+ Yorum Gönder
Dünya Ülkeleri ve Yurtdışı Geziler Forumunda Azerbaycan yöresel kıyafetleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Azerbaycan yöresel kıyafetleri

  Azerbaycan yöresel kıyafetleri

  İnce sanatın en yayılmışlarından biri hiç süphesiz regs sanatıdır Regs sanatı eski tarihe mal olmuş, inkişaf etmiş, insanların hayat tarzının, estetik zevkinin ayrılmaz bir parçası olmuştur Bu ise güzellik, incelik, sevinç, halk adet ve ananeleri demektir
  Halk müzikleri dövüş ruhlu, lirik, halkın istek ve arzularını ifade eden musikiler olarak nesilden nesile geçerek zenginleşmiş ve regsler de bu zeminde yaratılarak geliştirilmiştir
  Azerbaycan toprağında, anlamlı, kahramanlığı anlatan, oynak ritimli regsler halk şenliklerinde, toy merasimlerinde, bayramlarda oynanır ve yaşatılır
  azerbaycan1.png

  azerbaycan2.jpg

  azerbaycan3.jpg
  Bu günlere kadar gelebilen, dini merasim şekillerini gösteren sayıca az regsler vardır ( Godu, Semeni, Gelin Attandı gibi ) Zaman içinde İran, Türk ve Arapların istilasına uğrayan Azerbaycan, ince sanat ustaları sayesinde o halkların da folklorunu öğrenir ve karıştırarak kendi maharetlerini zenginleştirirler

  Eskiden saraylarda Arap ve İran regsleri ifa ederlerdi Az da olsa bu regsler Azerbaycan halk regslerinde izler bırakmıştır
  Azerbaycan, Gürcü ve Dağıstan regslerine umumi olarak Kafkas regsleri derler Ancak bu ifade halk regslerinin milli özelliklerini sanki yokmuş gibi gösterir“Lezginka” regsi çok geniş yayılmış bir regs olup Kafkasya’nın her tarafında vatandaşlık hukuku kazanmıştır

  OYUN REGSLERİ

  Azerbaycanlılar regs etmeyi severler Ve bunu toy’larda , adet, tentene, tebrik şenliklerinde, konaklık meclislerinde sık sık gösterirler Azerbaycan toyu demek, fasılasız müzik, oyun ve regs demektir

  Mevsim şenliklerinde bahar çağında, kızlar öz mahnılarının ahengi ile regs ederler Regsler oyun karakteri taşır Oğlanlar da çay kenarlarında , meydanlarda Novruzu, Yeri yeri, Ondörd, Mirzeyi, Uzundere, Vağzalı oynarlar

  Oyun tamaşası ve birleşik yapılı regs sahneleri Azerbaycan regs folklorunda özel yer tutar Goca- goca, baharın gelişini temsil eder, Gaytağı regsini oynar Kosa Gelin, bir gelin ile nişanlısını temsil eden mahnılı bir oyundur Gene en geniş yayılmış oyunlardan biri de pehlivanların gösterilerini, kuvvet sınamalarını, topuz veya mil denilen ağır çekiçleri yukarı kaldırarak Cengi musikisi ile oynadıkları Zorhana regsidir Bu regse Şekili’ler Zoti-Zoti ve Zencir tokmağı da derlerEskiden topuz yerine ağır zincir ve taş kullanılırdıYukarı atıp tutarak maharet gösterirlerdi Regs ve yarış yapılırdıKöroğlunun gaytarması, Mısri, Köroğlunun bağırı, Pehlavanı gibi musikiler ile pehlivanlar güreşe mahsusu el- kol hareketlerini gösterirdiler
  Mütrüb, düğünlerde ve saraylarda konukları eğlendirmek için kadın kılığına girip regs eden güzel erkeklere verilen isimdir

  Eskiden toy meclislerinde seçilen istidatlı erkek ve kız çocukları tecrübeli regs ustaları tarafından yetiştirilirdi Kendi öz programı olan ilk ansambl bu şekilde başladı ve zaman içinde geliştirildi

  Kadın reggaselerin en meşhuru Zehra muhtar kızı Gasımova’ dır Karabağda’da da az da olsa Azerbaycan’lı reggaseler olmuştur Sona Hanım saz çalar, okur ve oynardı
  1890 senelerinde Şuşa’da meşhur tar üstadı Sadıkcan musigi ansamblı kurdu Repertuarında Azerbaycan, ermeni ve gürcü regsleri vardıGösterilere iki tane de reggase eşlik ederdi İlk resmi ansambl ( grup, topluluk ) bu idi Milli giysileri ile ve regs sırasında bıçak, kılıç ile sergiledikleri beceri ve maharetleri çok beğeni topluyordu Onların en yayılmış meşhur regslerinden biri ‘ Heyrati ‘ idi Bu regsi iki ağır bıçak ile ve vücudunu, kollarını değişik biçimlerde hareket ettirerek ifa ederlerdi
  Bakü’de yaşamış meşhur dansçı Elibeydar bardak ( stekan ) ile ‘ Lalayı ‘ oynardı İki elinde ve alnında dolu su bardakları varken regs eder, çeşitli maharetler gösterirdi
  Profesyonel reggaslar, maharetli, çok iyi dans eden, hazır cevap, akıllı, ince esprili, mahnı okumasını bilen, çok iyi hayvan taklidi yapan kişiler olur ve muhtelif yerlere davet edilirlerdi Amatör olanları ise mahalli, yerli reggaslar olup, bulundukları bölgede şöhret kazanmışlardır
  1930 senelerine kadar profesyonel reggasler, muhtelif yerlerde esas manada halk regsi olmasa da ‘ Lezginka, Şalaho, Mirzeyi ‘ gibi regsleri çok ifa ederlerdi Meşhur reggas Eşref Seferov 1935 yılında profesyonel bir Azerbaycan regs topluluğu kurulması için teklif verdi, kabul edildi, seçmelere gelen atmış kişiden onaltısı seçildi ( Elibaba Abdullayev, Emine Dilbazi, Hacı Ağayev, Eşref Seferov, Hüdziye İbrahimova, Nesibe Talibova gibi ) Ve bu grup sahne faaliyetlerine başladı, bir çok bölgeden bilgi ve malumat da topladılar Ne yazık ki heyette tecrübeli folklor uzmanları olmadığından bilgi ve beceriler kayda alınmamış ve zamanla da bazı halk regsleri öz hususiyetlerini kaybetmişlerdir

