+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Ürtikerler hemoopatik ilaçlarla iyileşirmi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ürtikerler hemoopatik ilaçlarla iyileşirmi
  Ürtikerler hemoopatik ilaçlarla iyileşirmi 2. HARBİKIZ
  Moderator

  Ürtiker tedavisinin temelini antihista-minik ilaçlar oluşturur. Bunlar döküntü-lere yol açan biyokimyasal süreçleri en-geller. Ayrıca kaşmtıyı ve derideki yan-ma duyusunu hafifletir, deri döküntüle-rini hızla geriletir ve bir sonraki nöbetin gelişimine engel olur. Tepkimeyi önle-yen kortizon ya da ACTH (adrenokorti-kotrop hormon) gibi daha kuvvetli ilaç-lan, kan basıncının önemli ölçüde düş-tüğü daha ağır olgularda kullanmak ye-rinde olur. Ürtiker tedavisinde en önemli amaç hastalık etkenini saptayıp ortadan kaldırmaktır. Eğer bu yapılamı-yorsa, alerjen maddeleri ortamdan uzaklaştırma yoluna gidilir. Örneğin her salam yediğinde ürtikerle karşılaşan bir hastanın döküntülerinden kurtulmak için bir daha salam yememesi gerekil. Ürtikere neden olan madde belirlene-mezse, bütün kuşkulu olgularda hasta-nın hafif bir beslenme programı uygula-ması Önerilir. Buıada kolayca ürtikere neden olabilecek yiyecekler verilmez. Genelde pirinçli sebze ve meyveye da-yalı bir beslenme programı 4-5 gün ka-dar ciddi biçimde uygulandığında, akut ürtiker olgularının büyük bir bölümün-de iyi sonuçlar alınmaktadır.
  Hastalığın uzun süre devam etmesi, alınan önlemlerin yeterli olmadığım gösterir. Bu durumda, vücudun aşın duyarlılığını değiştirecek bir duyarlılık gi-derici tedavi gerekir. Bu arada sindirim sisteminin düzenli işlev görmesini sağ-lamak da çok önemlidir. Karaciğer ve bağırsak rahatsızlıkları tedavi edilmeli-dir. Karaciğeri zehirli maddelerden arındıran ilaçların ve süt mayalarının kullanılması yararlı olabilir. Hastada iç salgı sistemi bozuklukları da varsa, bunların düzenlenmesi yararlı sonuç verir. Enfeksiyon odaklan ortadan kal damlamalıdır. Ürtikerde mentollü, kala-minli losyonlar yerel olarak kullanıldı-ğında hastayı rahatlatır. Deriye uygu-landıklarında temas alerjisi oluşturabi-leceği için, yerel antihistaminikler kul-lanılmamalıdır.
+ Yorum Gönder