul Devlet Güze' Sanatlar Akademisi Mimar-lık Bölümü'nü bitirdi (1959). Adana ... DEVAMI...>>

  TARIK BUĞRA
  Hikâye ve roman yazarı. Akşehir'de doğdu. İlk ve ortaoku-lu Akşehir'de, liseyi Konya'da okudu (1936). İstanbul Üni-versitesi Tıp, Hukuk ve Edebiyat ... DEVAMI...>>

  SALAH BİRSEL
  Şâir, yazar. Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de Saint Jozeph Fransız Koleji'nde yaptı. İzmir Erkek Li-sesi (1937) ile İstanbul ... DEVAMI...>>

  NİYAZİ BİRİNCİ
  Yazar. Pazar-Hisarlı'da doğdu. 1971 yılında Yeni Asya ga-zetesinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. Veysel Akpı-nar ve Şeref Baysal adı ile günlük
  RECEP BİLGİNER
  Tiyatro eseri yazarı. Adana'da doğdu. Ortaöğrenimini Kon-ya Lisesi'nde (1940), yüksek öğrenimin) de İstanbul Gaze-tecilik Enstitüsü'nde yaptı. 1944 yılında, Vatan gazetesinde ...
  MUAZZEZ TAHSİN BERKAND
  (1900-1984) Romancı. Selanik'te doğdu. Avukat Hasan Tahsin Bey'in kızı. İstanbul Fevziye Lisesi'ni, Kız Öğretmen Okulu'nu bi-tirdi. Fransızca ve Türkçe öğretmenliğinden başka, ...
  YAHYA BENEKAY
  Şâir, yazar. Köstence'de (Romanya) doğdu. Kütahya Lise-si ile Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi (1951). Mâliye Ba-kanlığı Gümrük ve Tekel Bakanltğı'nda çeşitli ...
  HALİDE EDİP ADIVAR
  ADIVAR, HALİDE EDİB (1884-9 1.1964) Romancı. İstanbul'da doğdu. Reji Nâzın Mehmed Edip Bey'in kızıdır. Üsküdar Amerikan Kız Koleji'ni bitirdi. Özel olarak ...
+ Yorum Gönder


günümüz makale yazarları,  günümüzdeki makale yazarları,  günümüzde makale yazarları,  günümüz önemli makale yazarları,  güncel makale yazarları,  günümüzün makale yazarları