+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Yeni Misafir Soruları Forumunda Dipnotlarıyla birlikte makale örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Dipnotlarıyla birlikte makale örnekleri
  dipnotlarıyla birlikte makale örnekleri 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  dipnotlarıyla birlikte makale örnekleri

  dipnotlarıyla birlikte makale örnekleri


  M. Handan Güne ş * Dilek Çelikler ** ÖZET Bu çal ı ş mada, model olu ş turma ve bilgisayar destekli ö ğ retimin ö ğ rencilerinakademik ba ş ar ı s ı n ı nas ı l etkiledi ğ i incelenmi ş tir. Bu amaçla Ondokuz May ı sÜniversitesi, E ğ itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö ğ retmenli ğ i 2.s ı n ı f ö ğ rencilerinden132 ö ğ renci ile hücre bölünmesi konusunda çalışma yapılmıştır. Çal ı ş mada,kontrol grubu, modelleme grubu ve bilgisayar destekli grup olarak üç grupolu ş turulmu ş ve hücre bölünmesi konusu üç farkl ı yöntemle anlat ı lm ı ş t ı r. Yap ı lanön test- son test başarı testleri sonucunda gruplar aras ı nda önemli farklar oldu ğ ugözlenmi ş tir. Geleneksel ö ğ retimin yap ıldğı kontrol grubu en ba ş ar ısız grupolarak belirlenmi ş ve en ba ş ar ı l ı grup ise modelleme grubu olmu ş tur. Öğrencilerinyardı mcı öğretim araçlar ı kullan ı ld ı ğ ı nda daha ba ş ar ı l ı oldukları ve özellikleyaparak daha iyi ö ğ rendikleri saptanm ıştır. Anahtar kelimeler: Hücre bölünmesi, modelleme, bilgisayar destekli öğretim
+ Yorum Gönder