  AZERBAYCAN REGSLERİNİN İFA TARZI

  Azerbaycan regslerinde musikinin ifa tarzı, aram denilen yavaş-yumuşak ve celd denilen hızlı-coşkun ritimlerden ve oyun ve maharet derecesine göre hem aram hem de celd olabilen değişik ritimlerden oluşur ‘ Gıtgılıda, İnnabı, Turacı, Uzundere, Şahseveni, Üç badam bir gaz, Mirzeyi, Abayı, Gaçaybala ‘ nin ritimleri aram olup çoğu zaman yaşlı erkekler veya kadınlar ifa ederler‘ Gaytağı, Şalaho, Gazağı, Bağdadur ‘ gibi regslerin de ritmi coşkun ve hızlıdır, genç erkekler oynarlar Azerbaycan halk regslerinin melodi karakteri hızlı dahi çalınsa, yumuşak, mülayim ve hazindir Ancak ‘Gıtgılıda’ ve ‘Şahseveni ‘ gibi regs melodileri keskin sıçrayışlı, kırık melodilidir‘Terekeme’ Nahçıvan’da deli gibi bir süratle oynanır, ama Bakü ve Garabağ’da reggase onu süzülerek aram ve hazin bir şekilde ifa eder
  Eski regs melodi ve formları zaman içinde ifacıların fantazileri, adet ve ananelere bağlı olarak değişikliğe uğrayarak, yeni karakterler edinerek nesilden nesile geçmiştir
  Azerbaycan regsleri de başka halkların regsleri gibi sayıca çok olan bölümlere ayrılır Mesela avcı merasim regsleri çok ufak nüanslarla diğer halkların regslerinden ayrılır Hayvanı izleme, kovma, tutma, çarpışma hareketleri Gobustan’daki kaya tasvirlerinde bulunmuştur ‘Koskosa’- baharın gelişini, ‘Semeni’-baharın uyanışını, ‘Gatır İlyas’ ve diğer regsler de toy ve merasim regslerini temsil ederler Ayrıca dövüş karakterli ‘Cengi, Köroğlunun gaytanması’, idman karakterli ‘Zorhana’, oyun karakterli ‘ Gıtgılıda, Şahseveni, Kesme, Yallı, Gülüm ey, Halay ‘ gibi grup regsleri de bulunur Bu regsler hareket düzümü, karakterleri ve ifa tarzı ile birbirlerinden ayrılırlar Hareketler musiginin karakterine, manasına uygun gelmelidir Ayni melodi değişik karakterlere sahip olabilir Mesela ‘ Uzundere ‘, hem aram, hem de çok süratli bir tempoda ifa edilebilir Bu onun karakterini, güzelliğini bozmamaktadır Büyük üstad Üzeyir Hacibeyov eserlerinde bu halk regsinin melodisinden istifade etmiştir
  Yallılarda ağır başlanır, tempo değişir ve müziğin ritmi ile son derece hızlı-oynak bir şekilde devam edilir

  Erkek danslarında yer değiştirerek yapılan hareketler zengindir ve regs edenlerin sayısı arttıkça, bu oyun bir maharet yarışına çevrilir Hiç birinin regsi diğerine bağlı değildir
  Azerbaycan regslerinde dans eden kendini beğenir ve özü için regs eder Ruhunda kuvvet, mertlik ve kahramanlık yapısı vardır
  Regsler, solo yapıldığı gibi, düet ve grupla da ifa olunur En yayılmış şekli de Yallıdır
 2. Fatma
  Administrator

  Azerbaycanda Hayvancılık tarımdan sonra önemli bir faaliyettir. Türkiye ile komşudur. Ülkenin doğu sınırını Hazar Denizi çizmektedir. Azeri ordusu Kafkasyada en güçlü ordu ünvanına sahipdir. Eğitimle ilgili Türkiye'nin denklik verdiği bölümler var, vermediği yada bir kereliğine verdiğii bölümler var.
+ Yorum Gönder


azerbaycan kıyafetleri,  azerbaycanın yöresel kıyafetleri,  azerbaycan yöresel kıyafetleri,  azerbaycanın kıyafetleri,  azerbaycanın geleneksel kıyafetleri,  azeri folklor kıyafetleri